Kovács Melitta

A közoktatást érintő pályázati kiírások bemutatása, pályáztatás-technikai gyakorlatok (TÁMOP, TIOP)

kovacs m

Az előadásokkal kapcsolatos csoportokban elvégzett feladatok

Az előadásokban megismert eljárástípusokkal (automatikus, kiemelt, kétfordulós, standard eljárással) kapcsolatos alábbi állítások, mely eljárásokra lehetnek igazak? Egy állítás több eljárásra is igaz lehet.

 • A pályázati kiírás megszüntetésének nincs a pályázati kiíráson kívüli feltétele, a támogatási források teljes körű felhasználása esetén kerül a pályázati kiírás felfüggesztésre.
 • A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 2 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni.
 • A pályázat kedvezményezettje Borsószem hercegkisasszony.
 • Ha bármely benyújtási kritériumnak megfelelő feltétel nem teljesül, a pályázat elutasításra kerül, hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • Nem támogatható az a pályázat, amely esetében az értékelési szempontokra adott pontszámok külön-külön nem érik el az 50 %-ot, és az összpontszám nem éri el legalább a 60 pontot.
 • Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti.
 • A pályázat magyar nyelven, kizárólag az EMIR kitöltővel (pályázati adatlapon) nyújtható be.

 

TÁMOP 3.1.4-konvergencia régiókban; Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés — innovatív intézményekben (pályázati kiírás útmutatója alapján)

B1. Jogi forma

Jelen pályázati kiírásra közoktatási intézmények fenntartói nyújthatnak be pályázatot az alábbiak figyelembe vételével:

 1. Pályázatot nyújthatnak be a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 3. § (2) bekezdésében felsorolt közoktatási intézményfenntartók közül az önkormányzatok (települési, megyei, kerületi, fővárosi), önkormányzati társulások, egyházak, non-profit szervezetek, költségvetési szervek, a Kt. 20.§(1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézményeik vonatkozásában:

a) óvoda;

b) általános iskola;

c) szakiskola;

d) gimnázium, szakközépiskola;

e) alapfokú művészetoktatási intézmény;

f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;

g) diákotthon és kollégium;

h) a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény.

2.A fenntartó a pályázatát a fenntartásában lévő feladat-ellátási helyek vonatkozásában pályázat keretében nyújtja be az alábbiak szerint:

 1. Jelen pályázati kiírás keretében a fenntartó legfeljebb 5 feladat-ellátási hely fejlesztésére nyújthat be pályázatot (beleértve ebbe a ROP infrastrukturális fejlesztésben érintett feladat-ellátási helyeket is).
 2. Az egységes pedagógiai, szakmai szemléletmód és kritériumrendszer kialakítása érdekében a feladat-ellátási helyek kiválasztásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejlesztési folyamat — a különböző életkorokat és közoktatási szinteket figyelembe véve — lehetőség szerint az oktatás minél teljesebb vertikumát fogja át, azaz a pályázatba azon feladat-ellátási helyek kerüljenek bevonásra, amelyek közvetlen felmenő illetve átvezetési oktatási kapcsolatban állnak egymással (pl. óvoda — általános iskola — középiskola — kollégium/diákotthon).
 3. A feladat-ellátási helyek kiválasztásának folyamatát a komplex szaktanácsadó segíti. Annak érdekében, hogy a fejlesztési folyamatba valamennyi, fentiek szerinti egymással közvetlen kapcsolatban álló feladat-ellátási helyek bevonásra kerülhessenek, és ha a helyi szükségletek ezt indokolják, a komplex szaktanácsadó további (5-nél több) feladat-ellátási hely egyidejű fejlesztésére is javaslatot tehet. A pályázatba bevonásra kerülő feladat-ellátási helyek számának ilyen módon való megemelésére kizárólag a komplex szaktanácsadó erre vonatkozó írásbeli állásfoglalása alapján kerülhet sor.

 

C1. Támogatható tevékenységek köre

Az alábbi implementációs és innovációs tevékenységeket a pályázónak — a nevelési-oktatási intézmény típusainak megfelelő feladatok vonatkozásában — feladat-ellátási helyenként, a „szolgáltatói kosár” szakmai tervezési segédlet figyelembe vételével kell megtervezni és megvalósítani.

 1. A kompetencia alapú oktatás implementációja
  • A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja.
  • Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.).
  • Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.
  • A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele.
  • A pályázónak terveznie kell a kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzését, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzését.
 2. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása (szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása)
  • A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása.
  • A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.
  • Azokon a feladat-ellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani.
  • A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele.
 3. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása
  • Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében a feladat-ellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele"). Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, a pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése, referenciahelyi szolgáltatások igénybe vétele (pl. a pedagógiai eljárást már sikerrel alkalmazó intézményben tanóra-látogatási alkalmak szervezése a jó gyakorlatot adaptáló intézmény pedagógusainak, pedagógusok közötti szakmai konzultáció, tapasztalatcsere megvalósítása).
  • Az intézmény (feladat-ellátási hely) saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik. Például: oktatási projektek, fejlesztő programok, átvezetési tervek, korszerű tanulásszervezési eljárások stb. kidolgozása, önálló programok, módszerek létrehozása, alkalmazása. Az önálló intézményi innováció tematikájához, illetve annak megvalósításához szakmai iránymutatásokat tartalmaz a pályázati útmutató XVIII. számú melléklete.
  • Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa.
  • Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.
  • A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.

 

C3. Elszámolható költségek köre

 • Szakmai tevékenységek: a projekt elszámolható költségének legalább 70%-a.
 • Projekt menedzsment költségei (beleértve az adminisztrációs költségeket): a projekt elszámolható költségének legfeljebb 12%-a.
 • Egyéb szolgáltatások (nyilvánosság biztosításának költségei): a projekt elszámolható költségének legfeljebb 3%-a.
 • Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek: a projekt elszámolható költségének legfeljebb 4%-a.
 • Tartalék: a projekt elszámolható költségének legfeljebb 1%-a.
 • ERFA jellegű költségekre a projekt elszámolható költségének legfeljebb 10%-a használható. Az ERFA keresztfinanszírozás terhére kizárólag az alábbi eszközöket lehet beszerezni:
  • Feladat-ellátási helyenként legfeljebb 1 db nyomtató
  • hordozható számítógép
  • kisértékű tárgyi eszközök, amelyek szükségesek a projekt lebonyolításához.

 

D3. Támogatás összege

A jelen pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás mértéke feladat-ellátási helyenként: minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft, az alábbiak szerint:

Támogatás összege

Intézménytípus, intézményméret

5 – 7 millió forint

-         óvoda

-         többcélú intézmények óvodai feladat-ellátási helye

5 – 15 millió forint

-         nevelési-oktatási intézmények 8 tanulócsoportig (kivéve óvodák)

-         többcélú intézmények óvodán kívüli egyéb feladat-ellátási helye 8 tanulócsoportig

-         diákotthon és kollégium

15 – 25 millió forint

-         nevelési-oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól (kivéve óvodák, diákotthon és kollégium)

-         többcélú intézmények óvodán kívüli egyéb feladat-ellátási helye 9 tanulócsoporttól

Kiírással kapcsolatos feladatok:

 1. Pics-pucs városban egyetlen kollégium van, ahova a környék középfokú intézményeiből járnak gyerekek. A pedagógusok szeretnék a gyerekeket színházba vinni a projekt terhére. Pályázhat-e önállóan a kollégium? Megvalósíthatja-e a tervezett tevékenységet?
 2. Purucs városban a következő közoktatási intézmények vannak:
 • Bim-bam Óvoda
 • Mutató általános iskola
 • Rugó alapfokú nevelési-oktatási intézmény
 • Óramű ÁMK
 • Elem gimnázium
 • Óramű EGYMI

Mely intézmények kerülhetnek a pályázat során fejlesztésre?

 1. Pamacs településen a következő intézmények találhatóak:
 • Szék közös igazgatású intézmény (1 csoportos bölcsödével, 3 csoportos óvodával, 8 osztályos általános iskola)
 • Asztal alapfokú nevelési-oktatási intézmény 10 tanulócsoporttal

Mekkora lehet a minimális és maximális támogatási összeg?

 1. Pif-puf településen egyetlen általános iskola van 12 tanulócsoporttal. Ha a maximum összeget igénylik a pályázatban, és csak hordozható számítógépet szereznek be az ERFA költség terhére, akkor hány pedagógus kaphat laptopot? (Egy gépre maximum 120.000 Ft számolható el)