Petránné Képes Gizella

A törvényes működés óvodai ellenőrzésének lehetséges területei, módszerei, eszközei

petrannakepesgizella szekcio

Az elkövetkező, rendelkezésemre álló 40 percben - az előadás címének megfelelően - szeretném Veletek gyakorlati tapasztalataimat megosztani a jelenlegi jogszabályi környezet figyelembe vételével.

A konferencia előadásainak sorában már hallhattunk az intézményi ellenőrzések, értékelések jelenlegi rendszeréről, én most konkrétabban, az óvodákra vonatkoztatva szeretném ezt a témát kibontani.

30 éves óvodapedagógusi és több mint 10 éves közoktatási szakértői múlttal rendelkezem.

A SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda szakértőjeként, valamint a Suliszerviz Pedagógiai Intézet tanácsadójaként immár 4. éve tevékenykedem.

Szakértői tevékenységemet önállóan és „csapatmunkában” egyaránt végzem, szakmai önállóságom teljes mértékben biztosított. Tapasztalatom, hogy a szakértői munka minőségét a team munka egyértelműen garantálja. Szakmai biztonságot jelent ez a fajta tevékenység, szinte nullára csökkenti a tévedés veszélyét.

A jogszabályi hátteret elsősorban a Közoktatásról szóló törvény, illetve az Önkormányzati törvény jelenti számunkra.

A szakmai ellenőrzés célja: annak feltárása, hogy a közoktatási intézmény miképpen teljesíti alapfeladatát. A szakmai ellenőrzések összefüggésben állnak a közoktatásról szóló törvénynek a minőségirányítással kapcsolatos rendelkezéseivel, akár intézményi minőségirányításról, akár fenntartói minőségirányításról, akár az ágazati szintű minőségpolitika érvényesítéséről van szó.

Lényeges, hogy mindig külső ellenőrzésről van szó. Nem tartozik e paragrafus alá az intézményben végzett belső ellenőrzés semmilyen formája.

 

Törvényességi ellenőrzés annyiban tér el a szakmai ellenőrzéstől, hogy folyamatában az is közreműködhet, aki nem szerepel az Országos Szakértői Névjegyzékben.

A tanügy-igazgatási ellenőrzés nem azonos a törvényességi ellenőrzéssel.

Tanügy-igazgatási szakértő kötelező igénybevételére akkor van szükség, ha azt a jogszabály kifejezetten előírja, pl. nevelési program felülvizsgálatakor, intézményi megszüntetés véleményezésekor.

Az OKÉV hatósági ellenőrzési körét a délelőtt során elhangzott előadások pontosan tartalmazták.

A Közoktatásról szóló törvény 107. §- a alapvetően meghatározza számunkra a szakértői munkával kapcsolatos elvárásokat, illetve a szakértői munka folyamatát.

 

A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSE

(A többször módosított Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 107. §. alapján)

 • Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő vehet részt a szakmai ellenőrzésben

A közoktatási intézmény szakmai ellenőrzésében az vehet részt, aki szerepel az Országos szakértői névjegyzékben – az Országos szakértői és vizsgáztatási jegyzékkel kapcsolatos szabályokat a 101. §. szabályozza.

 • A szakmai ellenőrzést végző szakértőnek nincs döntési, intézkedési jogköre
 • Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot ellátó intézmények szakmai ellenőrzése

A nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot ellátó intézményben szakmai ellenőrzést a kisebbség nyelvét beszélő szakértő vezetheti, ha nincs ilyen szakértő, a vizsgálatot nemzeti, etnikai kisebbség nyelvét beszélő pedagógus bevonásával kell végezni. A szakmai ellenőrzésről az országos kisebbségi önkormányzatot értesíteni kell, melynek képviselője részt vehet a szakmai ellenőrzésben.

 • A szakmai ellenőrzés megkezdése előtt legalább hét nappal az ellenőrzés vezetője egyeztet:
  • az ellenőrzés kezdeményezőjével,
  • az intézmény vezetőjével.

Az egyeztetés tartalma:

 • szakmai ellenőrzés időtartama, időpontjai,
 • szakmai ellenőrzés formája,
 • szakmai ellenőrzés módszerei,
 • az érdekeltek vélemény-nyilvánítási lehetőségei, formái.
 • A szakmai ellenőrzés megállapításait megkapja:
  • akit az ellenőrzés érintett,
  • az ellenőrzést kezdeményező,
  • a fenntartó – kivétel, ha a közoktatási intézmény alkalmazottja kérte saját munkájának értékelését,
  • nemzetiségi, etnikai kisebbségi önkormányzat, ha az ellenőrzött intézményben nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés – oktatás folyik.
 • Amennyiben az ellenőrzésben érdekeltek közül valaki nem ért egyet az ellenőrzés megállapításaival, másik szakmai ellenőrzés keretében kérheti annak felülvizsgálatát
 • A szakmai ellenőrzést összegző értékelés eredményeképpen a fenntartó – ha az intézkedésre nem ő jogosult – megfelelő határidő biztosítása mellett felhívja a közoktatási intézmény vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg
 • Amennyiben az ellenőrzés eredményességét veszélyeztetik az előző szabályozások, úgy ezektől indokoltan el lehet térni.
 • A szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell nyilvánosságra hozni

 

Ki indíthat szakmai ellenőrzést?

 

Milyen ellenőrzési céllal?

A 107. §. a) - f) pontja pontosan felsorolva határozza meg

Országos, térségi, megyei, fővárosi szinten az oktatási miniszter

Országos oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése, vagy a célkitűzések megvalósulásának megismerése

Országos kisebbségi önkormányzat

A közoktatás nemzeti, etnikai kisebbségi feladatai végrehajtásának értékelése

Megyei, fővárosi szinten a fővárosi, megyei önkormányzat

A megyei, fővárosi fejlesztési terv, és az oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése, megvalósulásának megismerése

Települési szinten a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi, kerületi önkormányzat

A helyi oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése, megvalósulásának megismerése

Települési szinten a helyi kisebbségi önkormányzat

A település nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésével összefüggő feladatok végrehajtásának áttekintése

Intézményi szinten a fenntartó

A helyi oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése, vagy a célkitűzések megvalósulásának megismerése, illetve az egyes intézményekben végzett nevelő és oktató munka színvonalának értékelése

A közoktatási intézmény vezetője

Az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése

A közoktatási intézmény alkalmazottja

Saját munkájának értékelése

 

Tekintsük át együtt a szakértői ellenőrzés folyamatát!

A szakértői munka folyamata

 

A szakértői munka lépései

Megbízás átvétele

Szakértői munka lépéseinek megtervezése

Kapcsolatfelvétel az ellenőrzött intézmény vezetőjével

Szakértői ellenőrzés megvalósítása

Egyeztetés az érdekeltekkel

Szakértői munkáról készült jelentés átadása a megbízó részére

CÉL:

Váljon egyértelművé a megbízás:

–          időtartama,

–          tartalma,

–          feladata,

–          a díjazás rendszere (megbízás összege, kifizetésének módja, ideje, stb.).

Megjegyzés:

A szakértői státusz a függetlenséget deklarálja, hiszen nem utasíthatja őt a felkérő, de ezt a függetlenséget a gyakorlatban kell igazolni!

CÉL:

A „Megbízás” tartalmának megfelelően a szakértő készítse el a szakmai ellenőrzés folyamatának pontos tervét (Projektterv):

–          feladatok,

–          határidők,

–          módszerek.

Ez a terv a szakértői jelentés mellékletét képezi!

CÉL:

Jogszabálynak való megfelelés, vagyis az intézmény vezetőjének tájékoztatása a szakmai ellenőrzés:

–          céljáról,

–          módszereiről,

–          időpontjáról.

CÉL:

A szakértői munka tervének megfelelő ellenőrző, elemző, értékelő munka megvalósulása a megbízási szerződés tükrében.

A szakértői munkavégzés alapelvei:

a)      függetlenség

b)      objektivitás

c)      szakmaiság

d)      tárgyközpontúság

e)      hatékonyság

f)      fejlesztő jelleg

Legfőbb szakértői tulajdonságok:

–          együttműködés,

–          határozottság,

–          ismerje el az értékeket,

–          ne a hibák keresése legyen a célja

–          felelősségérzet,

–          hivatástudat,

–          folyamatos képzés igénye,

–          naprakész jogszabályi és szakmai ismeret

CÉL:

Az ellenőrzöttek ismerjék meg a szakmai ellenőrzésről, vizsgálatról készült jelentést, legyen lehetőségük észrevételeik, javaslataik megfogalmazására!

CÉL:

A szakértői jelentés a megbízásban megfogalmazott elvárásokra adjon választ, értékelő, fejlesztő jellegű legyen!

FONTOS SZEMPONTOK:

–          Csak olyan feladatot vállaljunk el, amire a kompetenciánk kiterjed!

–         Összeférhetetlenség kizárása!

–          A megbízás tartalmának együttes értelmezése a megbízóval!

 

FONTOS:

A jogszabálynak megfelelően, legalább 7 nappal a vizsgálat megkezdése előtt történjen meg a kapcsolat felvétel!

Módja:

–          először telefonon, majd rögtön

–          írásban is.

 

FONTOS:

Ezt a lépést dokumentáljuk, és mellékletként csatoljuk a jelentésünkhöz!

FONTOS:

1. Az óvoda – mint a közoktatási rendszer egyik legfontosabb, nyitó láncszeme – hírnevének, szerepének erősítése.

2. Köszönőlevél kíséretében átadni a szakértői jelentést.

MINTA 1:

Megbízási szerződés

MINTA 2:

Projektterv

(SULISZERVIZ által készített)

MINTA 3:

Szakértői bejelentkezés

MINTA 4:

Tartalomjegyzék egy szakértői jelentésből

MINTA 5:

Vezetői nyilatkozat

 

 


MINTA 1.

Megbízási szerződés

 

Amely létrejött egyrészről …………………………………………..Önkormányzat jegyzője mint megbízó, másfelől …………………………………………..(név, lakcím) mint megbízott (továbbiakban: közoktatási szakértő) között.

 

A szerződés tárgya

 

 • A megbízott szakértő felkérésének indoka: A többször módosított 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról – legutóbb a 2003. évi LXI. Törvénnyel módosított – 129.§. (6). bekezdésében meghatározott jogszabályi elvárásnak megfelelően a ………………. Napközi Otthonos Óvoda (óvoda címe) felülvizsgált Helyi Óvodai Nevelési Programjának és Intézményi Minőségirányítási Programjának szakértői véleményezése.
 • Felek rögzítik, hogy a Szakértő az Országos Szakértői névsorban nyilvántartott közoktatási szakértő. Szakértői szakterülete: óvodai nevelés, szakiránya: óvodai minőségbiztosítás, minőségfejlesztés; szakértői igazolvány száma:………………., ezzel jogosult a megbízás teljesítésére.
 • Jelen megállapodás keretében a megbízott szakértő vállalja, hogy a szakértői jelentést 2004. augusztus 31-ig a megbízó részére átadja.

Díjazás, fizetési feltételek

 • A Szakértőt e tevékenységéért mindösszesen…………….Ft, azaz ……………………(betűvel is kiírva) forint összeg illeti meg, mely magában foglalja a Szakértő munkadíját, továbbá a tevékenységével kapcsolatban felmerült valamennyi (dologi, utazás, stb.) költség fedezetét.
 • Megbízott vállalkozóként teljesíti a megbízást. Vállalkozással kapcsolatos adatok:

Vállalkozás megnevezése, telephelye:………………………………………………….;

Adószám:  ……………………….; Bankszámlaszám:  …………………………...

 • A díjazás elszámolási alapja a két példányban elkészült szakértői jelentés
 • Felek kötelezik magukat, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott valamennyi szakmai és üzleti információt bizalmasan kezelik és üzleti titokként jelen jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követően is megőrzik.
 • Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés létrejötte, értelmezése, teljesítése, illetve megszűnése kapcsán felmerülő jogviták eldöntésére – általános hatásköri szabályok érvényesülése mellett – alávetik magukat a Szakértő lakhely szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen szerződés két eredeti példányban készült.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s azt ezúton jóváhagyólag aláírják.

Dátum………………………………………..

 

                        ……………………………………..              …………………………………...

                                  Megbízó                                     Megbízott

 


MINTA 3.

Fejléc

(Tartalmazza a szakértő elérhetőségét, szakértői igazolványa számát és érvényességi idejét, esetleg szakterületeit)

 

……………………….……………………..

Napközi Otthonos Óvoda

Óvodavezetője részére

Óvoda pontos címe

………………..………………..

Tárgy: szakértői bejelentkezés

 

Tisztelt Óvodavezető Asszony!

Alulírott, Petránné Képes Gizella a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft. (4024 Debrecen, Kossuth u. 42.) közoktatási szakértője az alábbi bejelentésemet teszem meg Ön felé.

…………………….Város önkormányzata és a ……………………………………………….. között  a „…………” pályázat keretében szerződés jött létre, melynek tárgya : ………………

Város óvodáinak, valamint gazdálkodási mutatóinak elemzése az eredményesség és hatékonyság szempontjából.

Szakértői feladatom:

 • A Helyi Óvodai Nevelési Program tartalmának megvalósulása, a rendelkezésre álló források hasznosítása
 • Költséghatékonyság – elemzés
 • A humánerőforrás menedzsment működése, eredményessége
 • A belső ellenőrzési rendszer kidolgozottsága, működése
 • Az infrastruktúra, a működés tendenciái, takarékos üzemeltetés jellemzői
 • Az alap feladatellátás és a kiegészítő szolgáltatások működtetése, finanszírozási tendenciák

 

Vizsgált területek:

 • Alap és kiegészítő feladatok
 • A Helyi Óvodai Nevelési Program megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások
 • A költségvetés szerkezete
 • Az intézményi finanszírozás fontosabb mutatói és tendenciái
 • Az eszköz és felszerelési beszerzések mutatói
 • A forrásmenedzsment és eredményei,

Szakértői munkám során az alábbi ellenőrzési módszereket kívánom alkalmazni:

 • dokumentumelemzések
 • vezetői interjú
 • megfigyelések
 • adatgyűjtés, adatelemzés
 • egyéb vizsgálódások

A dokumentumok elemzéséhez (a személyes találkozásunkig) kérem, hogy a következő dokumentumokat előkészíteni szíveskedjen:

 1. Az intézmény Alapító Okirata
 2. Az óvoda Törzskönyve
 3. Helyi Óvodai Nevelési Program
 4. A nevelőtestület továbbképzésével kapcsolatos dokumentáció
 5. A belső ellenőrzési rendszer szabályzata és dokumentációs rendszere
 6. Az óvodai minőségfejlesztő munka dokumentumrendszere

A személyes vizsgálódás idejét 2003. 11. 01-2004. 01. 31-ig terjedő időszakra tervezem.

Az intézményi látogatások pontos időpontjait telefonon egyeztetem Önnel.

A megbízó felé szakértői jelentésemet 2004. 02. 20-ig kell elkészítenem, ennek megfelelően 2004.02.01 - 2004.02.10-ig  kívánom Önnel a szakértői jelentés tartalmát egyeztetni.

Kérem, hogy szakértői munkámat a fenti témában segíteni szíveskedjen!

Tisztelettel: 

                                                                                                              ………………..………………….

   óvodai szakértő

Dátum………………………..

 


MINTA 4

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....................................................................................................................

Szakértői vizsgálat célja...............................................................................................

A……………... Napközi Otthonos Óvoda értékelése a projekttervben megadott vizsgálati szempontsor alapján :

Összegzés.....................................................................................................................

Javaslatok....................................................................................................................

Részletes elemzés és értékelés:

 1. Az intézményműködés helyi szabályzóknak való megfelelése, adatvédelem, adatszolgáltatás.......................................
 2. A központi jogszabályoknak való megfelelőség.........................................
 3. Az intézményvezetői feladatok teljesítése, az intézményvezető és tevékenysége jogszabályoknak való megfelelősége .
 4. Az intézményben folyó pedagógiai munka színvonalával kapcsolatos megállapítások a befolyásoló tényezők figyelembevételével, az éves intézményértékelés tartalma..................................................................
 5. Az óvodai nevelő-fejlesztő munka eredményessége...................................
 6. A vezetői ellenőrzés működtetése...........................................................
 7. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok szervezése, irányítása...................
 8. A fenntartói ellenőrzés tapasztalatai......................................................
 9. Intézményi kapcsolatok.........................................................................
 10. Az intézmény környezete, infrastrukturális állapota................................
 11. Humán tényezők....................................................................................
 12. Szervezettség az intézményben..............................................................
 13. Az intézményi klíma az óvodában ...........................................................

Mellékletek

1.sz. Melléklet: Projektterv - Szakértői bejelentkezés az intézményekbe

2.sz. Melléklet: Interjúösszesítő: „Szabályozók és azok a gyakorlatban” témakörben

3.sz. Melléklet: Interjúösszesítő: „Gyermekvédelmi tevékenység az óvodában” témakörben

4.sz. Melléklet: Interjúösszesítő: „Érdekképviselet az intézményben” témakörben

5.sz. Melléklet: Interjúösszesítő: Az óvodavezetővel készített interjú

6.sz. Melléklet: Az óvoda vezetőjének nyilatkozata

MINTA 5

 
NYILATKOZAT

Alulírott, ………………………………(óvodavezető neve) a(z) ……………………. Óvoda (Óvoda pontos címe) vezetője nyilatkozom, hogy a mai napon Petránné Képes Gizella közoktatási szakértő ismertette velem az általa elkészített szakértői vizsgálat teljes anyagát.

A szakértői vizsgálatra az óvodai szakértőt – mint a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda közoktatási szakértőjét - …………………………Önkormányzatának Polgármestere kérte fel.

A szakértői vizsgálat témája: Az óvodavezető munkájának értékelése intézményértékelés keretében – a projekttervben megadott vizsgálati szempontsor alapján.

A szakértő által elkészített vizsgálati anyagot és értékelést elolvastam, az abban foglaltakkal egyetértek.

Dátum……………………………..

                                                                                              …………………………………………..

                                                                                              óvodavezető aláírása