Bényei Sándor

A közoktatási intézmények törvényességi, szakmai ellenőrzésének tapasztalatai

Bevezető

            Mi is indokolja, hogy a közoktatási szakértő „alaptevékenységének” tapasztalataival, pontosabban a fenntartók által kezdeményezett törvényességi – szakmai intézmény-ellenőrzésének helyzetével, tanulságaival foglalkozzunk?

            Egyrészt a 6/1994. (VI.13.) MKM rendelet, illetve az azt módosító 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet szabályozta az Országos Közoktatási Szakértői listára kerülés feltételeit, különösebb szakmai szűrő nélkül 1994 óta működő közoktatási szakértői „intézményének” összegyűltek olyan tapasztalatai, amelyről e fórumon célszerű szólni. Másrészt a közoktatás tartalmi fejlesztése, a törvénymódosítás aktuális elvárásai a differenciált szakmai felkészültséggel bíró fenntartók számára újabb szakmai feladatok elé állítja.

            Vitaindítómat fenntartói aspektusból közelítem mindvégig, megjegyezve: vannak szakértői tapasztalataim is. Szeretném, ha a szekció munkájához csatlakozók - akikről a program kezdetén kiderült: közel azonos arányban ülnek itt a fenntartók és a szakértők - segítenének a felvetett kérdések kifejtésében, megvitatásában. Fontosnak érzem, hogy a kezdeményezett vita konszenzussal záruljon, s megfelelő adalékul szolgáljon a közoktatás-szolgáltatásban együttműködő, néha ellenérdekelt szituációban dolgozó szakemberek számára.

I.   A jogi kodifikációk és az irányítási gyakorlat

A fenntartói irányítás tartalmát, területeit és megjelenési formáit a közoktatási törvény 102. §-ának (2) bekezdése tartalmazza. A gyakorlatban azonban a fenntartók e jogaikkal csak részben élnek. Elmondható, hogy az intézményvezetők megbízásán és közoktatási feladatellátás költséghatékonyságának ellenőrzésén kívüli ellenőrzések csak részlegesek.

1.)

Mi jellemzi a fenntartók intézményirányítási tevékenységét?

 
 • Megnövekedtek az önkormányzatok közszolgáltatási feladatai (pl: a szociális törvény és követő jogszabályai, a közoktatási intézményekre is több feladatot rovó  közoktatási törvény, illetve a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet aktuális módosítása következtében);
 
 • Jelentősen csökkentek reálértékben a közoktatásra fordítható források (így az alapfeladatokon kívül egyre kevesebb kiegészítő feladat ellátása valósulhat meg az óvodákban, iskolákban);
 
 • Nem kedvezőbb a kép az oktatásirányítás szakszerűségét illetően sem (a kisebb települések – kivéve a közoktatási társulásokba tömörülteket – nem rendelkeznek szakapparátussal);
 
 • A települések döntő hányadában nem került sor még napjainkig sem törvényességi – szakmai ellenőrzésekre (gyakorlatilag a szakfelügyelet megszűnése, 1990 óta nem került sor a magyar óvodák, iskolák többségében átfogó törvényességi ellenőrzésre);
 
 • A rendkívüli okokból elrendelt, illetve a SZAK 99’ minisztériumi pályázat révén finanszírozható szakmai ellenőrzéseken kívül nem indítottak az önkormányzatok a közoktatás-szolgáltatás minőségét értékelő vizsgálatokat;
 
 • A Kt. 85. § (4) előírtaknak megfelelően 2000. július 31-ig kellett volna elkészíteniük az önkormányzatoknak a helyi közoktatás-fejlesztési és működtetési tervüket. Erre a legtöbb fenntartó esetében nem, vagy csak késve került sor és rendszerint az intézményvezetők, vagy a pedagógus kőviselők közreműködésével;
 
 • Kevés figyelem övezi a kistelepülések egyre nagyobb mértékű leszakadását (lásd. Az elmúlt évek méréseit összevető  MONITOR – vizsgálatok értékeléseit);
 
 • A kétszintű szakmai irányításból fakadóan gyakran alakulnak információs zavarok, az iskolák, óvodák vezetőitől szerezhetnek elemi információkat a fenntartók (ez a kerettantervi rendelet tekintetében örvendetesen másként zajlott);
 
 • Egyáltalán nem indult el – néhány város (pl: Szolnok, Eger, Tiszaújváros) kivételével – a kétszintű mérés-értékelés megalapozása.

Nem történt érzékelhető változás az OKÉV-ek révén a standard mérések kidolgozásában, a fenntartók szakmai ellenőrzésének intézményesített támogatásában;

 
 • Nincsenek megnyugtató tapasztalatai a fenntartóknak a NAT beválását, az átjárhatóságot illetően sem.
 
 • Követhetővé és kiszámíthatóvá tenné a rendszert az intézmények helyi mérés-értékelési rendszerének kiépítése.

A pedagógusok körében azonban a mérés-értékelés módszertani kultúrája még hiányos, nem övezte megfelelő figyelem e kompetenciák kifejlesztését (posztgraduális képzettség jelenthet megbízható szakmai ellátottságot);

 
 • A SZAK 99 ’ keretében, illetve a szórványos megbízások esetében felkért közoktatási szakértők köre, illetve az egyéni közreműködők több esetben végeztek formális munkát – a folyamatok átfogó elemzése, az okok feltárása, a diagnosztizálást követő javítások elmaradtak;
 
 • A minőségfejlesztés belátható időn belül nem hat átfogóan a szakmai-pedagógiai értékelések, az önfejlesztések általános elterjedéséhez. További gondot jelent a fenntartók fáziskésése a Comenius programban;
 
 • A restrikciós (feladat-finanszírozást nélkülöző) oktatásfinanszírozás olyan kényszereket jelent, amelyek rendkívül rossz hatással vannak az intézmények szakmai autonómiájára, az innovációk kialakulására és a pedagógiai kísérletekre;
 
 • A magyar közoktatás leginkább elszenvedője a politikai – ciklusok szerint működő kormányzati tevékenységnek. 8 illetve 4 éves szakaszai nyugodt, kiegyensúlyozott és kiszámítható oktatáspolitikát és egyenletes központi finanszírozást feltételeznek.

Nincsenek tehát olyan törvényességi – szakmai vizsgálatok, amelyeket a fenntartó:

 • az intézményműködés folyamatos követése, összehasonlíthatósága, a hozzáadott pedagógiai érték mérése érdekében rendel el
 • az intézményvezető megbízatásának (teljes vagy részbeni időtartamára) vonatkozásában értékel
 • racionalizálást, vagy az intézménymenedzsment felállását módosító lépést kezdeményezve rendel el

2. Mi jellemzi az intézmények működését (törvényességi, szakmai tekintetben)?

 • A tartalmi tervezés tekintetében az óvodák és az iskolák program módosítását nem szinkronizálta a közoktatási törvény módosítása (ez a településenkénti egy óvoda – egy iskola modell esetében okozhat fölösleges aszinkronokat)
 • A HOP-ok, PP-ok jóváhagyásakor – tapasztalataim szerint – igen differenciált szakértői eljárás volt jellemző. Általánosítható szakértői közreműködések, eljárás-típusok.
 
 •   a korrekt szakmaiságú, kritikus szakértő feltárta a hiányosságokat ( de azokat nem, vagy csak részben korrigálták);
 
 •   a szakértői figyelmét elkerülték azok a hiányosságok, amelyre az intézmény vagy a fenntartó időközben rájött;
 
 •   a programot a formális legitimációt követően senki nem nézte át kritikusan, így magukon hordoznak több „gyermekbetegséget”.

Félő, hogy e hiátusok, szakmai, finanszírozási tekintetben is komoly „rejtett” hibák a módosításokat követően is továbbélnek. Hiszen a törvénymódosítás „megspórolja” a fenntartók számára a közoktatási szakértői „szűrőt”.

 • Hasonló problémákat jelenthet az intézményműködés szabályozói – a szervezeti és működési szabályzat és mellékletei (különös tekintettel a házirend) – elfogadása
 • Változatlanul megoldatlan az újrapályázó intézményvezetők tevékenységének szakmai értékelése, elemzése, minősítése. Igaz, a fenntartók tekintélyes része nem is igényli ezt (ahol dominánsan nem a szakmai alkalmasság a legfontosabb vezetői kritérium).
 • A SZAK 99 ’ pályázati támogatásokból legkevésbé az intézmények profitáltak. A fenntartói megrendelésre lefolytatott törvényességi, szakmai vizsgálatok gyakran csak „átzúgtak” az óvodák és az iskolák fölött. Elmondható, hogy az esetek többségében nem járt alapos elemző, értékelő mozzanattal a szakértők tevékenysége.
 • Az intézmények vezetői – bár egyre nő a külső vizsgálódást igénylők köre - nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal, melyek révén intézményi, szakmai-pedagógiai értékeléseket tudnának megrendelni. Aggodalmat kelt a helyi mérés-értékelési rendszer eszközeinek kialakítása, a mérőeszközök lektoráltatása és a mérések ellenőrzése, elemeztetése is.

II.   A törvényességi és szakmai ellenőrzések aktualitásairól

A közoktatás-szolgáltatás jogi és tartalmi szabályzók szerinti értékelése a minőségi közoktatás egyik alapvető eleme.

Optimális, ha az ellenőrzési rendszer minden szintjén működik:

 • az intézményben a belő ellenőrzés
 • a fenntartói törvényességi ellenőrzés lehetőleg a gazdasági-pénzügyi ellenőrzéssel szinkronizáltan
 • a mérés-értékelés, amely a hozzáadott pedagógiai értéket fejezi ki
 • a kétszintű mérés-értékelés (fenntartói-intézményi), amely segítségével jól behatárolt paraméterek alapján összehasonlíthatók a viszonylag azonos körülmények között működő intézmények, az egyes évfolyamok és az egyes tantárgyi, képességbeli, neveltségi eredmények
 • regionális, vagy országos szintű standard mérések, amely viszonyítást ad az egyes iskolafokokon az intézmények, illetve tanulói populációk tanulmányi eredményeiről, szocializáltságukról.

Mellékletünkben bemutatom egy törvényességi ellenőrzés lehetséges szempontjait, amelyet kipróbáltunk egy budapesti kerület és Gyöngyös közoktatási intézményeinek körében.

Szakértői munkánk során – az intézmények átfogó önértékelését kérve végeztünk törvényességi – szakmai ellenőrzést. A szakmai kontroll elsősorban az intézménymenedzsment működésére, a nevelőtestület belső munkamegosztására, a szervezetműködés átfogó elemzéseire korlátozódott (ld. 1. sz. melléklet)

III.   Következtetések

Összességében a következő konklúziókat ajánlom figyelmükbe:

 • a fenntartók és az intézmények egyaránt jobban rákényszerülnek a pedagógiai munka értékelésére, az óvodai szocializáció, az iskolai nevelő-oktató munka eredményességének értékelésére
 • e munka (különösen a kétszintűvé fejlesztés) forrásai hiányoznak, nincs „belső” kompetencia
 • a minőségfejlesztéshez nélkülözhetetlen feladatfinanszírozás még hosszú ideig nélkülözött eljárás marad (ld. a 2001 – 2002 költségvetési irányszámokat)
 • a gyermeklétszám csökkenése, az esélyhátrányok kompenzálásának szülői igénye a hiányzó normatívák rákényszerítik az önkormányzatokat a minőségi munka szerint érvényesíthető szűkítésekre (intézmény összevonások helyett az intézményhálózatból kivonható források egységesítésére).

Érdeke tehát a fenntartóknak és a jól dolgozó intézményeknek egyaránt a törvényességi – szakmai ellenőrzések elvégeztetése, a helyi pedagógiai értékelés gyakorlatának megalapozása, elindítása, folyamatos működtetése.

Remélem, ennek felismerése nemcsak megpályázható források keretében áll majd az önkormányzatok és az intézményvezetők rendelkezésére. Bízom abban, hogy az Oktatási Minisztérium felismeri: a minőségfejlesztés kiterjesztése előtt pótolni kell a 15-20 esztendeje hiányzó, az intézményműködés minden alapvető területére kiterjedő törvényességi-szakmai ellenőrzést.

            Az önkormányzatokra háruló közoktatás-szolgáltatási kötelezettség természetesen velejárója a teljesítés színvonalának ellenőrzésére szóló felhatalmazás. Az önkormányzatok az ellenőrzés révén juthatnak értékelési információkhoz, amely a lakosság, egyúttal választóik számára is hiteles, eligazodást nyújt és alkalmas a településen nyújtott szolgáltatás reális értékelésére.


1.sz. melléklet

Ellenőrzés, értékelés  - tervezés

 • A fenntartók tanügyigazgatási, ellenőrzési szerepe, kompetenciái
 • A fenntartók törvényi lehetőségei a közoktatás-szolgáltatás minőségére – az intézmények szakmai autonómiáját garantálva
 • Oktatási Minisztérium  ®  OKÉV  ®  fenntartók  ®  intézmények
 • A közoktatási szakértő szerepe (nem lehet sem intézmény-, sem fenntartó – barát!)

Egymásra épülés a szabályozásban

 • Oktatástervezés (intézkedési tervek)
 • Pedagógiai és helyi nevelési programmódosítás és a Comenius 2000 program párhuzamos technikái!
 • Kistelepülések magárahagyatottsága

A szakértő helye, szerepe, elvárások

 • kihez tartozik?
 • hogyan választ a fenntartószakértőt?
 • a szakértő, mint értékközvetítő
 • az etikai és szakmai korlátok
 • milyen kompetenciái legyenek 2000/2001-ben a közoktatási szakértőnek?


2.sz. melléklet

SZEMPONTOK   A   KÖZOKTATÁSI   INTÉZMÉNYEK

VIZSGÁLATÁHOZ

1.

A pedagógiai tevékenység szervezésének vizsgálata 

1.1.

Személyi feltételek

 

-          a vezetőkre vonatkozó előírások megtartása

-          az intézményvezetés szerkezete

-          az intézményvezetést segítők köre, szervezetei (egységei)

-          az alapfeladatok ellátásában résztvevőkre vonatkozó létszám, képesítési követelmények megtartása

-          egyéb alkalmazottak létszáma, a képesítési rendelkezések megtartása

1.2.

Tárgyi feltételek

 

-          az intézmény állapota, ápoltsága, intézményi környezet

-          az előírt helyiségek, eszközök és felszerelések megléte, korszerűsége

1.3.

A pedagógiai munka szervezése, dokumentumok megléte, tartalmi korszerűsége

 

-          alapító okirat

-          pedagógiai program, (helyi nevelési program)

 

-          munkaterv

-          tantárgyfelosztás

-          tanulók órarendje

-          intézményi beszámolók

2.

Tanügyi nyilvántartások megléte, vezetése

 

-          felvételi napló

-          beírási napló

-          törzslap

-          bizonyítványok őrzése, nyilvántartása

-          jegyzőkönyvek (nevelőtestületi, baleseti, jav. vizsga)

 

-          irattári terv (iktatás, érkeztetés, nyilvántartás, selejtezés)

 

-          osztálynaplók, helyettesítési napló, tanulói ellenőrző könyvek ellenőrzése

 

-          felvételi előjegyzési napló

 

-          felvételi és mulasztási napló

 

-          óvodai csoportnapló

 

-          óvodai törzskönyv

 

-          tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemények

 

      jegyzőkönyv a tanulók és gyermekbalesetekről

3.

A belső szabályzatok elkészítésének és érvényesülésének vizsgálata

3.1.

SZMSZ és mellékletei

3.2.

házirend

3.3.

a szabályzók nyilvánossága

3.4.

a belső ellenőrzés terve, rendje, megvalósulása

3.5.

túlórák, helyettesítés számfejtése, változásjelentés

4.

Az intézményi fórumok működésének vizsgálata

     

5.

Munkajogi kérdések

 

-          folyamatban lévő munkaügyi bírósági perek

-          szabadságolási terv és nyilvántartás

-          személyi anyagok vizsgálata

-          jelenléti nyilvántartások ellenőrzése

-          besorolások

6.

A vizsgálandó intézménytípusból adódó specialitások vizsgálata

7.

Statisztikai adatok, feladatmutatók