Merklné Kálvin Mária

Az alapfokú oktatás esélyteremtő keretei
az Oktatási Hivatal EFOP-projektjeiben szekció összefoglalója

Melkrné kálvin Mária sz_o.jpg

 

A szekcióban két projekt mutatkozott be. Mindkettő az Oktatási Hivatal két kiemelt projektje, amelyeket önállóan valósítunk meg. A köznevelési tartalmú EFOP projektekben négy olyan kulcstevékenység valósul meg, amelyek a szekcióban is hangsúlyosan jelentek meg, ezek a hátránycsökkentés, az esélyteremtés, a korai iskolaelhagyás megelőzése és a lemorzsolódás csökkentése. Ezek azok a legfőbb célkitűzések, amelyek ezekben a projektekben megvalósulnak a következő három évben.

Egy gondolat erejéig visszautalnék az óvoda szekcióra, ahol két másik EFOP projekt is bemutatkozott, amelyek szintén a felsorolt kulcstevékenységek mentén valósulnak meg. A szekcióban bemutatott EFOP 3.1.5 kódszámú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című projekt nevében is viseli a megvalósítandó célt. Az előző évi konferencián ezeknek a projekteknek az általános bemutatása megtörtént, most már eredményeket is tudunk bemutatni. Szeptember 30-án az EFOP-3.1.5 projektben az első mérföldkő teljesült. 300 intézménnyel – és fenntartójukkal – kötött megállapodást a projekt, akik három tanéven keresztül részt vesznek a fejlesztésben. A szakmai vezető bemutatta a projekt szervezeti kereteit. Minden érintett intézményből három pedagógus – összesen 900 fő – intézményenként mikrocsoportot alkotva, az Oktatási Hivatal munkavállalójaként, távmunkában kapcsolódik be a munkába. Az intézmények projekthez kapcsolódó tevékenységét mentorok, szupervizorok támogatják. A második mérföldkő egy héttel ezelőtt teljesült, amikor is elkészült az intézményi helyzetelemzés, amelyet az intézmények maguk készítettek el megadott szempontok szerint, a mentorok támogatásával. A következő időszakban intézményi fejlesztési terv fog készülni, amelyben minden intézmény maga tűz ki célokat, ehhez kapcsolódóan készül intézményi intézkedési terv, amelynek megvalósításában a projekt támogatni fogja.

A második előadó az egyik szakmai szakértő volt, aki a pedagógiai-szakmai tartalmakat, szakmai fejlesztéseket mutatta be. Részletesen ismertette az Iskolai lemorzsolódást megelőző támogatás (ILMT) szemléleti keretét, a befogadó oktatás és a hálózati tanulás (elemei, műhelyei, megvalósítói) modelljét, a fejlesztés folyamatát és a bevezetés lépéseit. A támogatás kiemelten fontos szereplői a mentorok. Az előadásban elhangzott, hogy milyen típusú mentorok végzik a támogató tevékenységet, mi a szerepük, milyen támogatási formákat alkalmaznak, milyen eszköztárat használnak fel. Az intézmények a fejlesztési folyamatban különböző – ötféle – ún. programcsomagot választhatnak.

A másik bemutatkozó projekt, nevében is viseli az esélyteremtést. Az EFOP-3.1.7 kódszámú, „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt, amelyet az Oktatási Hivatal önállóan valósít meg, ám az EMMI Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárságával szoros együttműködésben. Az együttműködés oka, hogy ebben a projektben a hivatalnak fenntartási kötelezettségei vannak korábbi TÁMOP projektekben kidolgozott fejlesztések kapcsán.

Ez egy rendkívül szerteágazó projekt, amely 120 intézményben intézményfejlesztést fog támogatni. További 30 intézmény is bekapcsolódik, akik módszertani gyakorlóhellyé válva, lehetőséget biztosítanak a pedagógushallgatóknak, hogy szakmai gyakorlaton vegyenek részt, és megismerjék azokat az intézményeket, akik nevelő-oktató munkájuk során naponta megküzdenek ezekkel a hátrányos helyzetű tanulók oktatása közben felmerülő problémákkal. Ebben a projektben még 297 tanoda is részt vesz, akik nem köznevelési intézmények, ám jelentős támogatást nyújtanak a tanulóknak ahhoz, hogy sikeresen el tudják végezni az iskolai évfolyamokat, ne morzsolódjanak le idő előtt, hanem valamiféle végzettséggel tudjanak kilépni a köznevelésből. Munkájukat a projekt keretében egy éve Tanoda tanácsadók támogatják. Ezek mellett programok is támogatásra kerülnek, nevezetesen a Második esély és a Roma lányok korai iskolaelhagyását megelőző programok, amelyek a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésében támogatják, segítik a tanulókat.

Tehát, az EFOP 3.1.5 komplex intézményfejlesztést fog támogatni, a bekapcsolódó 300 intézményben, az EFOP 3.1.7 pedig – túl azon, hogy intézményfejlesztést is – azt tűzte ki célul, hogy egyénileg a tanulókat érje el, hogy a tanulók iskolai sikerességét tudja támogatni.

Az EFOP 3.1.5 iskolai projektnek indult, de a körülmények változása miatt, 2018. februártól be fog integrálódni az EFOP 3.1.1 óvodai projekt is,és így lesz ez egy komplex projekt, hiszen megjelenik benne az óvodai terület mint a prevenció lehetősége és folytatódik egészen a középiskola végéig, felölelve azt a teljes időszakot, amelyet a köznevelési rendszerben eltölt egy gyermek, illetve tanuló.