Kiss András

Oktatási és felzárkóztatási célú konstrukciók

kissa0

Az előadás témája a hazai forrású társadalmi felzárkózási alapcéllal összekötött pályázati támogatások, a két bemutatandó kiírás pedig az Útravaló–Macika ösztöndíj program, illetve egy új kiírás, amely a roma lányok iskolaelhagyása mérséklésének a célját szolgálja.

Az Útravaló–MACIKA Ösztöndíjprogram célja egyfelől a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése, másrészt a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. A pályázat keretében a köznevelési intézményekbe járó diákok támogatása során három alprogramot különíthetünk el.

 • Az Út a középiskolába ösztöndíj esetén olyan diák jogosult az ösztöndíjra, aki 7–8. évfolyamon tanul.
 • Az Út az érettségihez ösztöndíj esetében az a diák, aki középiskolában érettségit adó képzésben 9–12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7–12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7–13. évfolyamon tanul.
 • Az Út a szakmához ösztöndíj esetében szakiskolai képzésben általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás keretében – 9–10. évfolyamon – tanuló, illetve a szakiskola valamely szakképző évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanuló diák.

A pályázat célja a hátrányos helyzetű, roma tanulók és mentoraik támogatása. Az ösztöndíj programot szabályozó kormányrendelt értelmében az esélyteremtő ösztöndíjak valamennyi alprogramjába az újonnan belépő ösztöndíjas tanulók legalább felének – a Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat között 2011. május 20-án megkötött keretmegállapodás 3. pontjában 2015-ig vállalt feltételek teljesüléséig – roma származásúnak kell lennie. Ha e követelmény a pályázati kiírásokban foglalt feltételeknek megfelelő pályázatok csekély száma miatt nem teljesíthető, a fennmaradó keret terhére nem roma származású pályázók is részesülhetnek támogatásban. A pályázatban részt venni két féle módon lehetett, új pályázóként, illetve továbbfutóként.

Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében a pályázatokat annak a köznevelési intézménynek kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tagintézménynek a székhelyen működő köznevelési intézményhez kell továbbítania a pályázatot. A köznevelési intézménynek az általa összegyűjtött pályázatokat alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formájában – állami fenntartású intézmény esetében a tankerületi igazgató ellenjegyzésével – kell a pályázati kiírásban meghatározott határidőig továbbítania a lebonyolító szervhez.

Az Útravaló ösztöndíjprogram keretében a megelőző tanévben támogatásban részesült tanuló mentora, aki a köznevelési intézmény záró beszámolója szerint a tanévben az Útravaló ösztöndíjra jogosult volt, és akinek az ösztöndíjas tanulója az előző tanévben ugyanazon alprogramban folytatni kívánja ösztöndíjas jogviszonyát továbbfutóként részt vehetett a programban. Az EMET által kezelt tanévek számokban:

2013/2014. tanév

Alprogram

Intézmény

Tanuló

Támogatás összege (Ft)

TF-UE

332

3 723

637 750 000

TF-UK

430

2 651

380 820 000

TF-US

144

1 910

150 570 000

Új-UK

488

2 626

448 060 000

ÚJ-UE

224

1 837

327 380 000

ÚJ-US

104

1 123

85 330 000

Összesen:

1722

13 870

2 029 910 000

 

2014/2015. tanév

Alprogram

Intézmény

Tanuló

Támogatás összege (Ft)

TF-UE

329

3 310

571 490 000

TF-UK

429

1 793

302 100 000

TF-US

132

1 522

119 830 000

Új-UK

468

2 976

510 620 000

ÚJ-UE

296

2 415

424 490 000

Összesen:

1654

12 016

1 928 530 000

 

A következő kiírások tekintetében az Út az érettségihez és az Út a középiskolába alprogramok Európai Uniós forrásra történő átterelése zajlik, míg az Út a szakmához alprogram továbbra is hazai finanszírozással valósul meg.

Új kiírástervezet, amely 2015 októberében jelenik meg, a Roma lányok iskolaelhagyása mérséklését segítő hazai forrású támogatás. A roma nők/lányok halmozottan hátrányos helyzetű csoportnak tekinthetők még a roma népességen belül is. Bizonyos problématerületeken rendkívül jellemző a roma nők szinte kizárólagos jelenléte, ezért ezekben az esetekben roma lányokra irányulóan koncentrált preventív célú beavatkozásokra van szükség. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb. A magas iskolai lemorzsolódási mutatókért felelős tényezők: motivációvesztés, a hátrányos helyzetből adódó szocializációs és szociokulturális különbségek, gyakran az iskola nem releváns reakciói a lányok problémáira. Jelen pályázat a hátrányokkal küzdő, elsősorban roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási esélyeik növelését célozza. További cél a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok tanulási motivációjának és családjaik tanulást szorgalmazó magatartásának erősítése, családalapítási és gyermekvállalási életkoruk későbbre halasztása, egészségi állapotuk javulása, valamint áldozattá válásuk valószínűségének csökkentése. Célcsoport: olyan 10–18 éves általános iskolás vagy középfokú iskolába járó – elsősorban roma – lányok, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ezek lehetnek például: tantárgyi bukás, a tanulmányi előmenetel jelentős romlása, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás jelenléte, a szülők alacsony (legfeljebb nyolcosztályos) iskolai végzettsége, a család lakhatási hátrányai (különösen telepszerű lakókörnyezet) és rossz anyagi körülményei. A bevont lányok családját is célcsoportnak tekintjük, mivel az ő együttműködésük nélkül a célok nem valósíthatóak meg. A célcsoportba korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok is bevonhatók, illetve a roma származásról szóló nyilatkozat önkéntes.

Megvalósítandó tevékenységek:

 • szükségletfelmérés – a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása;
 • egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára;
 • önkéntesek (a helyi közösségben vagy országosan elismert roma nők) felkészítése és bevonása a programba;
 • csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel a tapasztalatok megosztása, egymás erősítése, az önismeret fejlesztése érdekében a projektbe közvetlenül bevont (mentorált) gyerekek és mentoraik számára, szükség szerint egyéb szakemberek (romológiával foglalkozó roma szakember, pszichológus, pályaorientációs tanácsadó, életvezetési tanácsadó) részvételével;
 • az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, melybe bevonhatók az áldozatvédelemben, érdekvédelemben jártas szervezetek szakemberei és tapasztalati szakértők;
 • a családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése, szükség szerinti szakértők meghívásával;
 • a családok motiválása a roma lányok lemorzsolódásának megelőzésére, továbbtanulására, családterápiás foglalkozások biztosítása a problémákkal, konfliktusokkal küzdő családoknak;
 • pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés;
 • sport és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: (tánc, gerinctorna, aerobik, úszás/úszásoktatás, természetjárás, rajz, festés, zene stb. biztosítása a projektbe bevont lányok számára);
 • az iskolai felzárkózást és a tanulást segítő csoportos vagy egyéni foglalkozások;
 • a súlyos szociális hátrányokkal küzdő gyerekek számára természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében (pl. buszbérlet, szakkönyv, hangszer, színházjegy, múzeumi belépő, tanulmányi kirándulás részvételi díjának átvállalása, ruházat, étkezési utalvány, sportegyesületi tagság, sporteszköz, tanfolyam díja).

Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által 2015. évben tervezett további pályázati kiírás, amely kapcsolódik a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévhez. Az emlékév célja, hogy méltó módon tudjunk megemlékezni a szovjet megszállással kezdődő deportálások sok százezer áldozatára. Az emlékév keretében négy pályázati kiírás megjelentetése várható

 • „Elhallgatott történelem” (GUL-15-A) – célja az eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése hazai és nemzetközi szinten.
 • „KOR-dokumentumok” (GUL-15-B) – nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi kiállításokat szervezésének valamint regionális és helytörténeti kutatások anyagának megjelenésének támogatása.
 • „A mi történetünk” (GUL-15-C) – Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások személyes történetének felkutatásában és ezek megjelentetésében nyújt segítséget többek között filmek, dokumentumok, oktatási anyagok elkészítésével.
 • „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” (GUL-15-D) – célja egységes emléktáblák elhelyezése minden olyan érintett településen, ahonnan áldozatokat hurcoltak el politikai fogolynak vagy kényszermunkásnak.