Szabó Imre

A pedagógiai program új szabályozási területei

16 szaboimre

 1. Az iskolai írásbeli beszámoltatatás formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
 • Létezik-e írásbeli beszámoltatás? (pl.: értelmileg akadályozott) iskolatípus sajátossága, tanulásban akadályozottak alsó tagozat?)
 • Kit lehet mentesíteni az írásbeli beszámoltatási kötelezettség alól a törvényi előírásokon kívül?
 • Az írásbeli beszámoltatás formáinak meghatározása. („röpdolgozatok”, témazárók, tesztek, felmérők…)
 • Mikor lehet írásbeli beszámoltatást alkalmazni? (pihenőnap, tanítási szünet után?…)
 • Hány írásbeli dolgozatot lehet íratni egy napon?
 • Írásbeli beszámoltatás értékelése, minősítése, hogyan történik, mennyire befolyásolhatja a félévi és tanév végi osztályzatot.
 1. Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
 • Házi feladat adásának lehetősége:
  • hétközben?
  • pihenőnapokon?
  • tanítási szünetekben?
 • Házi feladatok jellege:
  • gyűjtőmunka?
  • írásbeli munka?
  • memoriter?
  • tananyagrögzítés?
 • Egyenletes terhelés elve
 1. Egészségnevelési és környezeti nevelési program
 • Egészségnevelési program:
 • tanórai foglalkozásokon (testnevelés órák mértéke)
 • tanórán kívüli (délutáni) foglalkozásokon
 • iskolaotthon
 • mindennapos testmozgás kötelezettsége
 • iskolaegészségügyi szolgálat véleményének beszerzése
 • Környezeti nevelési program
 • környezetvédelem
 • erdei iskolai program

PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ AJÁNLOTT SZEMPONTOK GÓGYPEDAGÓGIA TERÜLETÉN MŰKÖDŐ

KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐKNEK
 1. Közoktatási törvény változásából adódó új szabályozó elemek beépítése megtörtént-e? (pl.: írásbeli beszámolás szabályai, otthoni felkészülés elvei, egészségnevelési és környezetnevelési program…)
 1. A felhasznált óratömeg tervezése (kötelező és választható tanórai foglalkozások, habilitációs fejlesztés, egyéni foglalkoztatás…) megfelel-e a törvényi előírásoknak? (pl.: kötelező tanórai foglalkozások mértéke, testnevelés órák száma, habilitációs foglalkozások óratömege…)
 1. Pedagógiai program kapcsolata, koherenciája a többi tanügyi dokumentációval.
 • Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve (javasolt óratervek)
 • Alapító Okirat
 • SZMSZ
 • Házirend
 • Minőségirányítási Program
 1. Helyi tanterv készítésének módja:
 • önálló munka
 • adaptáció
 • választás

Kerettanterv kötelezősége megszűnt.

 1. Az intézmény pedagógiai célrendszere kidolgozott-e, tartalmazzák-e a helyi sajátosságokat, adottságokat?
 2. Az intézményi funkciók meghatározása megfelelő-e, kielégítik-e a tanulók különleges gondozás igényeit? A követelményrendszer elemei hogyan épülnek egymásra?
 3. A tanulók teljesítményének, magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése igazodik-e a tanulók sajátos nevelési igényéhez, a közoktatási törvény változásához.
 4. A pedagógiai és egészségügyi habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások mennyire szolgálják az egyéni felzárkóztatást, a sérült funkciók kezelését, fejlesztését.
 5. A tanórán kívüli tevékenység mennyire tervezett, szervezett. Tartalmában, tevékenységrendszerében miként segíti az intézményi célok, feladatok megvalósítását, a tanulói, a szülői igények kielégítését.
 6. Humánerőforrások, feltételrendszer (helyiségek, felszerelések) és egyéb körülmények segítik-e a pedagógiai program megvalósítását.
 7. Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmények sajátosságainak megjelenítése (pl.: kollégium pedagógiai programja, előkészítő szakiskola, speciális szakiskola, átjárhatóság, összetett iskola…)
 8. Legitimációs eljárásoknak való megfelelés dokumentáltsága, nyilvánosságra hozatal leírása.

FELHASZNÁLHATÓ ÓRATÖMEG SZÁMÍTÁSA ÉRTELMILEG SÉRÜLTEK ISKOLAPÍTUSÁBÁBAN

Évf.

2004/2005.

2005/2006.

2006/2007.

K

V

H

E

K

V

H

E

K

V

H

E

1.      

20

2

3

1,2

20

2

3

1,4

20

2

3

1,6

2.      

20

2

3

1,2

20

2

3

1,4

10

2

3

1,6

3.      

22,5

1,8

3,3

1,3

20

2

3

1,4

20

2

3

1,6

4.      

22,5

1,8

3,3

1,3

22,5

1,8

33,3

1,5

22,5

2,2

3,3

1,8

5.      

22,5

5,6

3,3

1,3

22,5

5,6

3,3

1,5

22,5

5,6

3,3

1,8

6.      

22,5

5,6

3,3

1,3

22,5

5,6

3,3

1,5

22,5

5,6

3,3

1,8

7.      

27,5

6,6

4,1

1,6

25

7,5

3,7

1,7

25

7,5

3,7

2

8.      

27,5

6,6

4,1

1,6

27,5

6,6

4,1

1,9

25

7,5

3,7

2

                         

9.      

27,5

12,3

4,1

1,6

27,5

12,3

4,1

1,9

27,5

12,3

4,1

2,2

10.   

27,5

12,3

4,1

1,6

27,5

12,3

4,1

1,9

27,5

12,3

4,1

2,2

szabo1