Ostorics László

Új mérési területek
(természettudomány, médiaműveltség)

OstoricsL

Az országos mérési és vizsgarendszer fejlesztésével kapcsolatos előadás az új mérési területek bevezetésével kapcsolatos fejlesztő és előkészítő munkáról számolt be. Az EFOP-3.2.15 projekt keretein belül kiemelt cél az Országos kompetenciamérés természettudomány mérési területtel való kiegészítése, emellett feladat a médiaműveltség-mérés lehetőségének vizsgálata. A két területtel összefüggésben, de ezektől némileg függetlenül a Hivatalnak meg kell teremteni a mérések digitális médiumon történő lebonyolításának lehetőségét is.

Az OKM természettudomány mérési területének kifejlesztése az EFOP-3.2.15 előzményprojektjében, a TÁMOP-3.1.8-ban kezdődött meg. Ennek során elkészült a mérési terület alapvető jellemzőit meghatározó tartalmi keret első verziója, és lezajlott a feladatsorok fejlesztésének két szakasza. A keletkezett feladatokat az OH a projekt időszaka alatt, 2015 őszén, próbamérésen tesztelte.

Az EFOP-3.2.15 során – ezt folytatva – 2017 októbere és 2018 márciusa között lezajlott a feladatíratás, ezzel párhuzamosan pedig a TÁMOP-3.1.8 során bemért tesztkérdések revíziója és feldolgozása. Az új feladatsorokból elkészült a próbamérés 30 féle tesztfüzete, a korábbi projektidőszakban bemért feladatokból pedig a természettudomány mérés horgonytesztjeinek hatféle füzetbe rendezett próbaverziója.

A természettudomány mérési terület próbája 2018 májusában zajlott le, a mérésben 455 iskolai osztály vett részt. Ezek az osztályok alkották a mérés 6., 8. és 10 évfolyamra, településtípusokra, régióra és képzési típusra reprezentatív hozzávetőleg 9000 fős mintáját. A mérés lebonyolítása, feldolgozása és statisztikai számítások elvégzése után megkezdődött a főmérés előkészítése. Az előkészítés első lépése a mintavétel, azonban az OH ezúttal nem választott új mintát. Tekintetbe véve, hogy a próbában való részvétel az iskolák számára megterhelő, azonban (visszajelzés nem lévén), nem jár „haszonnal”, a próbaiskoláknak már a kiválasztáskor felajánlottuk a főmérés mintájában való részvétel lehetőségét. Ezzel szinte mindannyian éltek is. Mivel – szemben a próbával – a főmérés a résztvevő iskolák kiválasztott évfolyamaira nézve teljes körű, az érintett tanulók létszáma 9000-ről hozzávetőleg 24 000-re emelkedett.

Az OKM első valódi főmérése 2019 májusában zajlott le 455 iskola 1026 osztályának részvételével. Az első főmérés eredményeinek visszajelzése az OKM eljárásrendjében megfelelő módon 2020 márciusától kezdve várható. A részt vett iskolák és tanulók megkapják telephelyi és tanulói jelentéseiket, és elkészül az országos jelentés. Az új mérési terület jogszabályi szintű bevezetése a 2021/2022. tanévben várható. Ezzel kapcsolatban egyértelmű, hogy az új mérési terület már a digitális médiumon fog megjelenni, ugyanakkor nyitott kérdés, hogy teljes körű lesz-e, mert ezt infrastrukturális és egyéb gyakorlati tényezők is befolyásolják.

A tudatos médiamagatartás mérésével kapcsolatban elsősorban a megalapozó munkafolyamatok történtek meg. A témában érintett szakterületek (média- és mozgóképismeret pedagógiája, kommunikációkutatás, kriminológia, jog, gyerekvédelem) képviselőinek közreműködésével elkészült a mérés tartalmi keret és lebonyolításának terve. A mérés célcsoportja a 7. és a 11. évfolyam, a feladatok pedig a tanulók technológiai-funkcionális tudását, médiaszövegértését és az újmédia használatával kapcsolatos tudatosságát és szokásait fogják vizsgálni. A feladatíratás megkezdődött, a mérés próbája tervezetten 2020 első negyedévében lesz. Az új mérési terület rendszeres lebonyolításával kapcsolatban a jogi szabályozás igénye még nem merült fel.