Pintér Gergely – Kóródi Bence

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.2-VEKOP-15 projekt
taneszköz-fejlesztései sajátos nevelési igényű
tanulók számára

    

 im203.jpg  im204.jpg

Fejlesztések papír alapon

Az EFOP-3.2.2 projekt taneszközfejlesztései a sajátos nevelési igényű tanulók számára 2018 és 2021 között zajlottak le. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a hiányterület minden évfolyama és minden közismereti tantárgya lefedésre került papír alapú taneszközökkel – az alsó és felső tagozattól a speciális szakiskolák közismereti tárgyaiig bezárólag. A fejlesztés igényét az alábbi statisztika is indokolta:

im205.png

A teljes fejlesztés megvalósítására a kísérleti fázist követő, ún. újgenerációs tankönyvek kifejlesztése után kerülhetett sor. Az EFOP 3.2.2. projekt forrásbővítés keretében vállalkozott arra 2018-ban, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók számára elkészítse a hatályos, 2012-es Nat-hoz illeszkedő tankönyvi fejlesztéseket, illetve pótolja a korábban hiányzó egyéb taneszközöket. (Mutatja a hatalmas volument, hogy ugyanezzel a céllal készültek el a nemzetiségi területen is a taneszközfejlesztések. Néhány, korábban kimaradt területnél a közismereti tankönyvek esetében is szükség volt még további fejlesztésekre, ez 13 db kiadványt érintett.)

A projekten dolgozó belső és külső munkatársak részvételével a három év alatt, több mint 450 kiadványt, taneszközt fejlesztettünk ki, engedélyeztettük is azokat a hagyományos tankönyvvé nyilvánítási (akkreditációs) eljárás keretében. Mivel 2020 elején megjelent a Nemzeti alaptanterv módosított változata, így az akkor még fejlesztés alatt lévő kiadványokat már a legújabb szabályozóhoz is igazítottuk, illetve akkreditáltattuk felmenő rendszerben. Ez a folyamat a mai napig zajlik, ennek lezárultáig a Nat2012 szerint jóváhagyva rendelhetők ezek is.

Tananyagfejlesztés sajátos nevelési igényű tanulók számára

A speciális fejlesztés és a sajátos nevelés igénye, lehetősége a tipikus fejlődési ütemű tanulókkal integráltan, illetve az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben, készségfejlesztő iskolákban elkülönülten oktatott gyerekek számára is szükségessé tette a tananyagfejlesztést az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.

im206.png

A fejlesztett kiadványok az elkülönülten oktatott területeken belül a tanulásban, illetve értelmükben akadályozott tanulók (enyhe és középsúlyos) kerettantervének és fejlesztési céljainak, nevelési igényeinek feleltethetők meg. Ebben a kategóriában 2018 óta több mint 250 tétel készült el az EFOP-3.2.2 projekt keretében, mérföldkövenként 40 rangos gyógypedagógus bevonásával. Ezeknek a tankönyveknek a teljes belíve mind megtalálható a tankönyvkatalóguson[1] letölthető formában.

A tanulásban enyhe mértékben akadályozott tanulók számára 181 fejlesztés valósult meg, középsúlyos területen 71 fejlesztést valósított meg a projekt papír alapon, letakarva az összes tantárgyat és évfolyamot. A képességek és ismeretek terén széles skálán mozgó gyerekek számára készült taneszközöknél nagy hangsúlyt helyeztek a fejlesztők a változatos felhasználási módokra és a speciális kivitel tartósságára.

 • Gyógypedagógiai szakmai elvárások
 • Fejlesztési szakaszonként kezelt, gyakran két évfolyamot vagy altantárgyat felölelő, illetve a tanítási céloknak inkább megfelelő tankönyvtípusra fejlesztett kiadványok.
 • A modern technológiai háttér követelménye (matricázás, fóliázás, mágnes használata, egymásra hajtható transzparens lapok, többszöri használhatóság, könnyen kezelhetőség stb.).
 • Szerkesztési és könyvszakmai alapvetések
 • A gyógypedagógiai szakmai elvárások maximális teljesítése a szerkesztéstan magas szintjén a szerzők és a szaklektorok kéréseinek figyelembevételével.
 • Költséghatékony nyomdatechnikai és kötészeti megoldások megtalálása a minőségi kivitelezéshez.

im207.pngim208.pngim210.pngim209.png

A kötetek a differenciálásban és a folyamatok, összefüggések felismertetésében kiválóan segítik a pedagógusok munkáját: aktív tevékenységre, közvetlen tapasztalatszerzésre, kísérletezésre, gyűjtőmunkára, tapasztalat útján szerzett ismeretekre, szituációs játékokra, beszélgetésekre egyaránt ösztönöznek.

im211.png

A tanulásban akadályozott tanulók tanulócsoportjai kis létszámú, ugyanakkor jelentős képességbeli különbséget mutató heterogén csoportok, sok esetben egyéni tanulási útvonallal. Fejlesztésük hatékonyságában ezért különös jelentősége van a személyre szabott differenciálásnak. Mindenkinél meg kell találni azokat az utakat, melyeken kis lépésekben, de haladni lehet. A szükségleteknek megfelelő tanulásszervezési mód kiválasztásával biztosítani kell számukra a személyre szabott tanulás lehetőségét. Fontos, hogy – alacsony belépési küszöbbel – minden tanulót be lehessen vonni a közös munkába, és örömét lelje a tanórán végzett tevékenységekben. Az órán elhangzottak felkeltsék érdeklődésüket a körülöttünk lévő világ megismerése iránt. A taneszközök felépítésekor és jellemzőinek kialakításakor a sajátos nevelési igényű tanulók sajátos képességeihez, speciális ismeretelsajátítási módszereihez kellett igazodni. Az elkészült taneszközök a legkorszerűbb gyógypedagógiai elveket érvényesítő, korszerű taneszközök lettek, a terület számos hiányosságát pótolta a projekt.

A nemzetiségi terület fejlesztései a projektben

A nemzetiségi terület bevonását a projektbe az tette szükségessé, hogy 2018 előtt a nemzetiségi taneszközök igen nagy hiányokkal fedték le a tantervi előírásokat, azaz minden nemzetiségnél nagyon sok évfolyam sok tantárgyában vagy egyáltalán nem létezett taneszköz, vagy ha létezett is, igen régi, nemegyszer több évtizedes anyagok voltak elérhetők a tankönyvjegyzéken. Így a projekt legfontosabb célja ezen a területen az volt, hogy a nemzetiségi iskolák számára korszerű, tartalmukban az érvényes tantervekhez igazodó tananyagok jöjjenek létre.

Az alábbi nemzetiségek számára készültek el taneszközök a projektben: szlovák, horvát, szerb, román, német, bolgár. Az egyes nemzetiségi nyelvterületeken az új fejlesztések így alakultak:

Nemzetiség

Összes fejlesztés: 2018–2021

Szlovák

51 db

Horvát

32 db

Szerb

82 db

Román

18 db

Német

33 db

Bolgár

8 db

Összesen

224 db

Az egyes nyelvterületeken a szükséges fejlesztések köre az EMMI és az egyes országos nemzetiségi önkormányzatok oktatási bizottsága közötti többkörös egyeztetések során alakult ki és vált véglegessé. Az elavult tankönyvek korszerűsítése, illetve a hiányok pótlása volt az elsődleges feladat. Így az elkészült nemzetiségi tankönyvek az Országos Nemzetiségi Tanács (ONT) jóváhagyásával, illetve az Oktatási Hivatal akkreditációjával rendelkeznek.

A nemzetiségi fejlesztések megvalósulásának két fő típusa: a) meglévő taneszközök aktualizálása, új kerettantervi megfeleltetéssel   való akkreditálása; b) új taneszközök fejlesztése, illetve meglévő magyar tankönyvek fordítása.

A nemzetiségi terület a tankönyvfejlesztés speciális területe, fontos és felelősségteljes kötelezettség a tankönyvellátás biztosítása ezen a területen. A projekt – akár az SNI területén – közel évtizedes adósságot törlesztett ezen a területen a fejlesztésekkel, mert korszerű, és az aktuális tantervi szabályozásnak megfelelő taneszközök születtek, melyek a nemzetiségi tanulók számára is lehetővé teszi a korszerű, anyanyelven történő tanulást.

Az SNI és az NKP

im212.png

A Nemzeti Köznevelési Portál (továbbiakban NKP) szoftver- és tartalomfejlesztése során kiemelt figyelmet szenteltünk a tanulásban vagy értelmileg akadályozott felhasználók támogatására. A tartalmi fejlesztésekben az akkreditált taneszközök szerzőivel, szerkesztőivel, illetve gyakorló gyógypedagógusokkal közösen alkottuk meg azt a fejlesztési koncepciót és szabályrendszert, melyek biztosították a magas színvonalú fejlesztéseket.

A sajátos nevelési igényű tanulók számára a digitális tér, a digitális eszközökkel támogatott oktatási folyamatok sok vonatkozásban hatékonyabbak. A digitális tananyagokkal növelhető a tanulási eredményesség, a motiváció, valamint bővíthető a tanári eszköztár. A sajátos taneszközök, digitális felületek és digitális tananyagok révén nem csak az önállóság, de a digitális kompetenciák is fejlődnek. A speciálisan számukra forgatott multimédiás anyagok jobban elősegítik az absztrahálási készségeket, ahol példának okáért egy rajzolt állat megelevenedik.

Az NKP keretrendszere és tartalmai is megfelelnek a WCAG, azaz a web-akadálymentességi irányelveinek. Napi szinten sok tízezer egyedi felhasználónak segít a tanulás-tanítás folyamatában, 73 darab okostankönyv, közel 6.000 interaktív feladattal, majd 100 multimédiás tananyag elemmel.

Technológia

Az akadálymentesített NKP tehát a mozgásukban, látásukban korlátozottak számára is használható és biztonságos, a világ élvonalába tartozó oktatási teret nyújt. A keretrendszer könnyedén bejárható és irányítható egérrel, billentyűzettel, a böngészőbe épített szöveg bárki számára megismerhető felolvasó szoftverek segítségével, a filmekhez feliratok készültek.

Az okostankönyvek köszönhetően a moduláris tananyagelemekből való építkezésnek egy új nézetet kaptak. Kevesebb tartalom jelenik meg, közelítve a hagyományos taneszközök tördeléséhez, görgetés helyett léptetéssel lehet előre haladni a tananyagban. Az egész arculatot a fókusz megtartására, a könnyű kezelhetőségre szabtuk át. A pedagógusok számára külön mellékleteket, módszertani segéd- és szakanyagokat állítottunk össze.

Az önálló tanulást segítő okosfeladatok mechanizmusát is a célcsoport specifikus igényeire szabtuk, melyekben nem lehet hibásan megoldani a feladatokat, illetve azonnali visszajelzéseket kapnak. A design itt is visszafogottabb, még inkább tablet és okostábla kompatibilisebb. Speciálisan erre a területre külön játékos feladatmotorok is elkészültek, mint a kirakó, a memória és a kifestő.

Digitális tartalmak

Az értelmileg akadályozott (középsúlyos, SNK) terület számára 43 db okostankönyv került kifejlesztésre az alábbi bontás szerint:

•         Kommunikáció 1–8.

•         Számolás-mérés 1–8.

•         Önkiszolgálás 1–2.

•         Életvitel és gyakorlat 3–8.

•         Olvasás-írás 1–4.

•         Környezetismeret 5–8.

•         Ének-zene 1–6.

•         Információs eszközök használata 7–8.

A SNK könyvek digitális feldolgozásának alapkoncepciója az volt, hogy a pedagógusok gyorsan és egyszerűen kezelhető felületen tudjanak minél több eszközhöz jutni a tanítás-tanulás folyamatában. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy digitális felületen is megjelenjenek ezek az anyagok, hiszen az értelmileg akadályozott gyerekek nap mint nap ugyanazzal a kihívással szembesülnek, mint átlagos társaik: az élet egyre nagyobb területén jelenik meg a digitalizáció, az „okoseszközök” a mindennapi élet kvázi elengedhetetlen részeivé váltak. Ehhez alkalmazkodva olyan környezetbe szerettük volna helyezni a tananyagot, ami segítheti az értelemileg akadályozott tanulókat abban, hogy a digitális világban is helyt tudjanak állni. Mindemellett olyan felületet hoztunk létre, ami a pedagógusok számára az egyes tantárgyakhoz tartozó, strukturált és könnyen elérhető, releváns tartalmakat biztosít.

A nyomtatott könyv minden egyes eleme megjelenik valamilyen módon az okoskönyvben. A pedagógiai célok szintén azonosak. A print kiadványokhoz mellékletként kapcsolódó oldalak a téma szerinti oldalaknak megfelelően, a tankönyvi törzsanyagban jelennek meg, ami gördülékenyebbé teszi a tanítást a gyakorló pedagógusok számára. Az okostankönyvek jellemzően az alábbi tagolást követik:

 • a tankönyvi oldal webre optimalizált, újra tördelt tartalmát dolgozza fel,
 • a feldolgozás segítő digitális tartalmak jelennek meg, jellemzően képi vagy multimédiás tartalmak segítségével,
 • okosfeladatok segítségével a tapasztalatok rögzítése.

A tanulásban akadályozott (enyhe, SNE) terület számára 30 db okostankönyv került kifejlesztésre az alábbi bontás szerint:

•         Vizuális kultúra 1–8.

•         Informatika 5–8.

•         Technika, életvitel és
gyakorlat 1–2., 5–6.

•         Angol nyelv 7–8.

•         Történelem 5.

•         Hon- és népismeret 5.

•         Angol 9. előkészítő, 9–12.

•         Digitális kultúra 9–10.

•         Természetismeret 9.

Megfelelő támogatással, az önálló életvitel kialakításához szükséges ismeretek, képességek direkt és indirekt fejlesztésének eredményeképpen többségük képessé válik arra, hogy szakmát tanuljon, tehát önálló egzisztenciát teremtsen, és családot alapítson. Az okostankönyvek használata többféleképpen is segíti ennek a célnak az elérését: egyrészt az IKT kompetenciák fejlesztése révén

 • közvetlenül, hiszen az érintett gyermeknek későbbi felnőtt élete majdnem minden területén szüksége lesz felhasználói ismeretekre, másrészt
 • közvetetten, az önállósághoz szükséges kognitív és szociális képességek fejlesztése révén.

Az SNE terület okostankönyveire vonatkozó gyógypedagógiai koncepció egyik sarokpontja volt az az elképzelés, hogy az SNE-s tanulók előbb-utóbb képessé válnak ezeknek a könyveknek az önálló használatára – ha arra nem is, hogy a tankönyv segítségével saját maguk irányítsák, szervezzék tanulási folyamataikat, de arra mindenképp, hogy az okosfeladatokat egyedül használják, saját fejlődésüket egyre inkább maguk elősegítve.

 

[1] https://www.tankonyvkatalogus.hu