Müller Ferencné

A szakértő szerepe a mérés, értékelés folyamatában

mullerferencne

Bevezetés

Az általános iskolai szekcióban elhangzott előadásom anyagát döntő mértékben gyakorló közoktatási szakértői tapasztalataimból merítettem.

Gondolataimat az alábbi rendszerben fejtettem ki:

 • Igények és lehetőségek a pedagógiai munka szakértői értékelésében
 • A közoktatás ellenőrzési, értékelési feladatainak törvényi szabályozása
 • A szakértő szerepe a mérés-értékelés folyamatában
 • Szakértői szerepek
 • Algoritmus egy szakértői feladathoz
 • Összegzés - SWOT- analízissel

Néhány fejezethez már a bevezetőben tennék néhány megjegyzést:

 A cím alapján riasztóan hivatalosnak tűnik a gondolatmenet 2.pontja, a közoktatás ellenőrzési, értékelési feladatainak törvényi szabályozásáról, de csak ennek alapján lehet áttekinteni az értékelési szakértők lehetőségeit és jogosítványait, megjelölve a rendszerben az értékelési szakértő helyét, szerepét.

Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljek és beszéljünk a szekcióban a szakértői szerepekről, amelyek a mi működésünktől is, de főként a közoktatás tartalmi irányítási koncepciójának változásától függően folyamatosan, lassan formálódnak.

Az előadás gyakorlati jellegét megerősítve adom közre egy SZAK 2000-es pályázatom és szakértői munkám modelljét.

Végezetül - a manapság oly kedvelt SWOT analízis módszerével - összegzem az értékelési szakértők helyzetét.

1. Igények és lehetőségek a pedagógiai munka szakértői értékelésében

Mindannyian érzékeljük, hogy a nevelési-oktatási intézményekben, de a fenntartók körében is megnövekedett a pedagógiai mérés-értékelés jelentősége. Érdemes áttekinteni, hogy milyen tényezők indukálják e tartósnak tűnő folyamatot, amelyhez a szakértői munka iránt megnyilvánuló igények kapcsolódnak.

A nevelési-oktatási intézményekben a változást előidéző okok a következők:

Lezajlott a pedagógiai programok intézményi korrekciója. Ismeretes, hogy ennek során a törvény előírása szerint a nevelési programban meg kellett alkotni az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, minőségbiztosítási rendszerét.

Az intézményi önértékelés igénye összekapcsolódik a pedagógiai programok beválásának vizsgálatával.

A programkorrekció során bizonyossá vált, hogy az intézmények belső értékelési rendszerének kialakítása a program jóváhagyásával nem zárult le, annak működtetése is csak hosszú folyamatként értelmezhető. Ez a folyamat még csak most kezdődött.

Lépcsőzetesen, de egyre több intézményben indulnak el a minőségbiztosítási folyamatok. Az intézmények jelentős része már az elmúlt tanév során megkezdte minőségbiztosítási rendszere kialakítását. A COMENIUS modell filozófiája a partnerközpontú működés, amely partneri igény és elégedettség rendszeres vizsgálatából indul ki és a működés folyamatába építi az értékeléseket.

Az intézményfenntartók növekvő figyelemmel ellenőrzik, értékelik a közoktatási intézményekben folyó szakmai munka eredményességét

Ennek mozgatórugóit a következőkben látom:

 • Az intézmények a szakmai munka megítélését, elvárások megfogalmazását igénylik a fenntartótól. A minőségfejlesztési folyamatot elindító iskolák nem egy esetben zavarbaejtő helyzetet teremtettek, amikor a fenntartót mint közvetlen partnert kérték erre.
 • A települési Feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervek készítése kapcsán is előtérbe került a feladatellátás színvonala, esetenként e tervekbe beépítették az intézményértékelés módját is. A települések egy kisebb hányada (főként kisvárosok) rendelkezik középtávú intézményértékelési koncepcióval is.
 • Még nem érezzük hatását annak, hogy a kétszintű, ágazati, minőségbiztosítási modellben a tanév során már a fenntartók egy része is elkezdi tevékenységét. Várható azonban, hogy ez is megerősíti ezen fenntartók intézményértékelő munkáját.

Ahogy nő a pedagógiai értékelés jelentősége, úgy növekszik az értékelési szakértők munkája iránti igény ( csak még gyenge a finanszírozási háttér). Az értékelési feladatok jelentkezésével  párhuzamosan, részben ezzel összefüggésben fejlődött az értékelés, mérés feltételrendszere.

Tekintsük át, hogy milyen lehetőségek (körülmények) segítik a megnövekedett igények teljesítését!

 • Megerősödött a mérés-értékelés technikai háttere. Alapvető ebben az a tény, hogy igen sokat fejlődött az intézmények számítástechnikai eszköztára. Már a tanári szobákban is meghonosodtak a számítógépek. Igen sok kolléga rendelkezik felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel, ami megkönnyíti a mérések lebonyolítását.
 • Folyamatosan és az utóbbi néhány évben igen intenzíven fejlődik a pedagógusok mérési kompetenciája. A másoddiplomás képzésből kikerülő értékelési szakemberek mellett a közoktatásvezetői szakirányú képzések, minőségbiztosítási tanfolyamok is hozzájárulnak ehhez.
 • Kiszámíthatóbbá, rendszeressé vált a külső mérések, értékelések pénzügyi háttere( SZAK ‘ pályázatok, megyei pályázatok )

2. A közoktatás ellenőrzési, mérési, értékelési feladatainak törvényi szabályozása

 

ellenőrzésre, értékelésre jogosult

ellenőrzési, értékelési

szint

ellenőrzési, értékelési

feladat

oktatási, szakképzési miniszter

ORSZÁGOS, TÉRSÉGI

országos mérési feladatok

fővárosi, megyei

önkormányzat

MEGYEI, FŐVÁROSI

 

fővárosi, megyei fejlesztési terv és

 az oktatás politikai célkitűzések előkészítése,

megvalósulásának ellenőrzése

 
 

helyi önkormányzat

fenntartó

TELEPÜLÉSI

 

helyi oktatáspolitikai célok,

 intézményi  nevelő- oktatómunka,

   

INTÉZMÉNYI

 

intézményi  nevelő- oktatómunka,

intézményvezető,

intézményi alkalmazott munkája

alkalmazott

saját munkájának értékelése

A szabályozási környezet az ellenőrzési, értékelési feladatok terén elsősorban települési és intézményi szinten kínál lehetőséget a szakértői munkára. Különösen érvényes ez az egyéni szakértői feladatokra. Látjuk a jeleit az OKÉV törekvéseinek is, amint az értékelési szakértőket vonja be az országos mérési feladatokba. A megyei szintű értékelések, mérések érthető módon továbbra is a pedagógiai szakmai szolgáltatók feladatkörét képezik.

3. A szakértő szerepe, lehetőségei a mérés-értékelés folyamatában

Az előző pontban felvázolt rendszerben a közoktatási szakértők munkája elsősorban a fenntartói és intézményi szinthez kapcsolódik.

A pedagógiai programok kötelezően előírt szakértői véleményezése szakértők százai számára teremtett lehetőséget a megrendelőkkel való kapcsolatfelvételre, sokuk számára az első szakértői megbízásra. A partneri kapcsolat fenntartása, a további megrendelések visszajelzések a végzett munkáról.

A fenntartókkal, intézményekkel való szakértői együttműködések tartalmát - forráshiány miatt - főként a SZAK ‘ előnevű pályázatok irányították. A külső mérések, értékelések tervezhetősége érdekében nagy segítség lenne egy középtávú pályázati koncepcióra a pályázati tartalmak előrevetítésével. Gondoljunk csak bele, hogy a pedagógiai program korrekciója során az értékelési fejezet megtervezését milyen nagy mértékben segítette volna a pályázati preferenciák távlatosabb ismerete!

Bízom benne, hogy a pedagógiai értékelés területén a következő folyamatokhoz nyújt az országos pályázati rendszer szakértői munka igénybevételéhez támogatásokat:

 • Fenntartói intézményi értékelési rendszer kialakításának segítése
 • Az intézményi belső értékelési rendszer fejlesztésének segítése
 • Az intézményi önértékelés folyamatának segítése
 • Komplex értékelési tervek összeállításában való közreműködés
 • Mérőeszközök ajánlása
 • Mérőeszközök közös kifejlesztése
 • Adatelemzési technikák közreadása

Ezeken túl továbbra is várjuk az értékelési szakértők bevonását az országos értékelési feladatok ellátásába, különösen a külső mérések lebonyolításában való közreműködés lehetőségét.

Nagy igény lenne az önállóan folytatott intézményi minőségbiztosítás értékelési, mérési folyamatainak segítésére, amelyhez a pedagógiai értékelés közoktatási szakértői - bizonyos pontokon - sok segítséget nyújthatnának, de az intézmények nagyon csekély mértékben fizetőképesek.

4. Szakértői szerepek

A szakértőnek fel kell ismernie, hogy a különböző ellenőrző, értékelő feladatokban különböző eljárásrendet, módszereket alkalmaz, különböző szerepeket vállal. Tapasztalataim szerint a a megbízó céljai, ebből következően a munka jellege, az alkalmazott módszerek és az érintettek bevonásának mértéke következtében a szakértő szerepe az egyes feladatokban igen nagy eltéréseket mutat.

Az alábbiakban megkísérlem összehasonlító módon bemutatni ezeket a szakértői szerepeket:

 

Szakértői szerep /

 a megbízó célja

A megbízó /

példák a megbízás tartalmára

 

FENNTARTÓNAK

INTÉZMÉNYNEK

SZAKÉRTŐI

   

·      döntés előkészítés

·      ellenőrzés

·      állásfoglalás

·      javaslat

·      vezetői pályázatok véleményezése

·      az intézmény(ek) pedagógiai munkájának értékelése (mérés)

·      program véleményezés

·      fenntartói intézményértékelési rendszer készítése

·      a tanügyi dokumentumok vizsgálata

·      a pedagógus szakmai munkájának értékelése

·      az intézmény pedagógiai munkájának értékelése (mérés)

Szakértői szerep /

 a megbízó célja

A megbízó /

példák a megbízás tartalmára

 

FENNTARTÓNAK

INTÉZMÉNYNEK

TANÁCSADÓI

   

·      tájékoztatás

·      konzultáció

·      rendszeres együttműködés

·      jogszabályok értelmezése

·      oktatáspolitikai célok megvalósítási

terve( pl. minőségbiztosítás)

·      részfeladatok megoldása

   ( továbbképzési terv,   értékelési koncepció)

KONZULENSI

   

·      folyamatos együttműködés

·      rendszeres feladatok

·      részvétel a folyamatokban

 

·      programkészítés segítése

·      önértékelés tervezése

·      megvalósítása

 

A szakértői szerepekhez kapcsolódó tapasztalataim:

A megbízás tartalma , a megbízó célja általában jól mutatja, hogy milyen jellegű szakértői szerepet várnak el tőlünk, illetve milyet vállalhatunk.

A vezetői pályázatok szakértői véleményezése kifejezetten szakértői jellegű munka, hiszen a megrendelő külső, független szakember állásfoglalását várja el tőlünk. Vannak olyan feladatok, amelyek különböző hozzáállásban is elvégezhetők. Ilyen pl. a tanítási klíma vizsgálata, amely szakértői mentalitást kíván, ha a megrendelő célja a külső értékelés, konzulensi hozzáállást, ha az igénylő célja az értékelő, elemző eljárás megismertetése (is).

A szakértői szerepek egy-egy feladatban szervesen összekapcsolódhatnak, amint ezt a későbbiekben bemutatott, részletesen kibontott szakértői tevékenység is illusztrálja.

Mindhárom szakértői szerep megjelenik a fenntartónak és az intézményeknek végzett szakértői tevékenységekben.

Mindezeket azért fontos átgondolnunk és munkánkban a megbízás kezdetén tisztáznunk a megrendelővel és önmagunkkal, mert világossá teszi a megrendelő céljait, meghatározza munkamódszerünket.

E praktikus okok mellett azonban az is fontos, hogy a szakértő tudja magáról, hogy felkészültsége, képességei és beállítódása alapján milyen jellegű szakértői megbízás teljesítésében ( szakértői szerepben ) hatékony és eredményes.

5. Algoritmus egy szakértői feladathoz

A szakértői tevékenység célja

Módszere

Forrása/ eszköze

 

Tartalma

         

Az intézmény

Dokumentum

elemzés

·      Alapító okirat       

Þ

Ellátandó feladatok

és a fenntartó

 

·      Intézkedési terv

Þ

Fenntartói elvárások

tervezett

értékelési

 

·      Fenntartói intézményértékelési koncepció

Þ

A fenntartó értékelési gyakorlata

koncepciójának

megismerése

 

·      Pedagógiai program

Þ

Az intézmény tervezett értékelései

 

A működő

Dokumentum-elemzés

·      Éves munkaterv

Þ

  Értékelt területek

Az értékelési    feladatok lebontása

ellenőrzési,

 

·      Félévi,

·      Tanév végi beszámolók

Þ

Az értékelés megvalósulása

Az értékelés módja

mérési,

       

értékelési

Konzultáció

·      intézményvezető,

·      munkaközösség vezetők

Þ

A mérések jellege

Alkalmazott mérőeszközök

gyakorlat

áttekintése

 

·      mérőlapok

·      elemzések

Þ

Adatfeldolgozási technikák

Az értékelés (elemzés) mélysége, jellege

           

A szakértői tevékenység célja

Módszere

Forrása/ eszköze

 

Tartalma

Az értékelési

Team munka

·      pedagógiai program

   
 

( listázás)

 

Þ

Ellenőrzési

területek

(rendszerezés)

·      éves munkaterv

 

Értékelési

.

   

Þ

Mérési területek

rendszerezése

 

·      mk. tervek

   
         

Összevetés

Team munka

·      összesített,

   
   

  rendszerezett

 

Tartalmi

az intézményi

( összehasonlító

  lista

Þ

koherencia

 

elemzés)

     

célokkal,

 

·      pedagógiai program

   
   

  céljai,

   

folyamatokkal

 

  tevékenységrendszere

   
   

Közreműködés

Team munka

·      programcélok

 

Komplex

     

Þ

értékelési

egy

(értékelési

·      tervezett

 

terv

.

projektterv)

   iskolai

 

            ò

kiválasztott

 

   tevékenységek

   
       

·       kritériumok

terület

     

·      .értékelési területek

       

·       értékelési

komplex

     

     módszerek

       

·       eszközök

értékelésének

     

·       elemzés

       

·       visszacsatolás

megtervezésében

     

·       ütemterv

           

A szakértői tevékenység célja

Módszere

Forrása/ eszköze

 

Tartalma

Az intézményi

Team munka

·      programcélok

Þ

A célok  elemzése

 

tervezés

     

értékelés

 

·      kritériumok

Þ

A teljesülés

.

( korrekció,

   

kritériumainak

rendszerbe

kiegészítés,

   

meghatározása

 

rendszeralkotás)

     

foglalása

 

·      tervezett

Þ

Értékelési területek

   

   iskolai

 

kiválasztása

   

   tevékenységek

   
     

Þ

Mérési rendszer

       

meghatározása

         
     

Þ

Értékelési ütemterv

 

6. Összegzés SWOT-analízissel

 

ERŐSSÉGEK

szakmai előzmények

*

fenntartói, intézményi igények

*

tartós folyamat

 

 

 

GYENGESÉGEK

mérőeszközök elérhetősége

*

pénzügyi források

*

pályázatok kiszámíthatósága

*

az egyéni szakértők mérési infrastruktúrája

 

LEHETŐSÉGEK

a pedagógiai értékelési feladatok ellátására szerveződő szakértői csoportok

*

szakértői cégekkel, szervezetekkel való együttműködés

*

pályázatok.

VESZÉLYEK

szakszerűtlenség

*

a szakértői feladatok ellátásához szükséges idő hiánya

A Konferencia általános iskolai szekciójának előadói a mérés, értékelés, minőségfejlesztés kérdéseivel foglalkoztak. A sikeres, jó hangulatú tanácskozás nem kendőzte a problémákat, de életrevaló javaslatok nem születtek. Talán, ha gyakoribbak lennének a találkozások...