Genáhl Krisztina – Frész Attila

Digitális átmenet az iskolában.
Digitális Névjegy Rendszer

Gen Fresz

                 

Mi a Digitális Névjegy Rendszer?

A Digitális Névjegy Rendszer (DNR) olyan komplex intézményfejlesztési és visszajelző eszköz, amely alkalmas az iskolák digitális fejlettségi szintjének meghatározására annak érdekében, hogy a jövőben az iskola hatékonyabban használja ki a digitalizáció eredményeit és minél inkább biztosítsa a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztését.

A rendszer célja sokrétű, hiszen a visszajelzés mellett fejlesztési javaslatokat is magában foglal, amelyek strukturált formában nyújtanak információkat a köznevelési intézményeknek a digitális átmenet folyamatában betöltött helyzetükről, digitális érettségükről. Segítségével egy pillanatfelvételt kapunk, amely segíti a komplex gondolkodást a digitális iskoláról és annak egyes területeiről. A rendszer célja elsősorban a digitális átmenet támogatása, de nem szolgál minősítési és rangsorolási célokat, illetve kiegészíti, de nem helyettesíti a személyes, interjúkra épülő intézményi fejlesztést.

A Digitális Névjegy Rendszer támogatja a tényekre alapozott döntéshozatalt az intézményvezetők és az intézményfenntartók, valamint a fejlesztéspolitika számára.

A DNR háttere

Az oktatási intézmények digitális érettségét az Európai Unióban széles körben ismert és nemzetközi szinten elfogadott DigCompOrg keretrendszer írja le. Ez a keretrendszer szabott irányt azon országok számára, ahol már elkészült egy nemzeti, iskolai digitális érettséget mérő rendszer (például: Észtország, Finnország, Horvátország) és erre épült az európai önértékelő eszköz a SELFIE is. Hazánkban a Digitális Oktatási Stratégia egyik célkitűzése alapján indult el a Digitális Névjegy Rendszer kialakítása annak érdekében, hogy tájékoztatást adjon a köznevelési intézmények digitális érettségének szintjéről.

A DNR szerkezete

A Digitális Névjegy Rendszer az alábbi négy fő modulból áll:

Gen Fresz 1

A Monitoring modul célja olyan intézményi szintű mutatók beemelése a rendszerbe, amely során tényszerű, objektív adatok kerülnek begyűjtésre az iskolákról. Segítségével azonosításra kerülnek az iskola nemzetközi trendekhez viszonyított digitális fejlettségi mutatói is.

Az Önértékelő modul célja, hogy az egyes tématerületeken azonosítsa az iskolák helyzetét a digitális átmenet folyamatában.

Az Önértékelő modul alapja az öt tématerületen, összesen 28 szempont mentén kidolgozott, a nemzetközi gyakorlattal összhangban álló keretrendszer, amely szempontonként további dimenziókra bontva, öt fejlettségi szinthez rendelten azonosítja az iskolai digitális átmenet folyamatának jellemzőit.

Önértékelő modul öt tématerülete:

Gen Fresz 2

A Digitális Névjegy Rendszerben, a digitális átmenet folyamatának azonosításhoz az alábbi öt fejlettségi szint került meghatározásra:

Gen Fresz 3

Az Önértékelési modul kitöltéséhez a pilot időszak során a Digitális iskola kézikönyve39F[1] fog a kitöltők segítségére szolgálni, amely értelmezi a megfogalmazott szempontokat, dimenziókat, valamint egy egységes, átfogó képet nyújt a Digitális iskola működéséről.

Az Önértékelő modul kitöltését követően az iskolák személyre szabott, szempontonkénti visszajelzést kapnak a digitális érettségük jelenlegi állapotáról. A Visszajelző modul témánként és azon belül szempontonként grafikusan és szövegesen is bemutatja az iskolának a digitális átmenet folyamatában elfoglalt helyzetét.

A DNR fejlesztési elképzelése szerint a rendszer az Önértékelési modul során azonosított fejlettségi állapotokhoz illeszkedő fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg az iskolák számára, amely amely alapján az intézmények könnyebben mérlegelhetik a lehetőségeiket és megtervezhetik a beavatkozásokat. Ez a modul a tesztelést követően lesz csak elérhető.

Miért van szükség a DNR-re?

A 21. század kihívásaira az iskoláknak folyamatosan válaszokat és megoldásokat kell kínálniuk. Ezért egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy az oktatás szereplői (fenntartók, iskolavezetők, pedagógusok, szülők és a tanulók) megismerjék, hogy az iskolák hol tartanak a digitális transzformáció/átmenet folyamatában. A digitális átmenet során a megtett út legalább olyan fontos, mint a cél maga, ezért egy állapotjelző, visszajelző rendszer feltárhatja az iskola lehetőségeit és nehézségeit, a háttérben lévő tényezőket, amelyek segítik, vagy éppen gátolják az iskolát a digitális érettség felé vezető úton.

Kiknek szól a DNR?

A Digitális Névjegy Rendszer segítségével strukturált, kvalitatív és kvantitatív adatok keletkeznek, amelyek megfelelően szelektált és összesített formában információkat adhatnak az intézményvezetők, a fenntartók, az oktatási szakértők, a fejlesztéspolitika és az oktatásirányítás döntéshozói számára.

A Rendszer az iskolák számára visszajelzést nyújt a digitális fejlettségi állapotukról, és fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg az egyes szintek között történő elmozduláshoz, valamint támogatást biztosít a beavatkozások tervezéséhez.

A Digitális Névjegy Rendszer aggregált információkkal látja el a fenntartót, amelyekkel segíti a fejlesztési javaslatok megfogalmazását az iskolák digitális fejlettségi szintjének javítása érdekében.

A fejlesztéspolitika számára a beavatkozások eredményességéről és hatékonyságáról gyűjt releváns információkat, segíti az intézményi digitális fejlettségi hiányok azonosítását és elősegíti a hiányterületekre fókuszáló fejlesztési javaslatok megfogalmazását.

Ki tölti ki a DNR-t?

Az Önértékelő modul kitöltéséhez a tantestület együttműködése szükséges, amelynek során minimálisan az intézményvezető, egy digitális pedagógiában jártas pedagógus, a rendszergazda/informatika tanár, digitális koordinátor/digitális pedagógiai asszisztens közösen vizsgálják meg az iskolájukat a különböző szempontok dimenziói mentén, egy-egy tématerületre egy-két napot szánva.

Javasoljuk, hogy a Monitoring modult (a digitális koordinátor/digitális pedagógiai asszisztens előkészítését követően) az intézményvezető töltse ki. Javasoljuk, hogy a DNR-csomag kitöltését követően a teljes kitöltő csapat vagy akár a teljes tantestület közösen tekintse át a rendszer által generált, „Hol tartunk?” kérdésre kapott visszajelzést.

Gen Fresz 4

A tesztelést végző iskolák eloszlása Magyarországon

Hol tart a fejlesztés?

A DNR jelenleg tesztelési fázisban van. A tesztelés első szakasza 2019. júniusában zajlott, amikor 82 tesztelő intézmény válaszolt két tématerülettel kapcsolatos kérdésekre, valamint adott visszajelzéseket a rendszerről. Ebben az időszakban elsősorban a kérdések struktúrájának vizsgálata és a szintbesorolások validitásának ellenőrzése történt meg. 2019. szeptemberében zajlott a tesztelés második szakasza, amikor már a teljes rendszert próbálta ki 62 tesztelő intézmény az elkészült online felületen. A tesztelésről ezek az intézmények is küldtek visszajelzést, amelyeket figyelembe veszünk a további fejlesztés során. A következő időszak feladata, hogy egyes modulokat, például a fejlesztési javaslatokat és arculati elemeket kidolgozzák a szakértők. Miután ezek elkészülnek, 2020. év második felében kerül sor az utolsó tesztfázisra, amikor 500 oktatási intézményt vonunk be a tesztelésbe.

[1] A Kézikönyv a tesztelést követően lesz csak elérhető.