Bánné Mészáros Anikó

„Így tanítom számítógéppel” – a Phare pályázat hatása az iskolánkban

(280)Bánné szekció

2004 májusában iskolánk elnyerte az „Információs technológia az általános iskolában” című PHARE program 2. alprogramjának támogatását, amelyet a „21. század iskolája” program keretében az ESZA Kht. bonyolított.

A projektünk pontos címe: „A Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak felkészítése az IKT-eszközök használatára.”

A projekt közvetlen célja: A személyi feltételek megteremtése az információs és kommunikációs technológia tanításban történő alkalmazására, vagyis a tantestület felkészítése az IKT komplex eszközrendszerének fogadására, alkotó módon történő alkalmazására.

Rövid távú cél: Akkreditált informatikai felhasználói és fejlesztői továbbképzés keretében a tantestület minden tagja készség szinten sajátítsa el az IKT-eszközök használatát.

Elsődleges célcsoport: A tantestület egésze. A 42 fős tantestület változatos összetételű. Többségében középkorú emberekből áll, akik főiskolai tanulmányaik során még nem tanulhatták meg a korszerű IKT-eszközök kezelését. Egy részük már önállóan képezte magát, de részben az ő ismereteik is elavultak, így munkájukba nem tudták beépíteni az IKT-eszközöket, viszont – a kor kihívásait felismerve – megvan bennük az igény ezek használatára. A fiatalabb korosztálynak az IKT szakmódszertani tudása szorult kiegészítésre. Motivációt jelentett, hogy az IKT-eszközök használatával a tanítási óráik eredményesebbé, érdekesebbé tehetők lesznek a jövőben. A szülők felől is folyamatos az igény gyerekeik legkorszerűbb eszközök bevonásával történő oktatására.

Másodlagos célcsoport: Iskolánk tanulóinak száma: 482 fő. A tanulók részéről nagy igény van a korszerű IKT-eszközök használatára. Az ingergazdag környezetben a gyerekek igénylik az ingergazdag tanítási órákat is.

Hosszú távú cél: Iskolánk tanulói esélyegyenlőségének, továbbtanulási és későbbi elhelyezkedési esélyeinek javítása, az iskolai képzés minőségi fejlesztése, a pedagógiai kultúra és tanulmányi környezet korszerűsítése révén. A tanárok megfelelő elméleti és gyakorlati képzést kapnak ahhoz, hogy az IKT-eszközöket tudatosan, tervszerűen, módszertanilag helyesen tudják majd alkalmazni munkájuk során. Ennek eredményeképpen hatékonyabbá válik a tanulók oktatása, nő a gyerekek tanulás iránti motiváltsága, nő tudásszintjük, és megteszik a kezdő lépéseket az információs társadalomba való integrálódáshoz. Az új oktatási módszer alkalmazása reményeink szerint emeli iskolánk oktatási színvonalát, fokozza szakmai, társadalmi elismertségét.

A pályázatot az RPI-vel (Református Pedagógiai Intézet) együttműködésben nyújtottuk be. Partnerünk vállalta a pedagógiai, oktatás-módszertani tanácsadást. Az informatikai képzés lebonyolításával megbíztuk az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesületét (ISZE).

A tantestület 40 tagja – három csoportba osztva – az alábbi tanfolyamokat végezte el:

Alapozó informatikai képzés:

Számítógép és internet alapismeretek (60 óra) 2004. november–2005. január

Amely tartalmazta a számítógép-kezelési alapismeretek felfrissítését, a szövegszerkesztő és a táblázatkezelő praktikus felhasználását a tanítás során (például órára való felkészülésben, feladatlapok, témazárók megírásában).

Internet-használati alapismeretek (30 óra) 2005. február

Itt elsajátították kollégáim az Interneten történő célszerű keresés, a szakmai anyagok letöltésének, az egymással való kapcsolattartásnak (e-mail, szakmai fórumok, csevegő csatornák) alapvető technikai és gyakorlati ismereteit.

 

IKT-eszközök használatára felkészítő képzés:

Prezentációkészítési alapismeretek (30 óra) 2005. március

A sokoldalúan felhasználható prezentációs program lehetőségeit ismerték meg a kollégák. Szaktárgyaikhoz rövid prezentációkat készítettek, amellyel az ismeretek jobb megértését segíthetik elő.

Multimédiakészítési alapismeretek (50 óra) 2005. április–június

Megtanulták a multimédiakészítés alapjait. Gyakorolták a hangfelvételt, digitális álló- és mozgókép készítését. Tanítási óráikhoz multimédiás anyagot is felhasználó óravázlatokat készítettek. A multimédiás anyagot vagy saját maguk állították össze, vagy az Interneten ingyenesen elérhető anyagokat tesztelték, válogattak azokból. Jól hasznosítható volt az ISZE irányításával készített Kereszttanterv és szintén az ISZE által készíttetet ITEM-projekt anyaga is. (Letölthetők a http://www.isze.hu/oldalról.)

IKT-eszközök professzionális használata:

Ezt a képzést az iskola két informatika szakos tanára végezte el. Hálózat-karbantartási, weblapkészítési és IKT tananyagkészítési ismereteket sajátítottak el.

A projektben vállaltak maradéktalanul magvalósultak. A tantestület egésze – mind a 42 fő – részt vett a vállalt tanfolyamokon, majd eredményes vizsgát tett. A képzés során felkészültek az IKT-eszközök tanórai használatára. Iskolánkban a tanfolyam előtti időszakhoz képest gyakoribbakká váltak a számítógéppel támogatott tanórák. A tanárok használják a számítógépet többek között matematika, fizika, földrajz, rajz, biológia, hittan és nyelvi órákon.

A projekt fenntarthatóságának bemutatása

A pedagógusok megszerzett ismeretinek rendszeres frissítésére, karbantartására az iskola – működési bevételeiből – évente megfelelő keretösszeget képes biztosítani. A tantárgyi eszközfejlesztést az iskolánknak biztosított éves keretből végezzük el. Figyelemmel kísérjük az Internetről ingyenesen letölthető oktatószoftvereket, használjuk az ingyenesen elérhető országos IKT tananyagfejlesztéseket:

  • Kereszttanterv
  • ITEM
  • SDT (Sulinet Digitális Tudásbázis)

A közös munka erősítette a tantestület kohézióját. Az IKT-eszközök használata színesíti a tanórákat. A tanárok megszerzett és eredményesen hasznosítható tudása inspirációt ad a további, az élethosszig tartó tanuláshoz.