Petránné Képes Gizella

Az Óvodai nevelés szekció összefoglalója

183 27 Petránné Képes Gizella

Az óvoda szekció nevében tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit!

Szekciónk munkáját – melyben közel 120 fő érdeklődő vett részt – nagyon nehéz a rendelkezésemre álló három percben összefoglalni, ezért felhívom az érdeklődők figyelmét, hogy a szekció előadások teljes anyaga a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. honlapján elérhető.

Szekciónk öt előadása az óvodai nevelési rendszerünket érintő aktualitásokkal foglalkozott, melyek teljes mértékben illeszkedtek a konferencián eddig elhangzott plenáris előadásokhoz.

Első előadónk – Rozmis Attiláné az Oktatási Hivatal szakmai vezetője – az EFOP-3.1.1-14-2015-0001 „Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű kiemelt uniós projektről adott részletes, átfogó tájékoztatást.

A projekt különlegességei:

  • EFOP köznevelési projekt;
  • az óvodai nevelést érinti;
  • az Oktatási Hivatal valósítja meg;
  • korszerű gyakorlatorientált képzést nyújt és a Fenntartót is bevonja.

Átfogó célja: a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, illetve a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása, az oktatási egyenlőtlenségek megakadályozása.

A projekt megvalósításába a konvergencia régió hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő pedagógusait, fenntartóit vonják majd be: továbbképzések, és hálózatai együttműködések megvalósításával.

A projekt, nyitó konferenciája 2016. 10. 20-án lesz Szolnokon, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Következő előadónk Szent-Gály Viola – az Oktatási Hivatal szakmai szakértője, témavezetője – az óvodákat érintő jogszabályi változásokról adott tájékoztatást. Örömmel nyugtáztuk, hogy a nyár végén hatályba lépett jogszabályok minimális mértékben jelentettek az óvodák életében változást. Az előadó diagramokon keresztül szemléltette az óvodás korosztály enyhe létszámcsökkenését, ami hozzájárul a minőségi óvodai nevelés megvalósulásához (kisebb létszámú csoportok).

Röviden érintette a pedagógus előmeneteli rendszert érintő változásokat is, amelyeket a következő előadónk, Szalai Andrea – az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Tanfelügyeleti Osztályának minősítési referense – fejtett ki részletesen. Az előadó felhívta a résztvevő intézményvezetők figyelmét a KIR felület adatainak pontosságára, azok folyamatos aktualizálásának fontosságára (szakmai gyakorlati idő évenkénti aktualizálása). Szemléletesen prezentálta a Pedagógus I. és II. fokozat, valamint a Mester fokozat minősítési eljárása közötti különbséget, és az eljárás folyamatában adódó vezetői feladatokat.

Az intézményi önértékelés várható változásaival ismertette meg szekciónkat Szabó Zoltán tanfelügyeleti referens, aki betekintést nyújtott a megújuló informatikai felületbe.

Közben bekapcsolódott a szekció munkájába Marosi Katalin osztályvezető asszony is. Szekciónk résztvevői közül – a gyors felmérés alapján – közel 50 fő közvetlenül érintett a 2017. évi vezetői és/vagy intézményi tanfelügyeleti eljárásban, így több kérdés is felmerült az elhangzott előadásokkal kapcsolatban, melyekre osztályvezető asszonytól és munkatársaitól közvetlenül kaptunk választ.

A szekció következő előadása a Zöld Óvodák magyarországi helyzetével, a Zöld Óvodák kritériumrendszerével és mindennapi munkájával ismertette meg a résztvevőket. Előadónk, Saly Erika – az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógiai fejlesztője – felhívta a figyelmünket arra, hogy a gyermekek tudatos környezeti nevelésében hangsúlyos szerepe van a felnőttek mintaadásának, elhivatottságának, hitelességének, a Zöld Óvodai Hálózat hatékony működésének/működtetésének, bele értve a szülői házzal való együttműködés fontosságát is.

Utolsó előadónk Pulay Márk, a Balázs-Diák Kft. fejlesztési koordinátora az SNI gyermekek fejlesztését szolgáló, szemvezérelt oktatási szoftverrel ismertette meg a szekció érdeklődő résztvevőit, melyet itt a konferencia teljes ideje alatt is kipróbálhatunk. Gratulálunk a fejlesztőknek, hiszen a Pető Intézettel együttműködve minden óvoda számára elérhető áron, a digitális eszközök teljes tárában alkalmazható fejlesztő szoftvert fejlesztettek ki, amely a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek esélyegyenlőségének növelését, minőségi óvodai fejlesztését szolgálja.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a konferencia résztvevőinek további jó munkát kívánok!