Kindruszné Munkácsi Ágnes

Tapasztalatok és fejlesztések
az országos szaktanácsadói rendszerben

268 sz3 Kindruszné Munkácsi Ágnes

Az állami köznevelés közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, azok koordinálását – 2015. április 1-jétől, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§ (5), valamint a 99/C. § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazással – az Oktatási Hivatal keretében létrejött Pedagógiai Oktatási Központok (POK) biztosítják.

A helyi igényeknek megfelelően, - minden köznevelési intézmény és pedagógus számára - ellátják többek között a szaktanácsadást, tantárgygondozást, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítését, illetve a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezését, összehangolását. A feladatellátás, az ország egész területén azonos eljárásrend szerint és egységes szakmai színvonalon és minőségben történik.

A szaktanácsadás pedagógiai szakmai szolgáltatás területének célja, a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása, szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő módszertani segítése és az intézményvezetők pedagógiai munkájának támogatása. Az általános célok megvalósítása legnagyobb részt tantárgygondozó és tematikus szaktanácsadói keretek közt történik, de áthatja az egész pedagógiai szakmai szolgáltatás összes területét.

A tantárgygondozó szaktanácsadó abban segíti elsősorban az egyes pedagógust – közvetve azonban az intézményvezetőt és az egész intézményt is –, hogy folyamatos szakmai fejlődése által egyre jobban megfeleljen a pedagógus kompetenciákhoz kapcsolódóan kidolgozott, pedagógiai szintleírásokban megfogalmazott szakmai elvárásoknak, amelyek a pedagógusok minősítésének, egyúttal az életpályán való előrehaladásuknak képezik a szakmai alapját. A tematikus szaktanácsadás átfogó vagy speciális területhez, feladathoz köthetően megjelenő intézményfejlesztést, szervezeti tanulást támogat, segítve a pedagógusok személyes fejlődését, szervezeti fejlődést, tudásmegosztást.

A szaktanácsadói/tantárgygondozói feladatok ellátásában 1377 fő mesterpedagógus szaktanácsadó vesz részt (tantárgygondozói feladatokat 1308 fő, tematikus területi feladatokat 719 fő lát el).

Az országosan szervezett központi igényfelmérés keretében (először 2015 júniusában, majd 2016-ban) a Hivatal által működtetett online felületen minden köznevelési intézmény jelezhette, hogy melyek azok a pedagógiai szakmai szolgáltatások, melyeknek megvalósítását kérik. Az országos központi igényfelmérés során 51 372 db igény érkezett be a különböző pedagógiai-szakmai szolgáltatásokra a köznevelési intézmények részéről.

44 ábra

44. ábra: A szaktanácsadói tevékenység folyamata, tervezéstől a megvalósításig

A központi igényfelmérés megyei adataiból, a szaktanácsadói kapacitás függvényében a POK-ok megtervezik a pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtását, elvégzik a szükséges egyeztetéseket a szaktanácsadók és az intézmények között, ellátják a POK illetékességi területén a szaktanácsadással kapcsolatos szervezési és koordinálási feladatokat (44. ábra). Emellett a POK szaktanácsadásért felelős referense, a rendelkezésre álló szaktanácsadói névjegyzék alapján elkészíti és vezeti a szaktanácsadás feladat-ellátási nyilvántartó rendszerének dokumentumait, illetékességi területén irányítja a szaktanácsadók szakmai munkáját.

Az 2016. I. félévben összesen 8690 teljesített látogatás, műhelymunka szervezése, koordinálása és megvalósítása teljesült az országban. Az iskola, illetve a tanulók teljesítményét elsősorban a pedagógiai munka minősége határozza meg. Ezért kiemelt feladat a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése, támogatása, az erősségek és gyengeségek feltárása, aminek ismeretében személyre szabott támogatással, javaslatokkal minőségi javulás várható. A szaktanácsadás célja a szakmai támogatás, javaslattétel a javítandó részterületek minőségének fejlesztésére.

A szaktanácsadók is igénylik a folyamatos fejlődést, ezért szükség van azon kollégák kiválasztására, akik a POK szaktanácsadásért felelős referensével együttműködve, a hozzájuk tartozó munkaközösségnek hatékony irányítói, segítői legyenek. A szaktanácsadók folyamatos szakmai fejlődése érdekében szükséges az olyan szaktanácsadók – vezető szaktanácsadók – kiválasztására, akik a POK szaktanácsadásért felelős referensével együttműködve a szaktanácsadók komplex szakmai fejlesztésének felelősei irányítói, meghatározói, elősegítői lesznek.

A Köznevelési Kerekasztal köznevelés-irányítási munkacsoportja is javaslatokat fogalmazott meg a vezető szaktanácsadói rendszer létrehozásáról. Javaslatukban az alábbi ajánlások szerepeltek:

 • vezető szaktanácsadói hálózati struktúra kialakítása a szaktanácsadók szakmai munkájának irányításához, a szakmai koordináció megvalósításához,
 • szaktanácsadói rendszer megerősítése, a szaktanácsadók kompetenciafejlesztése.
 • intenzív horizontális tudás-és információ-megosztás,
 • továbbképzések szervezésében közreműködő szerep,
 • képzői, tréneri, multiplikátori feladatok ellátása.

Az Oktatási Hivatal, a Köznevelési Kerekasztal ajánlásai alapján elkészítette koncepcióját, melyet a Köznevelési Kerekasztal köznevelés-irányítási munkacsoportja is elfogadott.

45 ábra

45. ábra

A vezetői szaktanácsadói rendszer megyénként kerül kialakításra, a különböző szakterületekhez egy-egy vezető szaktanácsadó hozzárendelésével. A rendszer kiépítésének célja a szaktanácsadók folyamatos komplex szakmai fejlesztésének, fejlődésének támogatása és ezáltal országosan egységes alapokon nyugvó, magas színvonalú szaktanácsadói szolgáltatás biztosítása. (45. ábra)

A vezető szaktanácsadó olyan mesterpedagógus szaktanácsadó, aki az adott szakterület vonatkozásában példaértékű szaktanácsadói munkát végez, jól ismeri az azonos szakterületű szaktanácsadókat az adott megyében, képes velük hatékony szakmai kapcsolat kiépítésére és működtetésére, határozott szakmai elképzeléssel rendelkezik a szakterületét érintő szakmai fejlesztési irányokról, elkötelezett a szaktanácsadás támogató funkciója mellett és viselkedése, kommunikációja is ezt az attitűdöt tükrözi. Részt vesz a szaktanácsadás minőségfejlesztési rendszerének előkészítésében.

A POK szaktanácsadói koordinátora (POK szaktanácsadásért felelős referense) jó pedagógiai felkészültséggel és tanügyi tájékozottsággal rendelkezik, valamint ismeri a szaktanácsadás módszertanát illetve protokollját, eljárásrendjét. Feladatai többek között:

 • a megyei vezető szaktanácsadói rendszer koordinálása;
 • a megyei vezető szaktanácsadók szakmai munkájának irányítása, a közvetítendő oktatáspolitikai irányvonalak meghatározása;
 • a vezető szaktanácsadó által benyújtott éves vezető szaktanácsadói munkaterv elfogadása;
 • a pedagógiai-szakmai szolgáltatás központi igényfelmérése alapján készülő POK éves munkatervbe a szaktanácsadás szolgáltatási területre vonatkozóan a vezető szaktanácsadók munkatervi javaslatainak beépítése;
 • a vezető szaktanácsadók felkészítésének szervezése;
 • munkaértekezletek, tájékoztatók, fórumok tartása a vezető szaktanácsadók számára információátadás érdekében;
 • a vezető szaktanácsadói beszámolók alapján éves összegzés készítése, amely részét képezi az éves beszámolónak (eredmények, javaslatok);
 • a vezető szaktanácsadók tapasztalatai és észrevételei alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása;
 • a POK szaktanácsadói koordinátorával együttműködve a szaktanácsadás minőségfejlesztési rendszerének előkészítésében részvétel;
 • a POK szaktanácsadói koordinátorával együttműködve a szaktanácsadás monitoringjában részvétel;
 • egyeztetés, a fejlesztési javaslatok megbeszélése a POK szaktanácsadással foglalkozó referenseivel.

A szakmai fejlesztés a szaktanácsadói kompetenciákra is kiterjed, ezért szükség van ismereteik bővítésére, szaktanácsadói képességeik és attitűdjük folyamatos fejlesztésére. A TÁMOP keretében ezen kompetenciák fejlődése-fejlesztése elkezdődött, melyet az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai által kifejlesztett speciális továbbképzésekkel, folyamatos önfejlesztéssel és tájékoztatással segítik a POK munkatársai.