Sallainé Sipkai Zsuzsa

A TÁMOP közoktatás-fejlesztés háttere, területi stratégiája

sallaine

A középtávú közoktatás-fejlesztési stratégia főbb prioritásai:

 • Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén
 • Egyenlőtlenségek csökkentése
 • Az oktatás minőségének fejlesztése
 • Információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése
 • A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása

Várt eredmények az NFT I. végére:

 • Az integrációs folyamatok erősödése, pedagógusok felkészítése
 • A kompetencia alapú oktatás és új pedagógiai kultúra megismertetése az intézmények kb. 10 százalékában (közel 1000 intézmény)
 • Korszerű tanulási környezet megteremtése: 140 intézmény (hátrányos helyzetű alapfokú intézmények felújítása)
 • Új hálózatok alapjainak kiépülése: pedagógiai szolgáltatók, TIOK konzorciumok

 

Támogatott közoktatási intézmények az NFT –ben:

ssz0

A közoktatás kapcsolódási pontjai az ÚMFT-hez:

 • TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program - tartalmi fejlesztés
 • TIOP Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - központi infrastruktúra-fejlesztés
 • ROP – 6 regionális operatív program és KMROP - regionális infrastruktúra-fejlesztés, iskola, óvoda felújítások (kötelező tartalomfejlesztéssel)

A 21. századi iskola, „ahol minden gyerek egyaránt fontos”:

 • Felkészít az egész életen át tartó tanulásra
 • Mindenkinek egyenlő hozzáférést biztosít
 • Növeli a tanuló esélyeit a sikeres élethez
 • Egészséges, korszerű fizikai és szellemi környezetet nyújt a pedagógiai munkához

 

A fejlesztés fő célterületei:

 • A kompetencia alapú oktatás elterjesztése az egész életen át tartó tanulás megalapozásához
 • Esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés biztosítása az oktatásban
 • Modern közoktatási környezet megteremtése, infrastrukturális fejlesztések

A projekttérkép:

ssz1

Folytatás a 2007-2013-ig tartó fejlesztési időszakban:

 • Kiemelt programok:
 • új fejlesztések, koordináció, szolgáltatások
 • átfogó mérés-értékelési, minőségbiztosítási program
 • Követő iskolák
 • Intézmények felújításához kötelező tartalmi fejlesztés
 • A pedagógiai kultúra korszerűsítése, a pedagógusképzés megújítása
 • Kistérségi szintű szolgáltatás, pl. EGYMI hálózat
 • Múzeumpedagógiai program

További programok:

 • Kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben — támogató, szolgáltató hálózatok kiépítése
 • Pályaorientációs, karrier-tanácsadási és pályakövetési szolgáltatások fejlesztése
 • Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése
 • A pedagógusok munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása, átképző programok

Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére, a hozzáférés biztosítására irányuló fejlesztések:

 • Hátrányos helyzetű és roma tanulók integrált oktatásának támogatását célzó programok
 • A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, együttnevelésének támogatása
 • A nemzetiségi oktatás fejlesztése
 • A migráns tanulók integrált oktatásának, támogatása az interkulturális nevelés révén

A közoktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása:

 • A TIOK-ok és a támogató szakmai fejlesztő, szolgáltatói hálózat kiépítése, területi disszeminációs tevékenységük támogatása
 • Intézményintegrációs fejlesztések, pályázatok
 • Oktatási társulások, hálózatok, térségi integrált oktatóközpontok, általános művelődési központok fejlesztése
 • A közoktatás különböző területi szintjein működő intézmények, fejlesztő és szolgáltató hálózatok, kistérségi, települési és regionális szintű együttműködési formáinak támogatása

 

Közoktatási keretrendszert bemutató ábra + a régiós szint részletes ábrája:

ssz2

ssz3


TÁMOP 3.1.4

Célok:

 • kompetencia alapú oktatás elterjesztése
 • módszertan és eszközök elterjesztése
 • a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése
 • egyénre szabott fejlesztés
 • a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása
 • az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése
 • a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések összekapcsolása a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel

TÁMOP 3.1.6

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében

Célok:

 • Részleges integráció, közös életterek, kapcsolat a többségi gyerekekkel
 • Szakmailag megfelelő, magas szintű ellátás a szegregált nevelésben részesülő gyermekeknek
 • A gyógypedagógiai tudás és a befogadó pedagógia együttes jelenléte az oktatásban

TÁMOP 3.2.2.

A kompetencia alapú oktatás országos szintű elterjesztésének segítése regionális hálózatkoordinációs központok létrehozásával

Feladatok:

 • Projektiroda létrehozása és működtetése
 • Regionális referencia-intézmény hálózat létrehozása
 • Folyamatos együttműködés a TÁMOP 3.1.1. konstrukció, „21.századi közoktatás” kiemelt projekt megvalósító szervezetével
 • Regionális közoktatási intézményhálózat építése
 • Intézmények szakmai támogatása
 • Fejlesztés koordináció
 • A fejlesztési folyamat nyomon követése, a hálózat működésének minőségbiztosítás