Szathmáriné Nagy Ágnes

A helyi nevelési programok beválás-vizsgálatának tapasztalatai Hajdú-Bihar megyében

Amikor szaktanácsadóként először kaptam felkérést arra, hogy beszéljek a programbeválási vizsgálatok tapasztalatairól, arra gondoltam, hogy van-e elegendő konkrét, adatokkal is alátámasztható információm erről a témáról. Hiszen az első ilyen jellegű megkeresés alkalmával még csak kb. 20 intézményben végeztük el – a nevelőtestülettel közösen – ezt a munkát. (Ma már több mint 30 óvodával vagyunk túl ezeken a munkálatokon.) Ugyanakkor szakértőként igen sok óvoda nevelési programját ismerhettem meg, azok erősségeivel és gyengeségeivel együtt. Összességében elmondhatom, hogy a megye közel 180 óvodája közül több mint felének a programjáról, gyakorlatáról, sikereiről, problémáiról vannak konkrét, bizonyos szempontból általánosítható ismereteim.

Az így összegyűlt információk rendszerezése közben fogalmazódott meg bennem, hogy a program készítés módjától függően tipikus jellemzők érhetők tetten az értékek, a célok, a feladatok, a nevelési elvek, a gyakorlat, ill. a feltételrendszer kapcsán. Teljesen más ugyanis a fent említett tényezők minősége azokban az óvodákban, ahol saját innovációs munka eredményeként születtek meg a helyi programok, mint azokban az intézményekben, ahol adaptáltak vagy átvett elemekből „összeállítottak”, készítettek nevelési programot.

Az alábbi táblázatból e különbségek, ill. azonosságok jól láthatóak:

PROGRAMKÉSZÍTÉS MÓDJA

JELLEMZŐK

1.ÖNÁLLÓ PROGRAM ÍRÁSA

 

SAJÁT INNOVÁCIÓS MUNKA EREDMÉNYEKÉNT

 

ÉRTÉKEK:VILÁGOSAK

CÉLOK: VILÁGOSAK, AZONOSAN ÉRTELMEZETTEK

FELADATOK: VILÁGOSAK, ÉRTELMEZETTEK

ELVEK: EGYÉRTELMŰ AZONOSULÁS

GYAKORLAT: A CÉLOKNAK-FELADATOKNAK MEGFELELŐ, HATÉKONYSÁG KÉRDÉSES

FELTÉTELRENDSZER: A KOHERENCIA KÉRDÉSES ( VÁLTOZÁSOK! )

 

2.ÖNÁLLÓ PROGRAM KÉSZÍTÉSE

 

MÁS PROGRAM(OK) ELEMEINEK BEÉPÍTÉSE

A SAJÁT GYAKORLATBA

 

ÉRTÉKEK: FÓKUSZÁLÁSUK PROBLEMATIKUS

CÉLOK: VILÁGOSAK, KONKRETIZÁLÁS è???

FELADATOK: VILÁGOSAK, KONKRÉT ÉRTELMEZÉSÜK è???

ELVEK: KONKRETIZÁLÁS è???

GYAKORLAT: A CÉLOKNAK-FELADATOKNAK VALÓ MEGFELELÉS, HATÉKONYSÁG KÉRDÉSES

FELTÉTELRENDSZER: A KOHERENCIA KÉRDÉSES

3.PROGRAM ADAPTÁLÁSA

 

MÁS PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE A SAJÁT GYAKORLAT ELEMEIVEL

 

4.PROGRAM ÁTVÉTELE

 

MÁS PROGRAM TELJES BEÉPÍTÉSE A HELYI GYAKORLATBA

 

ÉRTÉKEK: FÓKUSZÁLÁSUK PROBLEMATIKUS

CÉLOK: VILÁGOSAK, KONKRETIZÁLÁS è???

FELADATOK: VILÁGOSAK, KONKRÉT ÉRTELMEZÉSÜK è???

ELVEK: KONKRETIZÁLÁS è???

GYAKORLAT: CÉLOKNAK-FELADATOKNAK VALÓ MEGFELELÉS, HATÉKONYSÁG KÉRDÉSES

FELTÉTELRENDSZER: A KOHERENCIA KÉRDÉSES

 

A következő táblázat – a teljesség igénye nélkül – tartalmazza mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket a beválás-vizsgálat folyamán a nevelőtestületek megfogalmaztak (szaktanácsadói információk), ill. amelyeket szakértőként a programokról, mint a helyi nevelési rendszer alapvető helyi dokumentumairól szereztem.

ERŐS PONTOK

GYENGE PONTOK

BEVÁLÁS-VIZSGÁLAT:

Megvan a hajlandóság, az igény, a nevelőtestületek érzik a szükségességét.

BEVÁLÁS-VIZSGÁLAT:

Nincsenek tapasztalatok. Tapintható a bizonytalanság: Mit? Mikor? Kik? Kivel? Hogyan?

ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK, RENDELETEK ÉS A KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK RENDSZERE:

Az összehangolás folyamata elkezdődött, ill. folyamatosan zajlik.

ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK, RENDELETEK ÉS A KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK RENDSZERE:

A feltételek hiánya miatt nem megfelelő, nem aktualizált. (közlönyök hiánya!)

ÉRTÉKEK:

A testületek büszkék megfogalmazott értékeikre, törekszenek ezeket megőrizve végezni napi munkájukat.

ÉRTÉKEK:

Az értékek fókuszálása problematikus: Kinek mi az érték (vezető, egyes nevelők, szülők, gyerekek, fenntartó)? Értékek prioritáslistája?

CÉLOK:

A kitűzött célok világosak, a nevelők, a dolgozók (!) azonosulása megfelelő.

CÉLOK:

A célok konkretizálása, mérhetővé tétele nem történt meg. Ehhez nincsenek meg a mérésmetodikai ismeretek.

FELADATOK:

A programban megfogalmazott feladatokat igyekszik mindenki minél magasabb színvonalon megvalósítani.

FELADATOK:

A konkretizálás problematikus: mik az egyes folyamatok szintjeinek – szereplőinek feladatai.

NEVELÉSI ELVEK:

A nevelési elvekkel azonosulnak, azokat tiszteletben tartják a kollégák.

NEVELÉSI ELVEK:

Konkretizálás hiánya: mi az, ami mindenkire ugyanúgy kötelező, ill. szintekre – szereplőkre való lebontás.

CÉLOK-FELADATOK-GYAKORLAT ÖSSZHANGJA:

A dolgozók (!) igyekeznek gyakorlati munkájukat a program szerint végezni.

CÉLOK-FELADATOK-GYAKORLAT ÖSSZHANGJA:

Az előzőekből következően bizonytalan.

ÚJ PROGRAMELEMEK:

Színesedett a napi gyakorlat.

ÚJ PROGRAMELEMEK:

Célirányos információgyűjtés, elemzés, visszacsatolás problematikus.

BEVEZETÉS:

Az intézményvezetők fokozott figyelemmel kísérik a program csoportszintű bevezetését, támogatják az érintett kollégákat.

BEVEZETÉS:

A tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése, értékelése, a javaslatok megfogalmazása esetleges.

Felmenő rendszerű bevezetés esetén a részvétel a program gyakorlati megvalósításában nem tisztázott.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS:

A vezetők tájékozódnak, (tájékozottak) a minőségbiztosításról, a folyamatban rájuk váró feladatokról.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS:

Az elvárások és azok teljesülésének összevetése, a Helyi Nevelési Program-elvárások-gyakorlat koherenciájának vizsgálata kidolgozatlan.

INTÉZMÉNYVEZETŐK:

A vezetők többsége rendelkezik a szükséges szakképesítéssel.

INTÉZMÉNYVEZETŐK:

Társadalmi szintű paradigmaváltás zajlik a korszerű intézményvezető szerepének, feladatainak értelmezésében (kompetenciák, módszerek, személyiségjegyek, stb.)

DÖNTÉSEK:

A vezetők törekszenek bevonni az érintetteket a döntési folyamatokba.

DÖNTÉSEK:

A döntési-felelősi kompetenciák átértelmeződése, átrendeződése bizonytalanságot okoz.

ELLENŐRZÉS – ÉRTÉKELÉS:

Minden szinten megfogalmazódik az igény a minőségi mutatók meghatározására, az önellenőrzés hatékonyságának fokozására, a korrekt, segítő szándékú vissza-jelzésekre.

ELLENŐRZÉS – ÉRTÉKELÉS:

A belső ellenőrzés rendszerének működtetése problematikus: nem mindenki számára világos, átlátható, értelmezhető: mit, ki, mikor, hogyan?

NEVELŐTESTÜLETEK:

·         A nevelőtestületeknek, mint szervezeteknek jót tett a programkészítés: nyitottabb, érdeklődőbb, szakmailag magabiztosabb lett a kollektíva.

·         Tudatosabban vesznek részt az óvónők a továbbképzésekben, a tanultakat jobban hasznosítják, továbbadják (vezetői ösztönzés).

·         A programírás során jobban kiteljesedtek az egyéni kompetenciák, ill.  képessé váltak a team-munkában való részvételre.

NEVELŐTESTÜLETEK:

Esetenként problematikusan hatott a programírás fázisa a dolgozói kollektíva klímájára:

Mi van azokkal a kollégákkal, akik nem vettek részt a programírásban?

Ők mivel és hogyan azonosulnak?

Ők lesznek-e azok, akik a minőségi körökből is kimaradnak?

Mit lehet tenni a testületek, a dolgozói kollektívák kettészakadása ellen?

AZ ÓVODA, MINT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY:

A szülők-gyerekek elvárásait mérlegeli az óvoda, lehetőség szerint teljesíti is. Az óvodák tisztában vannak a családok szociokultúrális jellemzőivel, tudatosan készülnek a problémák kompenzálására.

Konstruktív attitűd jellemzi a kollégákat az általános iskola és a fenntartó elvárásaival kapcsolatban.

AZ ÓVODA, MINT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY:

A szülőkkel való kapcsolattartás elveiben, formáiban, rendszerében, gyakorlatában tapintható a bizonytalanság (családlátogatás, szülői értekezletek, közös értékrend, házirend, egyéb látens szabályok)

Az általános iskola, ill. a fenntartó elvárásai mérésének nincs kialakult rendszere, módszerei, eszközei, a visszacsatolás esetleges (pedagógusfüggő)

 

JELLEMZŐ HATÉKONYSÁGI KÉRDÉSEK:

 

 • Befektetett energia = ? ¹ a gyermekek fejlődése, elégedettsége (megtérülési arány)
 • Dokumentációs rendszer (egyéni fejlődés nyomonkövetése, tanulási folyamat tervezése, nevelési folyamat tervezése, a vezetés éves munkaterve)
 • Ellenőrzés-önellenőrzés-önértékelés hatékony technikái
 • Feladatok-emberek összhangja (kompetenciák, egyenletes terhelés)
 • Új tevékenységformák tervezése-szervezése, gyakorlati megvalósítása
 • Tipikus időproblémák: a határidők be nem tartása ( nem kellően átgondoltak, nem konkrétak, nincs következetesség ), rohammunkák, feltorlódó feladatok, nem egyenlő terhelés
 • A programhoz nem tartozó, „egyéb” (aktuális? szükséges? igényelt? megtérülő? hatékony? jól szervezett?) feladatok
 • Az egy csoportban dolgozók munkájának összehangolása
 • A dajkák munkájának hatékonysága

EGYÉB TIPIKUS KÉRDÉSEK

 • A feltételrendszer vizsgálata:
  • Módszertani szabadság kérdése
  • A tárgyi feltételek csak részben adottak ( állami finanszírozás, fenntartói hozzájárulás várható tendenciái, új források, lehetőségek felkutatása )
  • A személyi feltételek változ(hat)nak (fluktuáció, továbbképzések, egyéb kompetenciák hasznosítása, a humán erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás)
  • A gyermekpopuláció jellemzői változnak
  • A családi szociokultúrális háttér változik ( nyílik az olló, tisztázatlan szülői szerepek, problémák az értékrenddel: családi-óvodai, szülői elvárások-gyakorlat )