Dr. Hauser Zoltán

Eötvös József program – célok, főbb feladatok
együttműködési irányok és hangsúlyok

hz0

A szekciónyitó előadásom elején röviden szeretnék szólni ma délutáni programunk céljáról. Ezek:

 • A projekt bemutatása és hangsúlyok.
 • Ágazati kapcsolódási pontok feltárása.
 • Kompetenciamérések tudományos megvilágítása.
 • Pedagógiai szakmai szolgáltatás intézményrendszerének fejlesztése.

A fenti célok beteljesüléséhez járulnak hozzá ma délután az alábbi előadások:

 • Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló célok, főbb feladatok, együttműködési irányok és hangsúlyok

Dr. Hauser Zoltán főiskolai tanár, a TKKI Eötvös József Program szakmai vezetője

 • Módszertani innováció és együttműködés a „Köznevelés az iskolában” (TÁMOP 3.1.4B-13/1) projekt keretében

Fehérvári Krisztina modul szakmai vezető – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 • Köznevelési hálózatok létrehozása – az ÁROP 2.2.15, az ORÖ és a TKKI közös projektjének bemutatása

Mátray Zsolt ÁROP 2.2.15 projektvezető – Országos Roma Önkormányzat

 • A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kompetenciamérések során elért eredményeinek elemzése

Dr. Setényi János oktatáskutató, humánpolitikai tanácsadó, ügyvezető igazgató – Expanzió Humán Tanácsadó Kft.

 • A pedagógiai szakmai szolgáltatás intézményrendszere

Székely Józsefné pedagógiai fejlesztő – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

Azzal a javaslattal szeretnék élni a szekció munkaprogramja tekintetében, hogy a kérdéseket és hozzászólásokat a végére helyezzük.

Tisztelt Hallgatóság!

Rátérek a mai szekció rendezvényünk első napirendjére, amely nem más, mint a TÁMOP 3-3.13-13/1. kiemelt pályázati programnyitó rendezvényének bevezető előadása. Ennek első részében röviden bemutatom az Eötvös József programot. Ennek alapvető célja, az Eötvös József Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató Intézet (EJPI) létesítése és a projektháló fejlesztése, a tevékenységrendszer kiépítése. A programot a Türr István Képző és Kutató Intézet (továbbiakban TKKI) gyakorlatilag első, úgynevezett „hármas ablakban” lévő programja.

A TKKI az elmúlt évek szakmai tapasztalataira és eredményeire építve, szoros KLIK együttműködéssel, a pedagógiai szakmai szolgáltatók bevonásával valósítja meg a feladatot: az intézményrendszer kiépítése a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezése és ellátása érdekében – 48/2012 számú EMMI rendelet 14. § – az előírtak szerint.

Háttér: „a Türr István Képző és Kutató Intézet részt vesz a 14. §-ban meghatározott, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés feladatainak végrehajtásában”. (48/2012 számú EMMI rendelet 2. § (6) )

A TÁMOP 3.3.13-13/1 általános céljai:

 • Méltányos és befogadó közoktatási intézményrendszer megteremtése.
 • A közoktatási rendszer hátránykompenzációs hatásainak növelése.
 • Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók előrehaladásának segítése.
 • Hátrányos helyzetű csoportok lemorzsolódásának csökkentése.
 • Foglalkoztatás növelése.

A pályázati program általános céljai több célcsoportot érintenek:

 • 3–16 éves kiemelt figyelmet igénylő, főként hátrányos helyzetű gyermekek/tanulókkal foglalkozó pedagógusok, illetve a közoktatási intézmények egyéb dolgozói, kiemelten az intézményvezetők, munkaközösség vezetők; továbbá a gyermekek/tanulók szülei/gondozói;
 • A felzárkóztatás folyamatában az oktatás-képzési területtel ágazati együttműködés keretében érintett szakemberek (önkormányzatok, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális intézmények dolgozói; helyi civil szervezetek képviselői, vállalatok munkatársai, stb.);
 • 16–24 éves, az iskolákból lemorzsolódott (végzettség nélkül kiesett) fiatalokat segíteni hivatott, ágazati együttműködésben érintett ellátó rendszerek dolgozói (önkormányzatok, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális intézmények dolgozói; helyi civil szervezetek képviselői, vállalatok munkatársai, stb.).

A program beavatkozási célterülete bár országos, de kiemelten fókuszál elsősorban az északkelet-magyarországi térségre (öt megye), illetve a délnyugat-magyarországi területre (elsősorban három megye). A fókuszok indokoltságát meggyőzően támasztják alá az alábbi ábrák, melyek egyrészt a kistérségi eredményeket mutatják be az országos kompetenciamérés alapján, másrészt a felzárkóztatás szempontjából kezdeményezett támogatású kistérségeket reprezentálják országos eloszlásban.

hz1

hz2

hz3

Harmadrészt a magyarországi cigányok által leginkább lakott tájakat érzékelteti egy 2006. évből származó országos térkép. Ez utóbbi kapcsán meg kell jegyezni, hogy amikor felzárkóztatásról beszélünk, akkor a problémakört nem lehet leegyszerűsíteni úgy, hogy ez kifejezetten a cigányok által leginkább lakott tájakat érint, hiszen a felzárkóztatás kérdésköre ettől lényegesen komplexebb és differenciáltabb megközelítést igényel. Ugyanakkor az viszont elmondható, hogy a cigány lakosság fokozottan érintett a felzárkóztatás feladatrendszerében.

A következőkben tételesen ismeretem a projekt illeszkedését az ágazati célokhoz.

 • ÚSZT Vállalkozásfejlesztési Program
 • ÚSZT Foglalkoztatási Program
 • Magyarország Nemzeti Reform Programja
 • Széll Kálmán Terv 2.0
 • A Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020
 • Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
 • Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia – Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – (2011-2020)
 • Magyarország Kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról
 • Oktatás és képzés 2020
 • Európa 2020 Stratégiához kapcsolódó nemzeti vállalások
 • Országos Területfejlesztési Koncepció
 • Regionális Operatív Programok, régiós stratégiai programok és fejlesztési Stratégiák

A fenti felsorolásban az Oktatás- és Képzés 2020 illetve az Európa 2020 stratégiájához kapcsolódó nemzeti vállalások, ágazati célok kifejezetten kapcsolódnak a következő Európai Uniós költségvetés feladat- és célrendszeréhez.

A TÁMOP 3.3-13-13/1. erősen kapcsolódik más projektekhez is. Így:

 • TKKI négy másik, a hátrányos helyzetűeket támogató kiemelt projektjei
 • (TÁMOP-5.3.8.B, TÁMOP-5.3.10, TIOP-3.2.3, TÁMOP-5.3.6 9 )
 • OFI kapcsolódó kiemelt projektjei
 • Pedagógusképző felsőoktatás kapcsolódó projektjei
 • (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése, TÁMOP-4.1.1.D-12/2 Roma Szakkollégiumok fejlesztése)

Előadásom következő részében ki szeretnék emelni az október 1-jével elinduló TÁMOP 3.3.13-13/1 pályázati program főbb tevékenységi területeit:

 • Eötvös József Pedagógiai – szakmai szolgáltató Intézet megalakítása (EJPI) Noszvaj (HEVES MEGYE)
 • Országos kompetencia-méréseken átlag alatti teljesítményt nyújtó 100 intézmény kiszűrése és kiválasztása.
 • A kompetencia-mérések eredményeinek feldolgozása, különös tekintettel az átlag alatt teljesítő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű intézmények tekintetében, a 100 intézmény részletes vizsgálata, a problématérkép felrajzolása, a képzési program megvalósítása a cselekvési tervek alapján a fejlesztési területeken.
 • Minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységek fejlesztése, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportokat oktató-nevelő intézmények tekintetében.
 • Pedagógusképzések, továbbképzések, jó gyakorlatok, szupervíziók kidolgozása és megvalósítása, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok oktatásával-nevelésével kapcsolatos módszertani, szociális, kommunikációs kompetenciák megerősítésére a szegregáció csökkentése/megszüntetése céljából.
 • Tudásmegosztás elősegítése, érintettek tájékoztatása, szemléletformálás.
 • Pilot programok lebonyolítása.

A hét kiemelt jelentőségű programból röviden emelek ki a Pilot program lebonyolításából néhány fokozottan fontos részletet:

 • Legalább 40 helyi szolgáltató kialakítása és működtetése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű kistérségekben történő szolgáltatás-bizto­sítás­ra. Hátrányos helyzetű kistérségekben legalább 16 új feladat-ellátási pont létrehozása.
 • Kísérleti program megvalósítása a hátrányos helyzetű, köztük roma szülők és az iskola együttműködésének támogatására.
 • Kísérleti program megvalósítása korai iskolaelhagyók nyomon-követésére és a lemorzsolódók az iskolarendszerbe és a munkaerő piacra történő visszavezetésére (tranzitfoglalkoztatási minta alapján).
 • Kísérleti program megvalósítása a fiatalkorú anyák tanulását segítő „lány-program” működtetésére: a fiatalkorú anyák végzettség megszerzését segítő tevékenységekre.
 • Tanodák hálózatba szervezése, a tanodai szakmai hálózat működtetése.
 • A szegregáció csökkentését/megszüntetését célzó program megvalósítása.
 • A korai iskolaelhagyók nyomon-követését és a lemorzsolódók az iskolarendszerbe és a munkaerőpiacra történő visszavezetését biztosító rendszer kialakítására.

A program megvalósítása során megkerülhetetlenül kiemelt együttműködő partnerünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az Oktatási Hivatal és az Országos Roma Önkormányzat. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznom kell, hogy a kiemelt együttműködő partnereinken túl, maximális nyitottsággal, mi több, kezdeményezőkészséggel vagyunk mindazon szakmai szervezetek és intézmények iránt, akik a vállalt feladataink sikeres teljesítéséhez érdemben hozzá tudnak és hozzá akarnak járulni.

Befejezésül szeretném ismertetni a TÁMOP 3.3-13/13-1. projekt főbb indikátorait:

 • Képzést, továbbképzést sikeresen elvégző személyek száma: 900 fő.
 • Intézményfejlesztési, minőségbiztosítás-fejlesztési programba bevont közoktatási (tag)intézmények száma: 100 db.
 • Tudásmegosztásra alkalmas elektronikus felületek létrehozása: 3 db.
 • A projekt keretén belül létrehozott és sikeresen működtetett szakmai hálózatok száma: 2 db.

A projekt szakmai megvalósítása terveink szerint 2013. 10. 01–2015. 06. 30. terminus, tehát 21 hónap. Az igényelt támogatás összege: 4,921 Mrd Ft. A program megvalósítása során bevont alkalmazottak és szakértők száma: terveink szerint mintegy 400 fő lesz.

Tisztelt Hallgatóság! Reményeim szerint az elmúlt percekben sikerült átfogó képet adni egy kiemelt pályázati programról, amelyre talán szerencsésebb az a jelző, hogy kiemelt jelentőségű. Ennek sikeres megvalósításához ez alkalmat is felhasználva, szólítok meg minden érdemi közreműködőt, nyújtva kezet az együttműködéshez.