Sallainé Sipkai Zsuzsa

A TÁMOP közoktatás-fejlesztés háttere, területi stratégiája

sallaine

A középtávú közoktatás-fejlesztési stratégia főbb prioritásai:

  • Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén
  • Egyenlőtlenségek csökkentése
  • Az oktatás minőségének fejlesztése
  • Információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése
  • A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása

Várt eredmények az NFT I. végére:

  • Az integrációs folyamatok erősödése, pedagógusok felkészítése
  • A kompetencia alapú oktatás és új pedagógiai kultúra megismertetése az intézmények kb. 10 százalékában (közel 1000 intézmény)
  • Korszerű tanulási környezet megteremtése: 140 intézmény (hátrányos helyzetű alapfokú intézmények felújítása)
  • Új hálózatok alapjainak kiépülése: pedagógiai szolgáltatók, TIOK konzorciumok

 

Támogatott közoktatási intézmények az NFT –ben:

ssz0

A közoktatás kapcsolódási pontjai az ÚMFT-hez:

  • TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program - tartalmi fejlesztés
  • TIOP Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - központi infrastruktúra-fejlesztés
  • ROP – 6 regionális operatív program és KMROP - regionális infrastruktúra-fejlesztés, iskola, óvoda felújítások (kötelező tartalomfejlesztéssel)

A 21. századi iskola, „ahol minden gyerek egyaránt fontos”:

  • Felkészít az egész életen át tartó tanulásra
  • Mindenkinek egyenlő hozzáférést biztosít
  • Növeli a tanuló esélyeit a sikeres élethez
  • Egészséges, korszerű fizikai és szellemi környezetet nyújt a pedagógiai munkához

 

A fejlesztés fő célterületei:

  • A kompetencia alapú oktatás elterjesztése az egész életen át tartó tanulás megalapozásához
  • Esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés biztosítása az oktatásban
  • Modern közoktatási környezet megteremtése, infrastrukturális fejlesztések

A projekttérkép:

ssz1

Folytatás a 2007-2013-ig tartó fejlesztési időszakban:

  • Kiemelt programok:
  • új fejlesztések, koordináció, szolgáltatások
  • átfogó mérés-értékelési, minőségbiztosítási program
  • Követő iskolák
  • Intézmények felújításához kötelező tartalmi fejlesztés
  • A pedagógiai kultúra korszerűsítése, a pedagógusképzés megújítása
  • Kistérségi szintű szolgáltatás, pl. EGYMI hálózat
  • Múzeumpedagógiai program

További programok:

  • Kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben — támogató, szolgáltató hálózatok kiépítése
  • Pályaorientációs, karrier-tanácsadási és pályakövetési szolgáltatások fejlesztése
  • Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése
  • A pedagógusok munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása, átképző programok

Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére, a hozzáférés biztosítására irányuló fejlesztések:

  • Hátrányos helyzetű és roma tanulók integrált oktatásának támogatását célzó programok
  • A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, együttnevelésének támogatása
  • A nemzetiségi oktatás fejlesztése
  • A migráns tanulók integrált oktatásának, támogatása az interkulturális nevelés révén

A közoktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása:

  • A TIOK-ok és a támogató szakmai fejlesztő, szolgáltatói hálózat kiépítése, területi disszeminációs tevékenységük támogatása
  • Intézményintegrációs fejlesztések, pályázatok
  • Oktatási társulások, hálózatok, térségi integrált oktatóközpontok, általános művelődési központok fejlesztése
  • A közoktatás különböző területi szintjein működő intézmények, fejlesztő és szolgáltató hálózatok, kistérségi, települési és regionális szintű együttműködési formáinak támogatása

 

Közoktatási keretrendszert bemutató ábra + a régiós szint részletes ábrája:

ssz2

ssz3


TÁMOP 3.1.4

Célok:

  • kompetencia alapú oktatás elterjesztése
  • módszertan és eszközök elterjesztése
  • a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése
  • egyénre szabott fejlesztés
  • a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása
  • az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése
  • a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések összekapcsolása a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel

TÁMOP 3.1.6

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében

Célok:

  • Részleges integráció, közös életterek, kapcsolat a többségi gyerekekkel
  • Szakmailag megfelelő, magas szintű ellátás a szegregált nevelésben részesülő gyermekeknek
  • A gyógypedagógiai tudás és a befogadó pedagógia együttes jelenléte az oktatásban

TÁMOP 3.2.2.

A kompetencia alapú oktatás országos szintű elterjesztésének segítése regionális hálózatkoordinációs központok létrehozásával

Feladatok:

  • Projektiroda létrehozása és működtetése
  • Regionális referencia-intézmény hálózat létrehozása
  • Folyamatos együttműködés a TÁMOP 3.1.1. konstrukció, „21.századi közoktatás” kiemelt projekt megvalósító szervezetével
  • Regionális közoktatási intézményhálózat építése
  • Intézmények szakmai támogatása
  • Fejlesztés koordináció
  • A fejlesztési folyamat nyomon követése, a hálózat működésének minőségbiztosítás