Petránné Képes Gizella

Az Óvoda szekció összefoglalója

19 petranne k g

Az óvodai szekció munkájában 14 fő óvodai szakértő, szaktanácsadó, óvodavezető vett részt.

A szekció munkájának első részében Riba Istvánné, a miskolci Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda vezetője, közoktatási szakértő osztotta meg velünk a kompetencia alapú tanulásszervezéssel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait. Az óvoda elsőként kapcsolódott be a kompetencia alapú oktatás kipróbálásába, tesztelésébe, mint a Miskolcon működő TIOK egyik intézménye.

A prezentációs anyagából választ kaphattunk a kompetencia alapú oktatás fontosságára az Esély – Kompetencia - Értékelés egységében.

Az előadó által elmondott gyakorlati tapasztalatok meggyőzték a hallgatóságot az óvodai programcsomag előnyeiről, egyben folyamatosan hangsúlyozta, hogy a megvalósítás alapját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja határozza meg.

Az óvodai programcsomag megvalósítása során:

  • a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően fejlődnek,
  • az iskolakezdés örömteli várakozás számukra,
  • a folyamatos tudásvágyuk, érdeklődésük fenntarthatóvá válik, megalapozódik az élethosszig tartó tanulás igénye.

A szekció második részében a debreceni, Kurucz utcai Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestületének innovatív munkája eredményeként megalkotott 8 kötetes tankönyvcsaláddal ismerkedhettünk meg, melyet az óvoda vezető- helyettese, Rákóczi Zoltánné szaktanácsadó mutatott be.
Ez a bemutatás valamennyi résztvevő számára igazi élményt jelentett, hiszen a tankönyvcsalád most megjelenő 8. kötetében szereplő fejlesztő játékokat együtt játszottuk végig.

A tankönyvcsalád az óvoda helyi nevelési programjának eredményes és hatékony megvalósítását szolgálja. Programjuk: az Egyéni Képességfejlesztő Program 15 éve került bevezetésre. Céljuk: minden gyermek önmagához viszonyított fejlesztése, melynek alapja a gyermek megismerésére épülő egyéni Fejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása, a fejlődés folyamatos nyomon követése.

Feladataikat a Képesség – Attitűd – Ismeret hármas egységében valósítják meg a tankönyvcsaládban feldolgozott eszközökkel, módszerekkel.

A 8 kötetes tankönyvcsalád hasznos és jól alkalmazható segítséget nyújt az alkalmazó óvodapedagógusok számára a gyermekek egyéni fejlesztési folyamatában.

A szekció valamennyi résztvevője elismerését fejezte ki a debreceni Kurucz utcai Óvoda nevelőtestülete felé, akik valamennyien fejlesztő pedagógusok. Gratuláltunk munkájukhoz. A résztvevő kollégák elismerése leginkább abban fejeződött ki, hogy jó páran azonnal megrendeltük a tankönyvcsaládot!

A szekció harmadik részében „A pedagógusértékelés gyakorlati tapasztalatai” címmel, mint intézményvezető mutattam be óvodánk, a miskolci Vasgyári Napközi Otthonos Óvoda pedagógus teljesítményértékelés gyakorlati tapasztalatait. A bemutatást követően igazi szakmai tapasztalatcsere bontakozott ki. Megbeszéltük a bemutatott rendszer erős és gyenge pontjait. Rövid betekintést nyerhettünk a püspökladányi óvoda értékelési rendszerébe, mely kiváló minősítést kapott az értékelő bizottságtól.

Jól érzékelhetővé vált, hogy az intézményi pedagógus teljesítményértékelés rendszerét nagymértékben befolyásolják a helyi sajátosságok: az adott intézmény szervezeti struktúrája, kultúrája, tárgyi és humán feltételei. Ennek megfelelően igen színes a pedagógusértékelés palettája.

Összegezve:

Szekciónkban igazi műhelymunka folyt, az előadások gyakorlatorientáltak voltak, melyek aktív részvételre ösztönözték a jelen lévő kollégákat.

Ezúton köszönöm meg a szekció munkájába aktívan bekapcsolódó kollégáknak az együttműködő részvételt.