Rozmis Attiláné

Felkészülés a hároméves kortól kötelező óvodai
nevelésben való részvétel megvalósítására
fenntartói és intézményi szinten

ra0

A KSH adatai szerint a 2012/2013-as nevelési évben országos szinten 3117 óvoda 4321 feladat-ellátási helyen, 377 154 férőhellyel 340 204 óvodás gyermeket látott el. Ezt az adatot tilos csak számszakilag értelmezni, mondván, hogy akkor még van 37 ezer férőhely, hiszen ezek az üres férőhelyek földrajzilag nagyon eltérő képet mutatnak! A legtöbb esetben nem ott áll rendelkezésre kapacitás ahol arra igény lenne. Miért fontos ez a kérdés?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2014. szeptember 1-jétől hatályos 8. § (2) bekezdése alapján „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A jogszabályból következően tehát 3 éves kortól kötelezővé válik az óvodáztatás. Ez egyrészről – mivel az óvodába járásról a szülő gondoskodik – szülői kötelességet jelent, másrészről – mivel az óvodai férőhely biztosításáról a fenntartó gondoskodik – fenntartói és egyben óvodai kötelezettséget is von maga után.

Az Oktatási Hivatal szakmai irányításával és a kormányhivatalok közreműködésével 2013. április 30-ára elkészültek az egyes megyei és a fővárosi feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervek, amelyek járási és települési szinten adnak képet az országos óvodai ellátás helyzetéről. A fejlesztési tervekben szereplő prognosztizált adatok hozzávetőleges adatok, mivel nem tudnak azokkal a befolyásoló tényezőkkel számolni, amelyek hatással lehetnek az óvodai nevelésben való részvétel igényére. Például nem tud azzal számolni, hogy hány tanköteles korú kisgyermek marad majd még egy évet az óvodában, valamint azzal a létszámmal sem tud számolni, akik nem a lakóhelyük szerinti településen veszik igénybe az óvodai nevelést. Nézzünk azért pár adatot a vélhető férőhelyhiányra:

Baranya megye

Mohács                                             258–303

Pécs                                                 1366–1764

Békés megye

Gyula                                                023–133

Orosháza                                            51–85

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodbóta                                      150–226

Hernádnémeti                                  154–173

Ózd                                                  178–272

Csongrád megye

Szeged                                              062–359

Fejér megye

Gárdony                                             68–87

Székesfehérvár                                  160–272

Győr-Moson-Sopron megye

Csorna                                              137–174

Mosonmagyaróvár                           140–281

Sopron                                             724–874

Hajdú-Bihar megye

Hajdúhadház                                       170

Hajdúsámson                                   180–250

Mikepércs                                         140–160

Jász-Nagykun-Szolnok
megye

Tiszabura                                          090–100

Zagyvarékas                                           70

Komárom-Esztergom megye

Oroszlány                                         098–113

Tata                                                   053–100

Pest megye

Biatorbágy                                        120–190

Dunakeszi                                        250–700

Érd                                                   100–500

Isaszeg                                              110–160

Kistarcsa                                           120–225

Maglód                                             070–140

Monor                                              109–180

Szigethalom                                     145–225

Szigetszentmiklós                            080–275

Üllő                                                   100–120

Üröm                                                100–136

Somogy megye

Kaposvár                                              200

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ibrány                                               099–167

Nyíregyháza                                      155–315

Tiszavasvári                                      038–178

Tolna megye

Paks                                                  274–314

Szekszárd                                         336–480

Tolna                                                115–129

Budapesten az alábbi kerületekben várható kapacitáshiány: I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., XI., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XX., XXII.

Hangsúlyozom: bármilyen tervezés, intézkedés előtt aktualizálni és pontosítani kell az adatokat!

Tekintettel arra, hogy az adott előírás hatályba lépéséig vélhetően nem nő olyan mértékben az óvodai férőhelyek száma, mint amilyen mértékben várható a gyermeklétszám növekedése a kötelező óvodai nevelésben résztvevő gyermekek életkorának csökkentésével, ezért célszerű már ebben a nevelési évben átgondolnia a fenntartónak is és az óvoda vezetőjének is a lehetséges intézkedéseket.

Mit tehet a fenntartó az óvodai férőhelyek bővítése érdekében?

A demográfiai mutatók folyamatos figyelemmel kísérése mellett:

 • A már meglévő óvodáját bővítheti további csoportszobával.
 • Új óvodát – akár tagintézményként – alakíthat ki egy eddig más célra használt épületből.
 • Régi, bezárt óvodai épületet újíthat fel, nyithat meg újra óvodai nevelés céljára.
 • Új óvodát építtethet saját, szponzori vagy pályázati támogatással.
 • Meghosszabbíthatja az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződést.
 • Új köznevelési szerződést köthet egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartójával.
 • Lényeges, hogy a köznevelési szerződésnek tartalmaznia kell
 • a köznevelési alapfeladatokat,
 • a felvehető, ellátandó gyermekek számát,
 • az óvodai nevelési feladatokban való részvételt,
 • a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető forrásokat, azokat a szolgáltatásokat, amelyek a megállapodás alapján a gyermekek, szülők részére térítésmentessé válnak, továbbá amelyeket térítési díjért vehetnek igénybe.
 • Megkötéséhez ki kell kérni az illetékes kormányhivatal véleményét. Nemzetiségi nevelés esetén az országos nemzetiségi önkormányzat véleményének kikérése kötelező. A köznevelési szerződés öt évre szól (Nkt. 31. §).
 • Társulási szerződést köthet más településsel. Ekkor a település óvodás gyermekeinek utaztatása az önkormányzat költségén történik, az általa megszervezett módon, óvoda/iskolabusszal, felnőtt kísérővel.
 • Megemelheti a maximális csoportlétszámot, ha erre a csoportszoba befogadóképessége lehetőséget ad. A fenntartó csak akkor engedélyezheti a törvény által meghatározott maximális csoportlétszám (25 fő) túllépését, ha az adott gyermekcsoport csoportszoba mérete ezt lehetővé teszi. Például 50 négyzetméteres csoportszoba tekintetében nem lehet 30 fős csoportlétszámot engedélyezni, hiszen így nincs meg a 2m2/fő.
 • Családi napközit létesíthet. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2011-ben az országban 893 családi napközi üzemelt 6253 férőhellyel, 2012-ben pedig 1109 családi napközi, közel 7500 férőhellyel működött.
 • Az Nkt. 8. § (5) bekezdése alapján a gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesíthető abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket

Mit tehet az óvoda?

Mivel az óvodának nem áll módjában a férőhelyeit bővítenie, ezért hangsúlyosan jelenik meg a szülők tájékoztatásának és a fenntartóval történő együttgondolkodásnak a jelentősége.

Miről célszerű tájékoztatnia a szülőket?

A három éves kortól történő kötelező óvodai nevelésben való részvételről, valamint az ezzel kapcsolatos szülői kötelességről, illetve kötelezettség szegés esetén a szabálysértés tényállásáról. Továbbá arról, hogy

 • az Nkt. 8. § 2014. szeptember 1-jétől hatályba lépésével, bizonyos feltételek megléte esetén, a gyermek 5 éves koráig családi napköziben is teljesíthető,
 • a szülő kérelmezheti a gyermek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
 • a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte esetén, a gyermek érdekében indokolt az általános iskolai tanulmányok megkezdése.
 • korkedvezményes iskolakezdés lehetősége: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az óvodának azt is célszerű átgondolnia, hogy

 • a jelenleg alkalmazott csoportszervezési gyakorlata lehetővé teszi-e a fiatalabb korosztály nagyobb létszámú fogadását, vagy esetleg indokolt változtatni rajta.
 • a jelenleg vezetett nyilvántartások biztosítják-e a naprakész információt a férőhelyek számáról, pl. A gyermekcsoportok létszámának alakulásáról, óvodai felvétel és jogviszony megszűnése, az iskolát kezdő gyermekek várható és tényleges létszámáról, az üres férőhelyek számáról.

Végül szeretném hangsúlyozni, sem a fenntartónak, sem az óvodának nem lehet célja – és vélhetően nem is az, jómagam sem erre buzdítom az érintetteket –, hogy az óvodai nevelés alóli felmentés, illetve a családi napközi igénybevételének lehetőségével a 3–5 éves korosztályt „kiszorítsa” az óvodai nevelésből, de a jogszabályok betartása, a jogalkotó szándékával megegyezően, némely esetben ezekkel a kiskapukkal is teljesíthető.