Dudásné Szécsény Erika

Minősítés az óvodában

38 Dudásné Szécsény Erika

A minősítési rendszer két központi eleme a minősítővizsga, illetve a minősítési eljárás.

Minősítővizsgát a diploma megszerzését követő második gyakornoki év végén tesz a pedagógus, a Pedagógus I. cím elnyeréséért.

A többi minősítési fokozat a minősítési eljárás során érhető el:

 • Pedagógus I.;
 • Pedagógus II.;
 • Mesterpedagógus;
 • Kutatótanár.

A pedagógus értékelése

A minősítő vizsga és a minősítési eljárás minősítő bizottság előtt folyik:

 • elnöke a kormányhivatal által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt;
 • tagja a köznevelési szakértő – szakos;
 • tagja a köznevelési intézmény vezetője vagy annak delegáltja.

Kiemelten kell figyelni arra, hogy a pedagógus a minősítésre történő jelentkezése előtti évben vegyen részt tanfelügyeleti ellenőrzésben, mert ennek eredménye a minősítési eljárás részét képezi.

Tájékozódás

A minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét, ennek tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. E rendeletet módosítja a 99/2014 (III. 25.) Korm. rendelet.

A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013 (I. 30.) EMMI rendelet.

Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012 (XII. 17.) Korm. rendelet.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez – Óvodai nevelés.

Minősítési rendszer

A pedagógus értékelése

A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a minősítést végző bizottság a gyakornok, illetve a gyakorló pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg, a minősítési eljárás követelményeiben meghatározott, a pedagógus tevékenységét érintő és értékelő dokumentum, valamint a szakértő személyes tapasztalatai (a foglalkozás-látogatások) alapján. A pedagógus a mesterségbeli tudásáról ad számot.

A minőség legbiztosabb mutatói a pedagógus kompetenciái, mert ezek integráltan tartalmazzák az értelmi, attitűdbeli komponenseket és a gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges képességeket.

Az eljárás során a pedagógus értékelésének elemei, az értékelés szempontjai a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódnak, indikátorok meghatározásával.

Pedagóguskompetenciák:

 • szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás;
 • pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók;
 • a tanulás támogatása;
 • a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség;
 • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység;
 • pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése;
 • kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás;
 • elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

Az eljárás során a minősítő bizottság:

 • áttekinti és értékeli a pedagógus által feltöltött portfóliót, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését;
 • értékeli a meglátogatott foglalkozást és a portfólióvédést;
 • elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe.

A portfólió

A portfólió olyan dokumentumgyűjtemény, mely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalma:

 • eredetiségnyilatkozat;
 • szakmai önéletrajz;
 • a nevelő-oktató munka alap- és szabadon választható dokumentumai;
 • a pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai;
 • önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai;
 • a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása;
 • a szakmai életút értékelése.

Alapdokumentumok

 • Csoportprofil, nevelési terv, a tematikus terv és 6 foglalkozásterv reflexióval ellátva, hospitálási napló reflexióval ellátva, esetleírás.

Szabadon választható dokumentumok

A teljesség igénye nélkül:

 • Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör, fakultáció, verseny-előkészítés, korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.) féléves ütemterve, min. 2 foglalkozás terve, a csoport profiljával együtt; megvalósításának dokumentumai. Reflexió: az elért eredmények bemutatása és elemzése.
 • Saját fejlesztésű tananyag, például: IKT-tananyag, feladatlap stb. bemutatása, értékelése.
 • Projektterv és megvalósításának dokumentumai, értékelése.
 • Szociometria készítése, eredmények elemzése. Reflexió: a szociometria alapján tanulságok levonása, cselekvési terv.

Az e-portfólió védése

A védés teljes időtartama: 60 perc. A pedagógus 15 perces digitális bemutatóban bemutatja mindazt, amit a legfontosabbnak tart pedagógiai munkásságából. Reflektál az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre. (Lehetősége van arra is, hogy már a prezentáció során kitérjen ezekre a kérdésekre.) Végül az e-portfólió dokumentumai és prezentációja alapján szakmai beszélgetést folytat a bizottság tagjaival. A védés végén a pedagógus nem kap közvetlen visszajelzést, értékelést. Erre majd a minősítőbizottság együttes jelentésében kerül sor.

Reflexió

A reflexió tapasztalataink, ismereteink, cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti. A reflexió világítja meg az értékelő számára az e-portfólió készítőjének gondolatmenetét, pedagógiai értékrendjét és szemléletmódját, azt, hogy mit miért tesz…

 • Mit csináltam jól? Miért? Honnan tudom, hogy így kellett tennem?
 • Mivel vannak gondjaim? Hol hibázok? Miért? (konkrét példákkal alátámasztva)
 • Milyen fejlődési lehetőségeim vannak? Korrekciók, a fejlesztési lehetőségek módja, alkalmai…

Foglalkozás-látogatás

A minősítővizsga, minősítési eljárás során a jelölt előzőekben meghatározott számú foglalkozásának látogatására, majd megbeszélésére kerül sor. A foglalkozáson és az azt követő megbeszélésen a szakos szakértőn és az intézményvezetőn kívül más személy csak a pedagógus hozzájárulásával és a szakértő engedélyével vehet részt. A szakmai megbeszélést a szakos szakértő értékelése zárja. A foglalkozás elemzését a foglalkozáson készült jegyezetek, valamint a foglalkozás-megfigyelési napló támogatja

A foglalkozás látogatása előtt a szakértő egyeztet a minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal, valamint az intézmény vezetőjével (idő, hely …).

A foglalkozás megfigyelését megelőzően fontos egy rövid, legfeljebb 5–15 perces személyes találkozót szervezni a pedagógus, a látogató szakértő és a látogatásban részt vevő további szakemberek, kollégák számára. Ekkor a pedagógus röviden tájékoztatást nyújt: a gyermek-csoportról, az előzményekről, megtörténik a foglalkozásterv átadása (helyette párja, vezetője is megteheti ezt)

A megfigyelés a bevezetőben megadott nyolc pedagógus-kompetenciára, valamint az ezekhez kapcsolódó indikátorokra épül. A szakértő szükség szerint kérhet időt, hogy a megfigyeléseit az indikátorok alapján összesítse és megfogalmazza kérdéseit.

Az elemzést a pedagógus önértékelése nyitja meg.

A pedagógus reflexiójának, önértékelésének lehetséges tartalmi elemei:

 • véleménynyilvánítás a foglalkozás eredményességéről, az értékelés tömör indoklása;
 • a foglalkozástervtől való eltérések indoklása;
 • a foglalkozás történéseinek rövid értelmezése és elemzése;
 • a pedagógus saját munkájának és személyének rövid értékelése a pedagóguskompetenciák tükrében.

A pedagógus önértékelését a látogatáson részt vevő további személyek reflexiói követik. Ezután a szakértő elemzi a foglalkozást.

A foglalkozás elemzése egyrészt a foglalkozás menetének rövid áttekintése, másrészt az előzetesen megadott nyolc pedagóguskompetencia és az ezekhez kapcsolódó indikátorok alapján történik.

Az elemzésben szerepet játszanak az általános pedagógiai-pszichológiai és a szaktárgyi szempontok egyaránt. Fontos, hogy az elemzők állításaikat minden esetben az óra vagy a foglalkozás tervezésével és megtartásával kapcsolatos konkrét adatokkal, megfigyelésekkel, tapasztalatokkal támasszák alá.

Végül a pedagógus lehetőséget kap arra, hogy válaszoljon az elemzés során megfogalmazott véleményekre, a felmerült kérdésekre.

Minősítés

A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok egységesek és nyilvánosak.

A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok listáját az OH dolgozza ki és teszi közzé a honlapján. A pedagógusértékelési eszközöket az OH dolgozza ki és a miniszter hagyja jóvá.

Módszerek

A minősítő vizsga és a minősítési eljárás módszerei:

 • a portfólió előzetes vizsgálata;
 • a pedagógus által tartott foglalkozás látogatása, értékelése, megbeszélése;
 • az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak és az összegző értékelésnek a megismerése;
 • az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése;
 • az információk értékelése, felkészülés a védés lebonyolítására;
 • a portfólióvédés lebonyolítása.

Eredmények

A Pedagógus I. fokozatba lépéshez a gyakornoknak az értékelés során legalább hatvan százalékot kell elérnie.

Amennyiben a Pedagógus I. fokozatban lévő a minősítési eljárás eredményeként „Megfelelt” minősítést kap – az értékelés alapján legalább hetvenöt százalékot ért el –, akkor a Pedagógus II. fokozatba léphet. Mesterpedagógus fokozat eléréséhez ez a küszöb nyolcvanöt százalék.