Prof. Dr. Józsa Krisztián

Tanulói vizsgálatok
a Komplex Alapprogram bevezetésének első évében

JozsaKrisz

A Komplex Alapprogram alapkoncepciója alapján differenciált fejlesztésre alkalmas bevált gyakorlatokat, módszereket, tanulásszervezési módokat integrál, melyek a tanulói képességfejlesztésre fókuszálnak. Ezekhez a módszerekhez kapcsolódóan képességfejlesztő alprogramokat és adekvát tanítási stratégiát kínál. Tematikusan öt alprogram különíthető el:

 • Digitális alapú,
 • Életgyakorlat-alapú,
 • Logikaalapú,
 • Művészetalapú,
 • Testmozgásalapú.

A program hatékonyságának vizsgálata során negyedikes tanulók körében két adatfelvételt végeztünk. Kontrollcsoportos kísérleti elrendezést alkalmaztunk. A kísérleti csoportba 1713 fő, a kontrollcsoportba 206 fő tartozott. A kísérleti csoportba tartozó tanulók a KAP öt alprogramjába kapcsolódhattak be. A következő táblázatban az alprogramokba bekapcsolódó tanulók létszámát összesítettük.

14. Táblázat: A minta eloszlása az alprogramokba bekapcsolódó tanulók létszáma alapján

 

Részt vett (fő)

Nem vett részt (fő)

Testmozgásalapú alprogram

924

502

Logikaalapú alprogram

529

824

Művészetalapú alprogram

660

745

Digitális alapú alprogram

618

780

Életgyakorlat-alapú alprogram

460

934

A vizsgálat alapkérdése az volt, hogy kimutathatók-e szignifikáns változások és milyen területeken a kísérleti és a kontrollcsoport között a KAP beavatkozás hatására? A fejlesztő program eredményeként változnak-e az osztályközösségben a gyermekek közötti társas viszonyok? A 2018/19-es tanévben két tanulói adatfelvételt végeztünk a negyedikes diákok körében. Az első mérésre 2018 szeptemberében, a másodikra 2019 májusában került sor. A két mérés során azonos mérőeszközöket használtunk.

„Én és az iskola” című kérdőív

A vizsgálat során az „Én és az iskola” című kérdőívet alkalmaztuk. A kérdőív két részre tagolódott. Az I. részben a tanulási motiváció és az iskolához kapcsolódó affektív változókra vonatkozó állítások kerültek. A következő affektív változókat fedték le az állítások:

 • Az iskola iránt érzett általános attitűd (például: Szívesen jövök iskolába.)
 • A tanárokhoz való viszony (például: Gyakran megbeszélek dolgokat a tanáraimmal.)
 • A kortársakhoz való viszony (például: Sok barátom van az iskolában.)
 • A tantárgyakhoz való viszony (például: A legtöbb tantárgyat érdekesnek tartom.)
 • Az iskolai környezethez való viszony (például: Jól érzem magam az osztályteremben.)
 • Családi támogatás (például: Segítenek otthon a házi feladat elkészítésében, a tanulásban.)
 • Kitartás az iskolai tanulásban (például: Addig dolgozom kitartóan egy feladaton, amíg végül meg tudom csinálni.)
 • Elsajátítási öröm (például: Örülök, ha megoldottam egy nehéz feladatot.)

A kérdőív I. részében 44 állítás szerepelt. Minden állításhoz ötfokú Likert-skálát rendeltünk, ezen jelölték be a tanulók azt, hogy az adott állítást mennyire érzik önmagukra igaznak.

A kérdőív II. részében a fejlesztett kompetenciaterületek affektív változóihoz kapcsolódó állítások szerepeltek:

 • Testmozgásalapú alprogram (például: Szívesen mozgok, játszok, sportolok.)
 • Logikaalapú alprogram (például: Szívesen játszom logikai játékokat.)
 • Művészetalapú alprogram (például: Szeretek énekelni, zenélni.)
 • Digitális alprogram (például: Ügyesen használom a számítógépet, tabletet.)
 • Életgyakorlat-alapú alprogram (például: Szoktam segíteni az osztálytársaimnak.)

A kérdőív II. részében 43 állításról kellett eldönteni a tanulóknak, mennyire igaz rájuk.

A felsorolt változókon kívül demográfiai kérdésekre (születési idő, nem), tantárgyi attitűdökre és a jövőképre kérdeztünk rá egyszerű feleletválasztásos kérdések formájában.

„Én és az osztályom” című kérdőív

Az „Én és az osztályom” című kérdőív szociometriai kérdőív, amellyel a tanulók társas viszonyait vizsgáltuk egydimenziós szociometriai eljárás keretében. Négy pozitív választást és négy negatív választást kérő kérdést tettünk fel. Összesen tehát nyolc kérdést tettünk fel, melyek mindegyikénél három-három osztálytársát tudta megnevezni a tanuló. A kérdőívre így maximum 24 nevet tudott felírni a tanuló, melyek között természetesen azonosak is lehettek (egy-egy osztálytársát több kérdés esetében is odaírhatta). A négy-négy kérdés tartalmilag egymásnak megfeleltethető, egymás pozitív-negatív párjai. Példa a szociometriai kérdőív pozitív-negatív kérdéspárjára: Kiknek mondanád el a titkaidat? Kinek nem mondanád el a titkaidat? (Legfeljebb három nevet írhatsz!)

A tanulóvizsgálatok eredményei

Az elemzések során az „Én és az iskola” című kérdőíven szereplő alskálákon vizsgáltuk meg azt, mennyiben változott az előmérés és az utómérés között a tanulók attitűdje az adott területhez. Az alábbi négy diagramon ábrázoltuk a kísérleti és a kontrollcsoportban bekövetkező változásokat azokban az esetekben, ahol szignifikáns különbséget kaptunk az utómérésnél a kísérleti és a kontrollcsoport között. Ezek szerint a program szignifikáns pozitív hatással volt az iskola iránt érzett attitűdre, a tantárgyakhoz való viszonyra, az iskolai környezethez való viszonyra és a kortársakhoz való viszonyra.

JozsaKrisz 1

11. ábra: Az iskolai környezethez való viszony

12. ábra: A kortársakhoz való viszony

Az iskola iránti általános attitűd alakulásában a kontrollcsoportban egy tanév alatt – más nagymintás vizsgálatokhoz hasonlóan – jelentősen csökkent a negyedik osztályos tanulók iskola iránt érzett általános attitűdje. A kísérleti csoportba tartozó tanulók attitűdje az elő- és az utómérés között nem változott. Feltehetően a kísérleti programban való részvétel segített abban, hogy a tanulók iskola iránti attitűdje nem változott, ellentétben a kontrollcsoportba tartozóknál megfigyelhető csökkenéssel.

Hasonlóképpen alakult a tanulók tantárgyakhoz való viszonya is. A kísérleti csoport tanulói átlagosan ugyanolyan érdekesnek találták a tantárgyakat az előmérés és az utómérés idején. A kontrollcsoportba tartozó tanulók érdeklődése az egyes tantárgyak iránt lényegesen csökkent a tanév végére.

Elkészítettük a KAP programba bekapcsolódó iskoláknak az iskola, illetve osztály és tanulói szintű jelentéseit. Az iskolai jelentésekben szerepelt minden összevont változó átlaga, szórása az előmérés és az utómérés idején, a két időpont közötti változás mértéke és a két időpontban mért attitűdátlag közötti korrelációs együttható. A 15. táblázat alapján áttekinthetjük egy kiválasztott iskola eredményeit. A táblázatban *-gal jelöltük azokat a változásokat, ahol jelentősen növekedett a tanulók átlagos attitűdje.

15. táblázat: Egy kiválasztott iskola eredményeit összesítő táblázat

Kérdőív
I. rész

Előmérés
átlag

Előmérés
szórás

Utómérés
átlag

Utómérés
szórás

Előmérés és utómérés
különbség

Előmérés és utómérés
korreláció

Az iskola iránt érzett általános attitűd

65,49

24,99

71,74

23,75

6,25

0,38

A tantárgyakhoz való viszony

74,28

26,70

86,23

12,96

11,96

0,56

Az iskolai környezethez való viszony

69,82

24,29

88,22

12,73

18,41

0,35

A kortársakhoz való viszony

74,97

22,38

88,66

11,58

13,69

0,14

A tanárokhoz való viszony

69,93

17,18

78,39

17,84

8,46

0,45

Családi támogatás

83,15

16,15

85,33

22,11

2,17

0,54

Kitartás az iskolai tanulásban

70,87

19,81

74,78

21,08

3,91

0,42

Elsajátítási öröm

58,13

21,50

68,26

17,43

10,13

0,41

Kérdőív
II. rész

           

Logikaalapú alprogram

66,90

23,87

71,09

19,65

4,18

0,49

Digitális alprogram

56,52

13,65

60,09

16,88

3,57

-0,34

Testmozgásalapú alprogram

78,42

23,38

83,23

23,85

4,81

0,81

Életgyakorlat-alapú alprogram

74,07

21,84

86,66

14,43

12,59

0,41

Művészetalapú alprogram

74,28

20,30

79,63

21,68

5,36

0,60

Így a példaként kiemelt iskola tanulóira jellemző, hogy a tanév során jelentősen nőtt az iskolai környezethez való viszonyuk, barátságosnak, esztétikusnak, biztonságosnak érzik iskolájukat, nemcsak a tanulásra, a játékra, pihenésre is kedvező helynek találják. Ezen az alskálán ősszel 69%, tavasszal 88% volt az iskolai átlag, a két mérés eredménye között 18% emelkedés mutatható ki. Az átlag emelkedése mellett jelentősen csökkent a szórás, ami arra utal, hogy nincsenek olyan tanulók, akik az iskolai átlagtól jelentősen eltérően vélekedtek volna. Az előmérés és az utómérés eredménye között 0,35 a korrelációs együttható, ami közepesen erős kapcsolatot jelez, a tanulók attitűdjének rangsorában jelentős átrendeződések valósulhattak meg.

A kiemelt iskola tanulóinak kortársakhoz, tanárokhoz, tantárgyakhoz kapcsolódó attitűdje is nagymértékben emelkedett. Pozitív szignifikáns változás mutatható ki az elsajátítási öröm átlagos mutatóját tekintve is.

A tanulók alprogramokhoz viszonyulása minden esetben pozitív eltolódást mutat, de legnagyobb mértékben az Életgyakorlat-alapú alprogramot jellemző állításokban találunk pozitív eltérést.

A tanulói kérdőív állításaiból képzett változók átlagos fejlődését következő ábrán közöljük. Az ábra jól szemlélteti, hogy a tanulói attitűdök minden változó esetén növekedtek, természetesen a növekedés mértéke eltérő. Ezekben a változókban az iskolával szembeni egyre növekvő elköteleződés, a tanárokhoz, tantárgyakhoz, osztálytársakhoz való egyre erősebb kötődés alátámasztja a KAP program pozitív hatását a tanulók iskolai kötődésére vonatkozóan, ami nagyon fontos lépés az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.

JozsaKrisz 2

13. ábra: A tanulói kérdőív összevont változóinak átlagos elmozdulása
az előmérés és az utómérés között egy kiválasztott kísérleti iskola esetében

A következő ábra az egyes alprogramokhoz kapcsolt affektív változók alakulását mutatja a kiválasztott iskola tanulóira. Az ötből négy alprogramban egyértelmű pozitív, de mérsékelt emelkedés tapasztalható az attitűdökben. Az Életgyakorlat-alapú alprogramban az ezektől eltérő erőteljes emelkedés azt mutatja, hogy a tanulók sokkal nagyobb kedvvel kapcsolódnak be a csoportmunkákba, ezáltal egymás segítése, támogatása is a tanév végén jellemzőbb az iskola tanulóira.

JozsaKrisz 3

14. ábra: A fejlesztett kompetenciaterületek affektív változóinak átlagos elmozdulása
az előmérés és az utómérés között egy kiválasztott kísérleti iskola esetében

A szociometriai kérdőív elemzése folyamatban van. A vizsgálat keretében elvégzendő szociometriai elemzés komplexebb a szokásos szociometriai elemzéseknél, mert nemcsak külön-külön akarunk egy-egy osztályt elemezni, hanem a vizsgálatba bekerült összes osztály adatából fogunk létrehozni egy adatbázist, amit így a minta szintjén is elemezni lehet, össze lehet majd vetni a kísérleti és a kontrollcsoportot, az elő- és az utómérést. Ehhez az adatbázisba bekerült osztályokra külön-külön kell lefuttatni a szociometriai indexeket kiszámító programot, de emellett közös adatbázisban kell kezelni a teljes mintát.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a KAP programnak kimutatható pozitív hatása van a tanulók körében mért affektív változókra. A bekövetkezett változásokban jelenetős különbségek vannak a programban résztvevő iskolák között. Az egyes intézményekben más-más programelemek bizonyultak hatékonyabbnak.