Smizsánszkyné Marján Ida

A pedagógusok szakmai érdekvédelme[1]

smizsanszkyne 1

A Nemzeti Pedagógus Kar az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben, pedagógus-munkakörben, közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete. A Kar tagja az a pedagógus, aki az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatásra szóló kinevezést kapott.

A Kar a feladatait országos szervei, továbbá a megyékben és a fővárosban működő területi szervei útján látja el. A Kar az e törvényben és a Kar alapszabályában meghatározott módon és feltételek szerint tagozatokat alakíthat. A Nemzeti Pedagógus kar fő feladata, hogy ellenőrzi a közösségi szolgálat szervezését, valamint működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert, véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol a köznevelést és pedagógusképzést érintő jogszabályok megalkotása és módosítása során, megalkotja Alapszabályát, valamint a Pedagógusok Etikai Kódexét, mely dokumentumok a Kar működésének jogi kereteit biztosítják. A Kar partneri kapcsolatra léphet más szakmai szervezetekkel.

A Nemzeti Pedagógus Kar 2014. június 14-i alakuló küldöttgyűlésén megválasztott tisztségviselők:

Elnök:

Horváth Péter                 Győr-Moson-Sopron megye
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elnökhelyettes:

Szeleczki János               Heves megye
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elnökség tagjai:

Bárányos József                                                     Fejér megye

Bodrogai Tibor                                                      Komárom-Esztergom megye

Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella                         Budapest

Dr. Vizi László Tamásné                                     Fejér megye

Dr. Zalay Szabolcs                                               Baranya megye

Iszák Tibor                                                          Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabó Gyula                                                         Hajdú-Bihar megye

Szakál Ferenc Pál                                                Pest megye

Szalai Ferenc                                                        Győr-Moson-Sopron megye

Országos Felügyelő Bizottság:

Elnök: Tar József                                                Komárom-Esztergom megye

Tag: Dr. Soltiné Selymes Zsuzsanna                     Nógrád megye

Tag: Nagy Attila                                                  Győr-Moson-Sopron megye

Kiemelések a Nemzeti Pedagógus Kar Alapszabályából

 1. I. A Nemzeti Pedagógus Kar megalakulásával kapcsolatos rendelkezések
 2. I. 1. A Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: NPK) az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete, amely önálló ügyintéző szervezettel rendelkezik.

(…)

 1. I. 8. Az NPK az Nkt.-ben, valamint az Alapszabályban és egyéb belső szabályzatokban meghatározottak szerint működik.
 2. II. Az NPK feladatai
 3. II. 1. Az NPK az értékalapú pedagógusi tudat megerősítése érdekében a pedagógusok szakmai érdekképviseletével, szakmai továbbképzésével, a közösségi szolgálat szervezésével, kapcsolatos feladatokat lát el.
 4. II. 2. Ennek során országos illetékességgel:
 5. a) ellenőrzi a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott közösségi szolgálat szervezését, valamint működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert, az Alapszabály 1. mellékleteként elfogadott szabályzatban megfogalmazott módszertan és eljárás szerint;
 6. b) a köznevelést és pedagógusképzést érintő jogszabályok megalkotása és módosítása során véleményezési jogot gyakorol, akként, hogy a területi szerveken és tagozatokon keresztül közvetlenül gyűjti be a pedagógusok észrevételeit, azokat összesíti és az elnökség a Kar egységes álláspontját közvetíti a jogalkotó felé;
 7. c) ellátja a szakmai érdekképviseletet az értékalapú pedagógia védelmében, a jó gyakorlatok kialakítása, a pedagógus tevékenység és neveléstudomány továbbfejlesztésével kapcsolatban;
 8. d) védi az NPK tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, jogait;
 9. e) a tagjai hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló, az előírt szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint az NPK-t érintő jogszabályok megalkotásában konzultációs joggal közreműködik, a gyakorlatot tagjain és területi szervein keresztül figyelemmel kíséri és javaslatokat tesz a minősítési és képzési rendszerek fejlesztésére;
 10. f) a területi szervei és szakmai tagozatai útján jogosult véleményezni a pedagógusok nagyobb csoportját érintő fővárosi, megyei illetékességű államigazgatási szerv által hozott, a pedagógusi tevékenységet érintő intézkedést, vagy annak tervezetét, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményez;
 11. g) a köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárás során-a pályázó kérésére-szakmai ajánlást adhat a tag NPK-ban végezett tevékenysége és az NPK munkájában való közreműködése, szakmai munkája alapján, a területi szerv vezetőjének véleménye kikérésével;
 12. h) megalkotja a pedagógiai hivatásetikai részletszabályokat tartalmazó Etikai Kódexet, kialakítja az etikai eljárás rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat;
 13. i) a miniszter megkeresésére véleményt nyilvánít a pedagógus munka szakmai kérdéseiről;
 14. j) feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben a döntéshozatalra hatáskörrel rendelkezők felé felterjesztési, javaslattevő és véleményezési jogot gyakorol;
 15. k) kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományozhat, a díjadományozásról szóló külön szabályzat szerint;
 16. l) kitüntetés, vagy más elismerés adományozását kezdeményezheti, valamint meghívásra részt vesz a pedagógusok számára adományozható szakmai díjakról, elismerésekről szóló döntések előkészítésében;
 17. m) szakmai konferenciákat, szakmai napokat, tudományos tanácskozásokat, felkészítő továbbképzéseket szervez a tagozatok közreműködésével;
 18. n) pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat jelentethet meg a köznevelés fejlesztésére, gyakorlatának egységesítésére, a sikeres munkamódszerek megismertetésére, hagyományok ápolására;
 19. o) tagjai számára szakmai munkájukkal összefüggésben segítséget nyújt;
 20. p) megalkotja éves költségvetését, elfogadja a számviteli törvény szerinti éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót;
 21. q) az Országos Küldöttgyűlés döntése alapján egy tagot delegál a Nemzeti Tankönyvtanácsba, aki szükség szerint, de legalább félévente beszámol az elnökségnek;
 22. r) feladatainak hatékonyabb ellátása, a szakmai érdekérvényesítés magasabb szintjének elérése érdekében együttműködésre törekszik a hasonló célokat kitűző nemzetközi és magyar szervezetekkel és stratégiai megállapodást köt velük;
 23. s) tagjai számára külön szabályzat alapján jóléti és egyéb kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat.

III. Az NPK tagjainak kötelességei és jogai

III. 1. Az NPK tagjának tagságából eredő kötelessége hogy

 1. a) saját munkaköréhez és az NPK-n belül betöltött szerepéhez mérten védje az NPK tekintélyét;
 2. b) az NPK működése keretében végzett tevékenysége során betartsa az NPK Alapszabályában és további szabályzataiban foglaltakat;
 3. c) szakmai tevékenysége során betartsa az Etikai kódexben foglaltakat;
 4. d) etikai eljárás során az illetékes etikai bizottsággal együttműködjön;
 5. e) amennyiben az NPK bármilyen tisztségviselőjévé választják, az esetleges összeférhetetlenséget jelezze, és ha a tisztséget be akarja tölteni, az összeférhetetlenséget megszüntesse;
 6. f) a kifejezetten bizalmasan vagy minősített adatként való kezelésre történő utalással tudomására hozott adatok ennek megfelelő kezelése.

III. 2. Az NPK tagját tagságából eredően megilleti a jog hogy

 1. a) az NPK területi és országos tisztségviselőnek megválasztásában szavazóként részt vegyen az NPK választási szabályzata szerint;
 2. b) az NPK területi vagy országos tisztségére jelöltesse magát, és megválasztása esetén a tisztséget az alapszabálynak megfelelő feltételekkel betöltse;
 3. c) az NPK tisztségviselőjének visszahívását kezdeményezze az Alapszabály szerint;
 4. d) az NPK szakképzettségének megfelelő tagozatának tagja legyen;
 5. e) az Alapszabályban foglaltak szerint tagozat létrehozását kezdeményezze;
 6. f) az NPK állandó vagy ad hoc bizottságának tagja legyen;
 7. g) az NPK Alapszabályának és szabályzatainak továbbá az Etikai kódex elfogadásakor és módosításakor véleményt nyilvánítson;
 8. h) javaslatot tegyen az NPK által adományozott kitüntetésre;
 9. i) az NPK által adományozott kitüntetésben részesüljön;
 10. j) részt vegyen az NPK által szervezett szakmai konferenciákon, és igénybe vegye az NPK által nyújtott szakmai segítséget;
 11. k) részesüljön az NPK által nyújtott jóléti és egyéb kedvezményes szolgáltatásokban;
 12. l) az Alapszabályban foglaltak szerint kezdeményezze az Országos Küldöttgyűlés összehívását;
 13. m) az NPK tagjával szemben etikai eljárást kezdeményezzen;
 14. n) magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárás során az NPK szakmai ajánlását kérje;
 15. o) a Területi Etikai Bizottság határozatával szemben az Országos Etikai Bizottsághoz fellebbezzen.

VIII. Szakmai tagozatok

VIII. 1. A Kar az Nkt.-ben valamint az Alapszabályban meghatározott feladatok érvényesítése érdekében és feltételek teljesítése esetén szakmai tagozatokat működtet.

VIII. 2. A szakmai tagozatok országos szinten működnek. A törvényben meghatározott szakmai tagozatok akkor jönnek létre és kezdik meg működésüket, ha az Elnökség által nyilvántartásba vett tagok száma a tíz főt eléri. További tagozatot tíz tag javaslata alapján az Elnökség hozhat létre.

VIII. 3. Az NPK-ban minimum a következő tagozatok működnek a törvény alapján:

 1. a) óvodai,
 2. b) magyar nyelv és irodalom,
 3. c) nemzetiségi,
 4. d) idegen nyelvek,
 5. e) matematika,
 6. f) ember és társadalom,
 7. g) ember és természet,
 8. h) földünk, környezetünk,
 9. i) művészetek,
 10. j) informatika,
 11. k) életvitel és gyakorlati ismeretek,
 12. l) testnevelés és sport,
 13. m) kollégiumi,
 14. n) szakképzési,
 15. o) fejlesztő-és gyógypedagógusi,
 16. p) intézményvezetői.

VIII. 4. A pedagógus csak a szakképzettségének megfelelő szakmai tagozatba kérheti felvételét. A kérelemben megjelöli, hogy mely tagozathoz kíván csatlakozni, és igazolja a tagságot megalapozó szakképzettségének meglétét. Egy tag egyszerre több tagozatnak is tagja lehet.

A tagfelvételi kérelem csak a szakképzettség hiánya miatt utasítható el.

VIII. 5. A tagozatok elnökeit az adott tagozat tagságának javaslata alapján az NPK Elnöksége jelöli ki, a megbízás az Országos Küldöttgyűlés jóváhagyásával válik érvényessé. A megbízás 5 évi időtartamra szól.

A Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai tagozatának megalakításához 2014. október 28.-án helyszínt az Országos Pedagógiai Könyvtár-és Múzeum Díszterme adott (1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. II. emelet).

Szalai Ferenc, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökségi tagja, az Óvodai tagozat létrejöttének szakmai irányítója hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az óvodavezetők naprakész munkáját, melyhez a jövőben az óvodai tagozat adekvát segítséget tud adni, egyben sajnálatát fejezte ki aziránt, hogy az országos küldöttek között alulreprezentált az óvodapedagógiai rendszer (125 országos küldött között 9 küldött került be az óvodapedagógia területéről).

Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a Nemzeti Pedagógus Karban lehetőség nyílik a magas szakmai érdekképviseletre, tárgyalásra a döntéshozókkal, valamint együttműködésre a jogszabályalkotókkal.

Nagyné Szabó Etelka, a Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai tagozatának elnöke hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai tagozatában az alapszabályok lefektetése, megfogalmazása közös feladat. Kiemelte, hogy a vezetői pályázatok mellé a területi képviselő adjon véleményt, hogy ne legyenek anomáliák.

Fontosnak tartja, hogy az óvodapedagógusok egyre jobban hallassák a hangjukat, jelenjen meg több óvodapedagógiai publikáció.

Összegzésként ismertette a tagozat jövőben megvalósítandó feladatait:

 • a szakmai érdekképviselet, különösen a jogszabályi környezet alakítása, befolyásolása.
 • a szakminisztériummal, valamint a minisztérium háttérintézményeivel való kapcsolattartás.
 • a hazai és nemzetközi pályázatok tartalmának és területi elosztásának koordinálásában, megfogalmazásában való aktív szerepvállalás.

 

[1] Kiemelések a Nemzeti Pedagógus Kar honlapjáról: www.nemzetipedkar.hu