Dr. Polonkai Mária

A szakértői tevékenység alapjai

06 polonkaim

Az Országos szakértői és vizsgáztatói névjegyzék

101. §

(1) Az Országos szakértői névjegyzék tartalmazza azok nevét, szakterületét, lakcímét és munkahelyét, akik a nevelési-oktatási intézményben szakmai ellenőrzésben vehetnek részt.

(2) Az Országos vizsgáztatási névjegyzék az (1) bekezdésben szabályozottak szerint tartalmazza azok adatait, akik alapműveltségi vizsga vagy érettségi vizsga vizsgaelnöki megbízást kaphatnak.

(3) Az Országos szakértői névjegyzékbe az vehető fel, aki büntetlen előéletű, és

- a vezető tanári (gyakorlatvezető óvónői, tanítói) megbízáshoz szükséges pedagógusképesítéssel és pedagógus-, illetve oktatói munkakörben szerzett tíz év gyakorlattal rendelkezik, illetve

- szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tíz éves gyakorlattal rendelkezik, és szakterületének elismert képviselője.

(4) Az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe az vehető fel, aki az e törvény 17. §-a (1) bekezdésének d)-e) pontjában meghatározott tanári, érettségi vizsga esetén egyetemi szintű tanári* - mérnöktanári, műszaki tanári - végzettséggel és szakképesítéssel, továbbá pedagógus szakvizsgával és tíz év pedagógus munkakörben, érettségi vizsga esetén középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatói munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik.

(5) Az (1)-(2) bekezdésben említett névjegyzékbe való felvétel az első alkalommal öt évre szól, amely ismételten meghosszabbítható. A meghosszabbítást külön jogszabály továbbképzéshez, szakvizsga letételéhez kötheti.

(6) Az (1)-(2) bekezdésben említett névjegyzékbe nyilvános pályázat útján lehet felvételt nyerni. A pályázatokat az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. Szakképzés tekintetében a szakértői névjegyzék és a vizsgaelnöki névjegyzék elkészítéséről és kiadásáról a szakképzésről szóló törvény rendelkezik.

(7) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás tekintetében szakértői feladatot és érettségi vizsgaelnöki feladatot az láthat el, aki a (3)-(4) bekezdésben meghatározott gyakorlatot a nemzeti, etnikai nevelésben-oktatásban** szerezte.

(8) Az Országos szakértői névjegyzéket és az Országos vizsgáztatási névjegyzéket - a szakképzés kivételével - az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont állítja össze és gondozza.

(9) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont bejelentés alapján – határozattal – elrendelheti az érintett vizsgaelnöknek, illetve szakértőnek az Országos szakértői névjegyzékből, illetve az Országos vizsgáztatási névjegyzékből való törlését.

*Ha az egyetemi szintű végzettséget igazoló oklevél nem tartalmazza a tanár bejegyzést, akkor a leckekönyv alapján kell a tanári modul elvégzését igazolni. Pl. pedagógia szakos előadó végzettség.

** A Kt. 121. §-ának (6) bekezdése határozza meg azt, hogy mely közoktatási intézmény tekinthető kisebbségi közoktatási intézménynek: "A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 29. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kisebbségi intézmény e törvény alkalmazásában az a közoktatási intézmény, amelynek alapító okirata az e törvény 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint tartalmazza a nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátását, feltéve, hogy e feladatokat a közoktatási intézmény ténylegesen ellátja, továbbá óvoda, iskola és kollégium esetében a tanulók legalább huszonöt százaléka részt vett a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben, illetve a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben-oktatásban."

Jelentkezési tudnivalók

 • A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény  101. §-a
 • 9/B/2002. AB határozat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. § (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról
 • A Kormány 105/1999. (VII. 6.) Kormány rendelete az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról (Magyar Közlöny 61/1999.)
 • Az oktatási miniszter 42/1999. (X. 13.) OM rendelete az Országos szakértői és Országos vizsgáztatási névjegyzékről és a szakértői tevékenységről (Magyar Közlöny 90/1999.)
 • Tájékoztató az Országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékre kerülés feltételeiről (Oktatási Közlöny 5/2002.)
 • Tájékoztató az oktatási miniszter Országos szakképzési szakértői névjegyzékéről (Oktatási Közlöny 18/2002.)
 • Az Oktatási Minisztérium illetékességébe tartozó szakterületek és szakmacsoportok

Szakértői névjegyzék:

Adatlapok

Adatlapok Word formátumban

Pályázat a közoktatási szakértői névjegyzékbe kerüléshez:

·Pályázati lap

·Munkáltatói igazolás

·Pályázati lap

·  Munkáltatói igazolás

Kérelem a közoktatási szakértői nyilvántartás meghosszabbításhoz:

·Kérelem

·Munkáltatói  igazolás

·Végzett szakértői tevékenység felsorolása

·Kérelem

·Munkáltatói  igazolás

·Végzett szakértői tevékenység felsorolása

Pályázat a szakképzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez:

·Pályázati lap

·Munkáltatói igazolás

·Pályázati lap

·Munkáltatói igazolás

Kérelem a szakképzési szakértői nyilvántartás meghosszabbításhoz:

·Kérelem

·Munkáltatói  igazolás

·Végzett szakértői tevékenység felsorolása

·Kérelem

·Munkáltatói  igazolás

·Végzett szakértői tevékenység felsorolása

Vizsgáztatási   névjegyzék:

Pályázat a vizsgáztatási névjegyzékbe kerüléshez:

·Pályázati lap

·Munkáltatói igazolás

·  Pályázati lap

·  Munkáltatói igazolás

Kérelem a vizsgáztatási nyilvántartás meghosszabbításhoz

·   Kérelem

·   Munkáltatói  igazolás

·   Végzett vizsgaelnöki tevékenység felsorolása

·  Kérelem

·  Munkáltatói  igazolás

·  Végzett vizsgaelnöki tevékenység felsorolása

Alapfokú művészetoktatási szakértői névjegyzék

Pályázat az alapfokú művészetoktatási szakértői névjegyzékbe kerüléshez:

·Pályázati lap

·Munkáltatói igazolás

·  Pályázati lap

·  Munkáltatói igazolás

 

A Kormány 105/1999. (VII. 6.) Kormány rendelete az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról

....

6.§

A Vizsgaközpont a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében
a) az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatában, illetve az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kiadja az írásbeli vizsgatantárgyak vizsgáztatási követelményeit, valamint a szóbeli vizsga témaköreit és a feladatlapok javításához, értékeléséhez szükséges javítási és értékelési útmutatót;

b) ellátja a vizsgatantárgyak akkreditálásával összefüggő feladatokat;

c) megbízza az alapműveltségi vizsga és az érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét;

d) a tanév rendjében elrendelt vizsgatantárgyak tekintetében javítja és értékeli a feladatlapokat;

e) másodfokon elbírálja a vizsgabizottság döntése ellen benyújtott törvényességi kérelmet;

f) működteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottságot;

g) elbírálja a kerettantervtől eltérő helyi tanterv bevezetése feltételeinek meglétét;

h) országos feladatbankot működtet;

i) előkészíti és szervezi a központi írásbeli felvételi vizsgát;

j) ellátja az általános iskolák és középiskolák országos tehetséggondozó és tanulmányi versenyeinek előkészítésével, szervezésével összefüggő feladatokat.

7.§

A Vizsgaközpont a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében

a) kidolgozza, és a miniszter jóváhagyását követően közzéteszi a szakértői munkavégzés irányelveit és feltételrendszerét, valamint ellenőrzi ezek érvényesülését;

b) dönt az Országos szakértői névjegyzékbe, illetve az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatosan benyújtott kérelmekről, a névjegyzékből történő törlésről, illetve a névjegyzékben való nyilvántartás meghosszabbításáról;

c) ellátja a vizsgaelnöki tevékenység, illetőleg a szakértői tevékenység szakmai irányításával és szakmai, valamint törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;

d) gondozza - Kt. előírásainak megfelelően - az Országos szakértői névjegyzéket, illetve az Országos vizsgáztatási névjegyzéket, gondoskodik az egységes névjegyzékek összeállításáról és az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről;

e) a közoktatási intézmény vagy fenntartó megkeresésére - az Országos szakértői névjegyzékből - javaslatot tesz a szakértő személyére.

....

13.§

(1) Ez a rendelet 1999. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A Vizsgaközpont az 5. §-ban, a 6. § a)-f) és i)-j) pontjaiban, a 7. §-ban valamint a 9. §-ban foglalt feladatait 2000. január. 1-jétől látja el.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Az oktatási miniszter 42/1999. (X. 13.) OM rendelete
az Országos szakértői és Országos vizsgáztatási névjegyzékről és a szakértői tevékenységről

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. §-a (1) bekezdésének c) és i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Az Országos szakértői és Országos vizsgáztatási névjegyzék

1.§

(1) A nevelési-oktatási intézményben szakmai ellenőrzésben való közreműködésre jogosult szakértőket tartalmazó Országos szakértői névjegyzéket szakterületenként kell összeállítani. Szakterület különösen:

a) az óvodai nevelés;

b) az általános iskola kezdő szakaszában folyó nevelő és oktató tevékenység;

c) a napközis és tanulószobai foglalkozás;

d) a kollégiumi nevelés és oktatás;

e) szakrendszerű oktatásban az egyes tantárgyak, tantárgycsoportok, illetőleg művészeti oktatásban a tanszakok;

f) az iskolai testnevelés és sport;

g) fogyatékos gyermekek és tanulók óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában az egyes fogyatékosság típusának megfelelő nevelő, illetőleg nevelő és oktató munka, a pedagógiai szakszolgálatok;

h) a nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés, oktatás;

i) az iskolai könyvtár;

j) a felnőttoktatás módszertana;

k) a pedagógiai értékelés;

l) a tanügyigazgatás;

m) a szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás;

n) a szakoktatás-igazgatás;

o) minőségbiztosítás;

p) tankönyv, taneszköz.

(2) Az alapfokú művészetoktatás részére művészeti áganként, azon belül szakterületenként kell a szakértői névjegyzéket összeállítani.

(3) Az iskolai rendszerű szakképzés szakmai tantárgyai tekintetében az Országos szakértői névjegyzéket a szakképzésről szóló - többször módosított - 1993. évi LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdésének h) pontja alapján a szakképesítésért felelős miniszter (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter) készíti el. Az Országos szakértői névjegyzéket szakképesítésenként vagy szakmacsoportonként kell összeállítani.

2.§

(1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Országos szakértői névjegyzékbe, valamint az alapműveltségi vizsga vizsgaelnöki, illetve az érettségi vizsga vizsgaelnöki feladat ellátására megbízhatók névsorát tartalmazó Országos vizsgáztatási névjegyzékbe (a továbbiakban a két névjegyzék együtt: névjegyzék) való felvételről az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) dönt.

(2) A szakképzés szakmai tantárgyai tekintetében az Országos szakértői névjegyzékbe történő felvételről a szakképesítésért felelős miniszter dönt, illetve az általa kijelölt országos szakmai szolgáltatást ellátó intézmény.

(3) A névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázat bármikor benyújtható.

(4) A névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos pályázatokat a vizsgaközpontba, a szakképzés szakmai tantárgyai esetén a szakképesítésért felelős miniszter által vezetett minisztériumba kell benyújtani.

(5) A névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet, annak megjelölését, hogy melyik névjegyzékbe kérik a felvételt;

b) a részletes szakmai önéletrajzot;

c) szakértői névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelemnél a szakmai tevékenység, és ha végzett ilyet, a szakterületen végzett kutatómunka, tudományos tevékenység ismertetését.

(6) A névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázathoz csatolni kell:

a) az erkölcsi bizonyítványt;

b) a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító vagy a felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél, továbbá a pedagógus-szakvizsga hiteles másolatát;

c) a közoktatási törvény 101. § (3)-(4) és (7) bekezdésében előírt tíz év gyakorlati idő meglétét tanúsító igazolást;

d) a jelentkező szakmai tevékenységét értékelő - legalább két - szakmai ajánlást;

e) a jelentkező által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét.


(7) A névjegyzékbe való felvételi kérelem - külön-külön pályázattal - benyújtható mind a két névjegyzékre, illetőleg az Országos szakértői névjegyzék több szakterületére.

(8) Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az alkalmazás és a foglalkoztatás előfeltétele, továbbá, akinek a munkáltatója igazolja, hogy olyan munkakörben dolgozik, amelyben az alkalmazás előfeltétele a büntetlen előélet, és az alkalmazás óta tudomása szerint ez a feltétel fennáll.

(9) A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történő azonosságát, a tíz év gyakorlati idő meglétét a munkáltató, nyugdíjban lévő jelentkező esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a megszűnt munkáltató fenntartója jogosult igazolni.

3.§

 • § (1) Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti a névjegyzékben történő nyilvántartásának meghosszabbítását. A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő kérelemre - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - a nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a nyilvántartásba vétel meghosszabbításával összefüggő kérelmet;

b) a nyilvántartásba vétel idejét, a jegyzék és a szakterület megnevezését;

c) a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai, illetve vizsgaelnöki, szakértői tevékenység ismertetését.

(3) A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő pályázatot legalább a nyilvántartási határidő lejárta előtt hat hónappal be kell nyújtani. A pályázathoz csatolni kell

a) legalább két - a végzett munkáról szóló - szakmai értékelést;

b) azoknak az okleveleknek, bizonyítványoknak és tanúsítványoknak a hiteles másolatát, amelyekkel igazolni lehet a tevékenység folytatásához szükséges ismeretek elsajátítását (pl. pedagógus-szakvizsga oklevele, pedagógus-továbbképzés keretében kiadott tanúsítvány), amennyiben ezeket korábban nem küldték meg a vizsgaközpont részére.

(4) A beérkezett pályázatokat évente két alkalommal kell elbírálni:

a) március 1-10. közötti időszakban az előző év szeptember 1-jétől a tárgyév február 15-éig beérkezett pályázatokat;

b) október 1-10. közötti időszakban a február 16-ától augusztus 31-éig beérkezett pályázatokat.

Tájékoztató az Országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékre kerülés feltételeiről

1. Az Országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékkel kapcsolatos jogszabályok

 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban közoktatási törvény)
 • A Kormány 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelete az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról
 • Az oktatási miniszter 42/1999. (X. 13.) OM rendelet az Országos szakértői és Országos vizsgáztatási névjegyzékről és a szakértői tevékenységről

2. A jelentkezés módja

A közoktatási törvény 101. § (6) bekezdése alapján az Országos szakértői névjegyzékre és a vizsgáztatási névjegyzékre nyilvános pályázat útján lehet felvételt nyerni. A pályázatokat az:

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 8201 Veszprém, Pf. 40 címre kell benyújtani.

Beadási határidő nincs, de a beadás időpontja alapján évente két alkalommal történik a pályázatok elbírálása. A pályázathoz szükséges adatlapok az OKÉV regionális igazgatóságain is beszerezhetők. A területi irodák jegyzékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3. A jelentkezés feltételei

A közoktatási törvény 101. § (3) és (4) bekezdése alapján:

a) Az Országos szakértői névjegyzékbe szakértőnek az vehető fel, illetve megbízatása annak hosszabbítható meg, aki büntetlen előéletű, és – a vezetőtanári (gyakorlatvezető óvónői, tanítói) megbízáshoz szükséges pedagógusképesítéssel és pedagógus, illetve oktató munkakörben tíz év gyakorlattal rendelkezik, illetve

 • szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tíz éves gyakorlattal rendelkezik, és szakterületének elismert képviselője
 • a nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás tekintetében szakértői feladatot az láthat el, aki gyakorlatát a nemzeti, etnikai nevelésben-oktatásban szerezte.

b) Az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe alapműveltségi vizsgaelnöknek az vehető fel, illetve megbízatása annak hosszabbítható meg, aki

 • az iskolai oktatás hetedik-nyolcadik, továbbá a középiskola kivételével a kilencedik-tizedik évfolyamán a  tantárgynak megfelelő szakos tanári vagy
 • középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű tanári vagy készségtárgyak esetén a tantárgynak megfelelő tanári végzettséggel és szakképesítéssel, továbbá pedagógus szakvizsgával* és tíz év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik.

c) Az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe érettségi vizsgaelnöknek az vehető fel, illetve megbízatása annak hosszabbítható meg, aki egyetemi szintű tanári – mérnöktanári, műszaki tanári – végzettséggel és szakképesítéssel, továbbá pedagógus szakvizsgával* és középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőfokú intézmény oktatói munkakörben szerzet tíz év gyakorlattal rendelkezik.

* A pedagógus-szakvizsga oklevél kötelezően 2010. január 1-jétől csatolandó!

 

4. Az Országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékbe való jelentkezés

A pályázat tartalma új pályázat esetén:

- kérelem:

 1. szakértői pályázat esetén 3. sz. melléklet
 2. alapfokú művészetoktatási szakértői pályázat esetén 4. sz. melléklet
 3. vizsgáztatási pályázat esetén 5. sz. melléklet

Egy kérelmen több terület is megpályázható.

- szakmai önéletrajzot, amelyben a pályázó bemutatja szakmai, illetve kutatói tudományos tevékenységét,

- végzettségeket, tudományos fokozatot igazoló oklevélmásolatok, amelyeket közjegyzővel vagy a munkáltatóval hitelesíttetni kell,

- vizsgaelnöki illetve szakértői feladatok ellátásához szükséges ismereteknek pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés vagy pedagógus-továbbképzés keretében történt elsajátításáról kiadott igazolás másolata, amelyet közjegyzővel vagy a munkáltatóval hitelesíttetni kell,

- tíz év gyakorlati idő igazolása

 1. szakértői pályázat esetén 6. sz. melléklet
 2. alapfokú művészetoktatási szakértői pályázat esetén 6. sz. melléklet
 3. vizsgáztatási pályázat esetén 7. sz. melléklet

- büntetlenség igazolása: a pályázat beadásakor fennálló foglalkoztatás előfeltétele a büntetlen előélet, akkor ezt a munkáltató is igazolhatja (gyakorlati idő igazolására szolgáló melléklet tartalmazza), minden más esetben 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.
- két szakmai ajánlást, amely a megpályázott névjegyzék adott területére vonatkozik,

- bírálati díj befizetésének igazolása: A bírálati díjat az OKÉV 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. Igazolásként a postai befizetést, vagy banki átutalást igazoló szelvény fénymásolatát kell csatolni.

A bírálati díj összege:

 • szakértői pályázat esetén szakterületenként a mindenkori érvényes legkisebb munkabér 25%-a (2002-ben 12 500Ft/szakterület).
 • vizsgáztatási pályázat esetén a mindenkori érvényes legkisebb munkabér 10%-a (2002-ben 5 000Ft).

- szakmai publikációs jegyzék, a pályázó által írt könyvek, cikkek, tanulmányok felsorolása. A pályázat megalapozottságát igazolhatja, de hiánya nem jelenti a pályázat automatikus elutasítását.

A gyakorlati idő igazolásának szabálya:

Az igazolást a pályázat beadásakor a pályázót foglalkoztató munkáltató, nyugállományban lévő vagy alkalmazásban nem álló pályázó esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén annak fenntartója köteles és jogosult kiállítani.

Amennyiben a felsoroltak valamelyike a pályázati anyagból hiányzik, a bírálati ciklus végéig pótolható. Ha a hiánypótlás egy újabb bírálati ciklus végig nem történik meg, a pályázat elutasításra kerül.

5. Az Országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékben a megbízatás meghosszabbítása

A pályázat tartalma meghosszabbítás esetén:

- kérelem:

 1. szakértői pályázat esetén 8. sz. melléklet
 2. alapfokú művészetoktatási szakértői pályázat esetén 9. sz. melléklet
 3. vizsgáztatási pályázat esetén 10. sz. melléklet

- a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai tevékenység ismertetése,

- szakmai önéletrajz kiegészítése, amelyben a pályázó bemutatja szakmai, illetve kutatói tudományos tevékenységét,

- végzettségeket, tudományos fokozatot igazoló oklevélmásolatok, amelyeket közjegyzővel vagy a munkáltatóval hitelesíttetni kell,

- az öt év során végzett szakértői vagy vizsgaelnöki tevékenység felsorolása 11. sz. melléklet kitöltésével kell ismertetni. Ha tevékenységet nem végzett, azt is jelezni kell.

- szakmai publikációs jegyzék kiegészítése, a pályázó által írt könyvek, cikkek, tanulmányok felsorolása. A pályázat megalapozottságát igazolhatja, de hiánya nem jelenti a pályázat automatikus elutasítását.

- vizsgaelnöki illetve szakértői feladatok ellátásához szükséges ismereteknek pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés vagy pedagógus-továbbképzés keretében történt elsajátításáról kiadott igazolás másolata, amelyet közjegyzővel vagy a munkáltatóval hitelesíttetni kell,

- bírálati díj befizetésének igazolása: a bírálati díjat az OKÉV 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. Igazolásként a postai befizetést, vagy banki átutalást igazoló szelvény fénymásolatát kell csatolni.

A bírálati díj összege:

 • szakértői pályázat esetén szakterületenként a mindenkori érvényes legkisebb munkabér 12,5%-a (2002-ben 6 250Ft/szakterület).
 • vizsgáztatási pályázat esetén a mindenkori érvényes legkisebb munkabér 5%-a (2002-ben 2 500 Ft).

- legalább két, a végzett munkáról szóló szakmai értékelés, (2004. december 31. után kötelező)

- A névjegyzékbe kerülés óta eltelt idő és a feltételrendszer többszöri változása miatt ismételten szükséges a tíz év gyakorlati idő újbóli igazolása

 • szakértői pályázat esetén 6. sz. melléklet
 • alapfokú művészet oktatási szakértői pályázat esetén 6. sz. melléklet
 • vizsgáztatási pályázat esetén 7. sz. melléklet

- büntetlenség újbóli igazolása

Ha a pályázat beadásakor fennálló foglalkoztatás előfeltétele a büntetlen előélet, akkor ezt a munkáltató is igazolhatja (gyakorlati idő igazolására szolgáló melléklet tartalmazza) minden más esetben 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A gyakorlati idő igazolásának szabálya:

Az igazolást a pályázat beadásakor a pályázót foglalkoztató munkáltató, nyugállományban lévő vagy alkalmazásban nem álló pályázó esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén annak fenntartója köteles és jogosult kiállítani.

Amennyiben a felsoroltak valamelyike a pályázati anyagból hiányzik, a bírálati ciklus végéig pótolható. Ha a hiánypótlás egy újabb bírálati ciklus végig nem történik meg, a pályázat elutasításra kerül.

6. A beadott pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásnak előkészítése:

 Az OKÉV a pályázatok beérkezését, beadását visszaigazolja. A visszaigazolásban jelzi a pályázat esetleges formai hibáit, kéri a hiányok pótlását. A pályázatok elbírálásának előkészítéseként a pályázóval szükség szerint személyes beszélgetést kezdeményezhet. Az elbeszélgetés során az OKÉV munkatársa a pályázóval közösen egyezteti a pályázatok formai és tartalmi elemeit, lehetőséget biztosít a felmerült hiányosságok pótlására, a pályázatok kevésbé világosnak tűnő részeinek tisztázására. Mivel a szakértők és vizsgaelnökök munkája szorosan összekapcsolódik az OKÉV tevékenységével, ez az alkalom lehetőséget ad a pályázónak az OKÉV munkatársaival való személyes kapcsolat kialakítására, ápolására is. Az elbeszélgetésen való megjelenés nem kötelező, esetleges utazási és egyéb költségeit a pályázó fedezi.

 

A bírálóbizottság működése:

A benyújtott, s a döntés-előkészítés során véleményezett pályázatokat a bírálóbizottság a beadás időpontja alapján évente két alkalommal véleményezi:

 • a március 1-10. közötti időszakban az előző év szeptember 1-től a tárgyév február 15-ig beérkezetteket,
 • az október 1-10. közötti időszakban a február 16-tól augusztus 31-ig beérkezetteket.

A pályázatokról a bírálóbizottság javaslata alapján az OKÉV igazgatója elsőfokú határozattal dönt. A döntés ellen az oktatási miniszternél lehet jogorvoslattal élni, de az erre vonatkozó kérelmet is az OKÉV-hez kell benyújtani vizsgaelnöki pályázat esetén 2 500 Ft, szakértői pályázat esetén 6 250 Ft jogorvoslati díj befizetésének igazolásával együtt.

A névjegyzékben való nyilvántartás kiadása, annak kihirdetése:

 A névjegyzékbe való felvétel igazolására az OKÉV igazolványt állít ki, s azt megküldi a pályázónak. A hivatalos névjegyzék, annak változásai az Oktatási Közlönyben jelennek meg a bírálati szakaszok lezárultával évente két alkalommal. Háromévenként a teljes névjegyzék kihirdetésre kerül. A naprakész névjegyzék az Interneten is hozzáférhető.

A névjegyzékre került szakértők, vizsgaelnökök kötelességei:

A szakértők és vizsgaelnökök tevékenységüket a mindenkor hatályos jogszabályok, az OKÉV által kidolgozott irányelvek alapján kötelesek végezni. Ezek betartását az OKÉV ellenőrzi. Az esetleges ellenőrzés, megbízás - felkérés közvetítésének, a tájékoztatókkal, továbbképzésekkel kapcsolatos információk stb. értesítésének biztosításához kérjük, hogy a személyi adatokban (név, lakcím, munkahely) bekövetkező esetleges változást minden esetben írásban jelentsék be az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 8201 Veszprém, Pf. 40 címre.

 

Közlemény
Az oktatási miniszter illetékességébe tartozó Országos szakképzési szakértői névjegyzék kiadásáról, a névjegyzékbe történő jelentkezéséről és meghosszabbításáról

    A szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdésének h) pontja alapján az iskolai rendszerű szakképzés szakmai tantárgyai tekintetében az oktatási miniszter az illetékességi körébe tartozó szakképesítések esetében az „Országos szakértői és Országos vizsgáztatási névjegyzékről és a szakértői tevékenységről kiadott 42/1999. (X. 13.) OM rendelete 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kijelölte az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontot az Országos szakképzési szakértői névjegyzékkel kapcsolatos feladatok ellátására.


Az oktatási miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítésekre vonatkozóan, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) az Országos szakképzési szakértői névjegyzéket három szakterületen, szakmacsoportonként állítja össze az alábbiak szerint:

Az egyes szakmacsoportok után közölt egy- vagy kétjegyű szám, az oktatási miniszter 27/ 2001. (VII. 27.) OM rendelete melléklet 4. oszlopa szerinti kódszám azonos a nyilvántartásba vételi számmal.

A szakértői névjegyzékbe történő felvétel bírálata során a beadott pályázati anyag alapján a bíráló bizottság meghatározza a szakértői munkavégzés illetékességi területeit a 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet mellékletének „Szakterületek és szakmacsoportok” elnevezésű táblázat szakmacsoport oszlopának zárójelben közölt területei szerint.

Humán szakterületi szakmacsoportok

oktatás (3) szakmacsoport

művészet, közművelődés, kommunikáció (4) szakmacsoport

egyéb szolgáltatások (19) szakmacsoport

 

Műszaki szakterületi szakmacsoportok

gépészet (5) szakmacsoport

elektrotechnika-elektronika (6) szakmacsoport

informatika (7) szakmacsoport

vegyipar (8) szakmacsoport

építészet (9) szakmacsoport

könnyűipar (10) szakmacsoport

faipar (11) szakmacsoport

nyomdaipar (12) szakmacsoport

 

Gazdasági-szolgáltatási szakterületi szakmacsoportok

közgazdaság (15) szakmacsoport

ügyvitel (16) szakmacsoport

kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció (17) szakmacsoport

vendéglátás, idegenforgalom (18) szakmacsoport

Az oktatási miniszter Országos szakképzési szakértői névjegyzékén szereplő szakértők - az előzőekben meghatározott szakmacsoportok szerinti csoportosításban - azon szakképesítésekkel kapcsolatban jogosultak szakértői tevékenység ellátására, mely  szakképesítések a szakértő nyilvántartásba vételi szakmacsoportjába tartoznak, és amelyek esetében az oktatási miniszter a szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményrendszerének meghatározására feljogosított miniszter. Ez utóbbiról tájékoztatást az oktatási miniszter 27/2001. (VII. 27.) OM rendelete melléklet 13. oszlopa ad.

Az iskolai rendszerű szakképzés szakoktatás-igazgatási, szakmai előkészítő-, szakmai alapozó-, pályaorientáció-, szakmai orientáció-, és szakmacsoportos alapozó oktatási kérdéseivel kapcsolatosan szakértői tevékenységet folytathat az is, aki az oktatási miniszter 42/1999. (X. 13.) OM rendelete” 1... (1) bekezdés m), illetve n) pontja szerinti szakterületen került fel a hivatkozott rendelet szerinti Országos szakértői és Országos vizsgáztatási névjegyzékre.

Az oktatási miniszter mint szakképesítésért felelős miniszter Országos szakképzési szakértői névjegyzékére történő felvétel feltételeit e közlemény 1.sz. melléklete ismerteti.

Felvételét meghosszabbítással kérheti az, aki a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdéseknek a Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintő szakterületeken való szabályozásról szóló 1/1994. (I. 18.) MÜM rendelet alapján kiadott, érvényes szakoktatás szakértői igazolvánnyal, engedéllyel rendelkezik. Ugyancsak meghosszabbítással kérheti felvételét a névjegyzékre az, aki az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium pályázati felhívása alapján (Magyar Közlöny 35. szám 1997. április 25.) került fel az IKIM szakértői névjegyzékére, és érvényes szakértői engedéllyel rendelkezik.

A MÜM által kiadott, érvényes munkaerőpiaci képzés szakértői igazolvánnyal, engedéllyel rendelkezők a közeljövőben megjelenő Felnőttképzési országos szakértői névjegyzékbe kérhetik felvételüket meghosszabbítással.

Az oktatási miniszter mint szakképesítésért felelős miniszter illetékességébe tartozó szakképesítések Szakmai vizsgaelnöki névjegyzékét továbbra is az Oktatási Minisztérium Szakoktatási Főosztálya kezeli.

A közlemény mellékleteként közzéteszem az oktatási miniszter Országos szakképzési szakértői névjegyzékére kerülés feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint a felvételi pályázat, és a meghosszabbítási kérelem beadásához szükséges adatlapmintákat.

Az Országos szakképzési szakértői névjegyzéknek a közleményben leírtak szerinti megjelentetését, és kezelését a megjelenés napjától rendelem el. A megjelenés napja után beérkező pályázatokra illetve kérelmek kezelésére a közleményben leírtak vonatkoznak.

                                                                                                                             Pósfai Péter  s. k.

főigazgató


  Tájékoztató az oktatási miniszter Országos szakképzési szakértői névjegyzékére kerülés feltételeiről

1. Az Országos szakképzési szakértői névjegyzékkel kapcsolatos jogszabályok

 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban közoktatási törvény)
 • 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről (továbbiakban szakképzési törvény)
 • A Kormány 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelete az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról
 • A Kormány 273/2000. (XII. 27.) Korm. rendelete
 • Az oktatási miniszter 42/1999. (X. 13.) OM rendelet az Országos szakértői és Országos vizsgáztatási névjegyzékről és a szakértői tevékenységről
 • Az oktatási miniszter 27/2001. (VII. 27.) OM rendelete az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MÜM rendelet módosításáról. (továbbiakban OKJ)

 

2. A jelentkezés módja

A közoktatási törvény 101. § (6) bekezdése alapján az Országos szakképzési szakértői névjegyzékre nyilvános pályázat útján lehet felvételt nyerni.

A pályázatokat az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 8201 Veszprém, Pf. 40 címre kell benyújtani.

Beadási határidő nincs, de a beadás időpontja alapján évente két alkalommal történik a pályázatok elbírálása. A pályázathoz szükséges adatlapok az OKÉV Regionális Igazgatóságain is beszerezhetők. A regionális igazgatóságok jegyzékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

3. A jelentkezés feltételei

A közoktatási törvény 101. § (3) bekezdése alapján:

Az Országos szakképzési szakértői névjegyzékbe szakértőnek az vehető fel, illetve megbízatása annak hosszabbítható meg:

 • aki büntetlen előéletű, és
 • a vezetőtanári megbízáshoz szükséges pedagógus-képesítéssel és pedagógus, illetve oktató munkakörben tíz év gyakorlattal rendelkezik, illetve
 • szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tíz éves gyakorlattal rendelkezik, és szakterületének elismert képviselője.

 

4. Az Országos szakképzési szakértői névjegyzékbe való jelentkezés

A névjegyzéken nem szereplőknek a névjegyzékre történő felvételre pályázatot kell beadni.

A pályázat tartalma új pályázat esetén:

- Pályázati adatlap

A 3. sz. melléklet szerinti „Pályázati adatlapot” kell egy példányban kitöltve, aláírva benyújtani.

Egy kérelmen több szakterület, több szakmacsoport is megpályázható, a szakmacsoportnak a Közlemény szerinti megnevezésével, és kódszámának feltüntetésével.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

1. végzettségeket igazoló oklevél-másolatokat, amelyeket közjegyzővel vagy a munkáltatóval hitelesíttetni kell,

2. szakmai önéletrajzot, amelyben a pályázó bemutatja szakmai, és/vagy kutatói, tudományos tevékenységét,

3. a munkáltatói igazolást (4. sz. melléklet) a tíz év gyakorlati idő igazolásával. Az igazolást a pályázat beadásakor a pályázót foglalkoztató munkáltató, nyugállományban lévő vagy alkalmazásban nem álló pályázó esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén annak fenntartója jogosult kiállítani.

4. büntetlenség igazolását, ha a pályázat beadásakor fennálló foglalkoztatás előfeltétele a büntetlen előélet, akkor ezt a munkáltató is igazolhatja (gyakorlati idő igazolására szolgáló 4. sz. melléklet tartalmazza), minden más esetben 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges,

5. két szakmai ajánlást, amely a megpályázott szakmacsoport területére vonatkozik,

6. a bírálati díj befizetésének igazolását (A bírálati díjat az OKÉV 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. Igazolásként a postai befizetést, vagy banki átutalást igazoló szelvény fénymásolatát kell csatolni. A bírálati díj összege: szakmacsoportonként a mindenkori érvényes legkisebb munkabér 25%-a.),

7. szakmai publikációs jegyzéket, a pályázó által írt könyvek, cikkek, tanulmányok felsorolását, ami a pályázat megalapozottságát igazolhatja, de hiánya nem jelenti a pályázat automatikus elutasítását.

Amennyiben a felsoroltak valamelyike a pályázati anyagból hiányzik, (kivéve a publikációs jegyzéket) a bírálati ciklus végéig pótolható. Ha a hiánypótlás egy újabb bírálati ciklus végéig nem történik meg, a pályázat elutasításra kerül.

5. Az Országos szakképzési szakértői névjegyzékben történő nyilvántartás meghosszabbítása

A szakértői névjegyzékben történő nyilvántartás meghosszabbítását kérheti az, aki az Oktatási Minisztérium, vagy a Munkaügyi Minisztérium, vagy a Gazdasági Minisztérium (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium) által kiállított, a kérelemmel azonos szakterületre szóló, érvényes szakértői igazolvánnyal, engedéllyel rendelkezik.


Az iratanyag tartalma meghosszabbítás esetén:

1. kérelem, (az 5 sz. melléklet szerint)

2. a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai tevékenység ismertetése:

3. szakmai önéletrajz kiegészítése, amelyben a pályázó bemutatja szakmai, illetve kutatói tudományos tevékenységét,

4. az időközben megszerzett végzettségeket igazoló oklevélmásolatok, amelyeket közjegyzővel vagy a munkáltatóval hitelesíttetni kell,

5. az elmúlt öt év során végzett szakértői vagy vizsgaelnöki tevékenység felsorolása, (a 6. sz. melléklet kitöltésével kell ismertetni, ha tevékenységet nem végzett, azt is jelezni kell)

6. szakmai publikációs jegyzék kiegészítése, a pályázó által írt könyvek, cikkek, tanulmányok felsorolása, a pályázat megalapozottságát igazolhatja, de hiánya nem jelenti a pályázat automatikus elutasítását,

7. bírálati díj befizetésének igazolása (A bírálati díjat az OKÉV 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. Igazolásként a postai befizetést, vagy banki átutalást igazoló szelvény fénymásolatát kell csatolni. A bírálati díj összege: szakmacsoportonként a mindenkori érvényes legkisebb munkabér 12,5%-a),

8. legalább két, a végzett szakértői munkáról szóló szakmai értékelés, (2004. december 31. után kötelező)

9. tíz év gyakorlati idő újbóli igazolása, (4. sz. melléklet szerint) (A névjegyzékbe kerülés óta eltelt idő és a feltételrendszer többszöri változása miatt ismételten szükséges.) Az igazolást a pályázat beadásakor a pályázót foglalkoztató munkáltató, nyugállományban lévő vagy alkalmazásban nem álló pályázó esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén annak fenntartója jogosult kiállítani.

10. Büntetlenség újbóli igazolása. Ha a kérelem beadásakor fennálló foglalkoztatás előfeltétele a büntetlen előélet, akkor ezt a munkáltató is igazolhatja (gyakorlati idő igazolására szolgáló 4. sz. melléklet tartalmazza), minden más esetben 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.

Amennyiben a felsoroltak valamelyike a pályázati anyagból hiányzik, (kivéve 6. pontban felsoroltakat) a bírálati ciklus végéig pótolható. Ha a hiánypótlás egy újabb bírálati ciklus végig nem történik meg, a pályázat elutasításra kerül.

6. A beadott pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálásnak előkészítése:

Az OKÉV a pályázatok beérkezését, beadását visszaigazolja. A visszaigazolásban jelzi a pályázat esetleges formai hibáit, kéri a hiányok pótlását. A pályázatok elbírálásának előkészítéseként a pályázóval szükség szerint személyes beszélgetést kezdeményezhet. Az elbeszélgetés során az OKÉV munkatársa a pályázóval közösen egyezteti a pályázatok formai és tartalmi elemeit, lehetőséget biztosít a felmerült hiányosságok pótlására, a pályázatok kevésbé világosnak tűnő részeinek tisztázására. Mivel a szakképzési szakértők munkája is szorosan összekapcsolódik az OKÉV tevékenységével, ez az alkalom lehetőséget ad a pályázónak az OKÉV munkatársaival való személyes kapcsolat kialakítására, ápolására is. Az elbeszélgetésen való megjelenés nem kötelező, esetleges utazási és egyéb költségeit a pályázó fedezi.

A bírálat:

A benyújtott, és a döntés-előkészítés során véleményezett pályázatokat és kérelmeket az oktatási miniszter által felkért bírálóbizottság a beadás időpontja alapján évente két alkalommal véleményezi:

- a március 1-10. közötti időszakban az előző év szeptember 1-től a tárgyév február 15-ig beérkezetteket,

- az október 1-10. közötti időszakban a február 16-tól augusztus 31-ig beérkezetteket.
A pályázatokról a bírálóbizottság javaslata alapján az OKÉV főigazgatója elsőfokú határozattal dönt. A döntés ellen az oktatási miniszternél lehet jogorvoslattal élni, de az erre vonatkozó kérelmet is az OKÉV-hez kell benyújtani, 8201 Veszprém, Pf. 40 címre.

 

7. A névjegyzékben való nyilvántartás igazolásának kiadása, annak kihirdetése:

A névjegyzékbe való felvétel igazolására az OKÉV igazolványt állít ki, s azt megküldi a szakértői listára felvételt nyert pályázónak. A hivatalos névjegyzék, és annak változásai az Oktatási Közlönyben jelennek meg a bírálati szakaszok lezárultával évente két alkalommal. Háromévenként a teljes névjegyzék kihirdetésre kerül. A naprakész névjegyzék az Interneten is hozzáférhető.

 

8. A névjegyzékre került szakértők kötelességei:

Az oktatási miniszter Országos szakképzési szakértői névjegyzékén lévő szakértők tevékenységüket a mindenkor hatályos jogszabályok, és az OKÉV által kidolgozott irányelvek alapján kötelesek végezni. Ezek betartását az OKÉV ellenőrzi. Az esetleges ellenőrzés, megbízás, felkérés közvetítésének, a tájékoztatókkal, továbbképzésekkel kapcsolatos információk stb. értesítésének biztosításához a személyi adatokban (név, lakcím, munkahely) bekövetkező változásokat minden esetben írásban be kell jelenteni az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 8201 Veszprém, Pf. 40 címre.

Az Oktatási Minisztérium illetékességébe tartozó szakterületek és szakmacsoportok

Szakterület

Ssz.

Szakmacsoport

Humán

3.

Oktatás

4.

Művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és iparművészet, színművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés)

19.

Egyéb szolgáltatások (személyi, kis- és kézművesipar)

Műszaki

5.

Gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás)

6.

Eletrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika)

7.

Informatika

8.

Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)

9.

Építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar, közlekedésépítő)

10.

Könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)

11.

Faipar

12.

Nyomdaipar

Gazdasági- szolgáltatási

15.

Közgazdaság
Csak a „Költségszakértő”, „Gazdálkodási menedzser asszisztens”, „Kis- és középvállalkozási menedzser” szakképesítések szakmai tantárgyai tekintetében jogosult az e szakképzési szakértői listán szereplő szakértő szakértői tevékenység végzésére.

16.

Ügyvitel

17.

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés

18.

Vendéglátás- idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)

Agrár

21.

Élelmiszeripar
A „Szikvíz- és szénsavas-üdítőital készítő” szakképesítés szakmai tantárgyai tekintetében jogosult az e szakképzési szakértői listán szereplő szakértő szakértői tevékenység végzésére