Pásztorné Gottfried Éva

Integrált nevelés egy szakmai konferencia tükrében

pasztornegottfriedeva

Tisztelt Konferencia!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet utazó gyógypedagógusi hálózatának működését szeretném bemutatni. Hogy e feladatvállalást mi motiválta, ahhoz bizonyos szemléletváltásnak kellett történnie. Nézzük az előzményeket!

Az inkluzív, azaz befogadó jellegű iskola kialakításának gondolata a XX. század utolsó negyedében terjedt el Európában, s jelentős változást idézett elő az emberek gyógypedagógiáról való gondolkodásában. Európai szinten az inkluzív iskoláztatás, mint elgondolás alapján a társadalmi igazságosságra és az emberi jogokra vonatkozó, szélesebb körű megfontolások adták. Nemzeti szinten az Európai Közösséget alkotó egyes tagállamok olyan törvényeket foganatosítottak, melyek megkérdőjelezték a szegregált iskolákban zajló „speciális” nevelés minőségére, költséghatékony voltára és pedagógiai célrendszerére vonatkozó kijelentések igazságát. Megerősödött az az elvárás, hogy minden tanár felelősséggel tartozzék minden gyermek iránt, illetve legyen képes minden gyermek pedagógiai ellátására.

Magyarországon az 1985-ös Oktatási törvény már lehetővé tette, hogy több óvoda – általános iskola – alkalmazzon gyógypedagógust az integráltan tanuló gyermekek segítése érdekében.

Fejlesztő pedagógusok beállítása az iskolában és a Nevelési Tanácsadókban biztosított tanulási terápiák is részben ezt a célt szolgálták.

Az 1993-as Közoktatási törvényben a különleges gondozáshoz való joggal kapcsolatban jelenik meg az együttnevelés fogalma. A speciális szükségletű, integrált oktatásban résztvevő gyermekek megsegítésének egyik módja az utazó gyógypedagógusi hálózat megteremtése és működtetése.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 1995-ben hozta létre a Megyei Pedagógiai Szakszolgálatot, melynek feladatköre az alábbiak szerint alakult:

 • tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység
 • korai fejlesztés és gondozás
 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás
 • továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás
 • konduktív pedagógiai ellátás
 • gyógytestnevelés

1999. április 1-vel módosult az Intézményünk alapító okirata, mely szerint a pedagógiai szakszolgáltatás területén az alábbiak szerint alakultak a kötelezően ellátandó feladataink:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
 • képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése
 • tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, a „más fogyatékosság szűrése
 • konduktív pedagógiai ellátás megszervezése
 • továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás
 • a tanköteles koron túli értelmi fogyatékosok munkaalkalmassági vizsgálata
 • olyan utazó gyógypedagógiai hálózat működtetése, amely biztosítja az integrált oktatásban résztvevő fogyatékosokat oktatók munkájának segítését.

1999. áprilistól fenntartói együttműködéssel elkezdődött a megyében az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítése, melynek első lépésében (1999. szeptembertől) két fő gyógypedagógust alkalmaztunk.

Ellátási területük Ózd város és vonzáskörzete, illetve Kazincbarcika és körzete.

A megye e két területének kiválasztását indokolta az az előzetes felmérés, melynek adatai alapján itt volt a legtöbb integrációt felvállaló intézmény.

 1. Fólia => Megyetérkép

„Utazó gyógypedagógus hálózat”

 1. Fólia => Települések száma + intézmények száma + fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények
 2. Fólia => Tanköteles korú – fogyatékos csoportok

A gyermekek együttnevelésére vonatkozó javaslat a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kerül sor.

 1. Fólia => Statisztika

(vizsgálat gyermeklétszám Þ fogyatékos integráció)

   5. Fólia => A Pedagógiai Szakszolgálatban mi az utazó gyógypedagógiai hálózat feladata?

AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUS FELADATAI

 

Közvetlen

 • megfigyelés -  közösségben
  • irányított foglalkozás
  • kötetlen tevékenység
  • kétszemélyes kapcsolatban
 • fejlettségi szint felmérése
  • mozgás
  • kommunikáció
  • kognitív kép
  • szociabilitás
 • fejlesztő foglalkozások
  • egyéni
  • tanórai – „kéttanítós módszerrel”

Közvetett

 • tanácsadás
  • szülők
  • többségi pedagógusok
 • szakmai konzultáció:
  • pedagógus
  • fenntartó
 • fejlesztési programok kidolgozása
 • fejlesztő eszközök biztosítása
 • adminisztrációs tevékenység

Az utazó gyógypedagógusok munkaszervezése

A heti 40 órás munkaidőben közvetlen gyermekkel történő foglalkozást 19 órában végeznek (6 fólia – 6 fólia)

Kéthetente adott napon szakmai konzultáció, esetmegbeszélés a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével, melynek során beszámolnak az eltelt időszak feladatellátásáról, a következő új feladatok, tevékenységek ütemezéséről.

Az eltelt közel 2 tanév közvetlen szakmai koordinációs tapasztalatai és az érintett gyermekek, családok, intézmények illetve fenntartók visszajelzései mind inkább megerősítenek abban bennünket, hogy jó úton haladunk.

Pozitív tendenciaként értékeljük, hogy egyre több intézmény, fenntartó érdeklődik, illetve tesz lépéseket a speciális szükségletű gyermekek együttnevelésének megteremtésére.