Könczöl Tamás

Digitális kompetenciafejlesztés

konczol tamas sz

5. pillér

Komplex eTanulás, digitális pedagógiai, tartalomszolgáltató, IKT kompetenciafejlesztést támogató szolgáltató rendszer fejlesztése, továbbfejlesztése.

Az 5. pillér célja: A digitális pedagógiai folyamatok szereplőinek tevékenységét támogató integrált, egységes eszközrendszer létrehozása és az alkalmazást támogató szolgáltatások biztosítása a kompetencia-alapú oktatás eredményességének és hatékonyságának javítása, a digitális pedagógiai és távoktatási formák, a nem formális, informális oktatás, képzés kiszélesítése, valamint a felhasználók rugalmas időgazdálkodásához való alkalmazkodása érdekében.

A kiemelt célcsoportok: A közoktatás szereplői, azaz a közoktatási intézmények, pedagógusok, diákok.

A pillér szakmai tartalmában kiemelt szerepe van a digitális pedagógia és digitális tartalomfejlesztés támogatásának. A digitális kompetencia fejlesztését támogató rendszerek és tartalmak, munkafolyamatok formájában történő átvétele egyben a nyomon követés és a minőségbiztosítás garanciája is, mivel a lépésekre bontott tananyagfejlesztési munkafolyamat, minden egyes szakaszhoz pontosan meghatározott tartalmi, szakmai és műszaki kritériumokat rendel. A digitális tananyagok a Digitális Tananyag Minősítő Bizottság (DTMB) által kidolgozott akkreditációs eljárásban is részt vesznek majd.

A digitális kompetenciát támogató eTanulás rendszer legfontosabb jellemzője a teljes modularitás, azaz, hogy teljesen különálló, csupán a kommunikációs (programozói, adatkapcsolati) felületeken érintkező részekből áll. A specifikációk legfontosabb elemei ennek megfelelően a kommunikációs felületek és ezekhez kapcsolódóan a működés leírása. Minden egyes nagyobb rendszerkomponens funkcionalitása bővíthető ilyen felületeken keresztül, ezekhez pedig külön átvételi eljárásokat és minőségellenőrzési lépéseket lehet meghatározni.

A komplex eTanulás rendszer kialakítása és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, biztosítása

 • A komplex eTanulási környezet kialakítása az SDT és más meglévő rendszerek felhasználásával, szükség szerinti átalakításával és továbbfejlesztésével annak érdekében, hogy az megfelelő módon tudja tárolni, publikálni a különböző digitális tananyagokat, pedagógiai-, módszertani információkat.
 • Különböző típusú tananyagfejlesztési munkafolyamatok kialakítása (pl. az oktatási programok fejlesztését támogató munkafolyamat).
 • Személyre szabható felhasználói funkcionalitások, szolgáltatások kialakítása és biztosítása, web 2.0 fejlesztés.
 • A konstruktív pedagógia tanítás-tanulási módjainak, módszereinek, a digitális pedagógia támogatása a komplex eTanulás rendszer eszközeivel, szolgáltatásaival.
 • Tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó speciális technológiai fejlesztések. A nemzetközi ajánlásokhoz, szabványokhoz, tartalomtárakhoz történő csatlakozás módszertani és szoftveres feltételeinek kialakítása, fejlesztése és biztosítása.

Az IKT kompetenciafejlesztés tartalmi, módszertani támogatásához, továbbfejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek

 • A pályázati formában megvalósuló digitális tananyagfejlesztéshez szükséges technikai, módszertani előírások kidolgozása, a fejlesztés folyamatának technikai, szakmai támogatása, nyomon követése, ellenőrzése.
 • A meglévő digitális taneszközök átalakítása a kifejlesztett új SDT sémának és a DTMB akkreditációnak megfelelően.
 • Pedagógus továbbképzések és a képzési anyagához kapcsolódó digitális taneszközök fejlesztése.
 • IKT alapú help-desk szolgáltatás létrehozása, mely az oktatási szereplők részére nyújt eTanulás alapú szakmai és módszertani támogató szolgáltatásokat a műveltségi területek és tantárgyak oktatásához.
 • A mentorálási tevékenység kidolgozása, a már kidolgozott IKT oktatási programokat alkalmazó oktatási intézmények – modellintézmények, hálózatok – többszintű támogatása érdekében.
 • A közoktatás különböző célcsoportjainak megfelelő módon történő, a digitális pedagógia felhasználási lehetőségeinek bemutatásához kapcsolódó eszközök biztosítása (mintatanterem).
 • A digitális taneszközök belső-külső minőségbiztosítási folyamatának támogatása a vonatkozó szabályozások alapján, illetve az egyéb hazai és nemzetközi ajánlások figyelembevételével. Az eTanulás rendszerben publikálásra kerülő digitális tartalmak folyamatos minőségbiztosítása, minősítése.

Kapcsolatrendszer

A különböző – közoktatáshoz kapcsolódó – pályázatok megvalósítói szoros együttműködésben vannak egymással.

A TÁMOP 3.2.2 célja a kompetencia alapú oktatás országos szintű elterjesztésének segítése regionális hálózatok létrehozásával. Ezen pályázat kedvezményezettjei szorosan együttműködnek az Educatio Nonprofit Kft-vel, mint a TÁMOP 3.1.1. konstrukció, „21. századi közoktatás” kiemelt projekt megvalósító szervezetével az alábbi területeken:

 • Adatszolgáltatás,
 • jó gyakorlatok gyűjtése,
 • referencia intézmények,
 • hálózatok.

kot

Digitális kompetencia fejlesztése – segédletek, dokumentumok (http://ikt.sulinet.hu)

A Digitális kompetencia honlap azért jött létre, hogy szakmai információkat szolgáltasson azon intézmények, pedagógusok és szakértők számára, akik a digitális kompetencia fejlesztésével foglalkoznak. Az itt található oldalakon az információs társadalom technológiái (IST) iránt érdeklődők számára az  informatikai eszközökkel támogatott oktatás számos szegmenséhez szolgáltatunk információkat, így a tananyagok, taneszközök, a pedagógus továbbképzés, a jó gyakorlatok és innovációk területén is.

 kot1

 kot2

kot3

kot4