Baranyai Anikó

A KONELI Óvoda és Iskolaelőkészítő sajátosságai

im357.jpg

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a szekció résztvevőit, a KONELI Intézmények bemutatkozásán. Baranyai Anikó vagyok a Kincsem Sziget Óvoda intézményvezetője. 

Vezetői hitvallásom alapjának az emberek, a gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását tartom, mely elveket óvodapedagógusként is vallom. Hiszem, hogy egy óvodavezetőnek nagy szerepe van abban, hogy milyenné válik egy óvoda, mert rajtunk múlik, hogy a nevelőtestület valódi óvodát teremt-e vagy csak megfelelő képzettségű emberek egymás mellett elvégzik munkájukat.

Fontosnak tartom, hogy az egymás mellett futó folyamatok között olyan koordinációt teremtsek, melyből az elvek és szabályok összhatásából megmutatkozik az óvodára jellemző szellemiség és minőség. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, mert vallom, hogy egy óvoda sikeressége rajtuk múlik, az ő emberi magatartásuk, kulturált viselkedésük, kommunikációjuk, tisztességesen, gondosan elvégzett munkájuk ad egy olyan keretet az óvoda működésének, amelynek nagy jelentőséget tulajdonítok.

2018-ban, amikor felkértek az intézmény vezetésére, célom volt, hogy olyan jövőt mutassak a kollégáimnak, melyben a folyamatos minőségi munka megbecsülést és szakmai sikereket biztosít számukra. Mottóm, hogy „ Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk meg a jövőt”

Kezdjük is a múlttal.

Kincsem Sziget Óvodánk 2013-ban alakult Dunakeszin, jelenleg két helyen működtetünk óvodai (2,5–7 év közötti) korosztályos csoportokat. 2013 óta folyamatosan bővítettük csoportjaink számát, 2017-től már két telephelyen működünk, 8 óvodai csoporttal. Az eltelt évek során több mint 500 gyermek nevelésével, oktatásával foglalkoztunk. Óvodánkban 11 óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens, 2 titkár és 8 dajka dolgozik.

Óvodásaink komplex szemléletben, a kognitív, a szociális, a motorikus és a kommunikációs képességek és készségek fejlesztésével cseperednek boldog, érdeklődő, együttműködő, önmagukban bízó kisiskolásokká.

Pedagógiai Programunkban globális nevelési értéknek az egyén konstruktív életvezetését tekintjük, mely a személyiség magatartási és tevékenységi repertoárjában jelenik meg, melyet Bábosik István professzor neveléselméletére építettünk. A professzor elmélete szerint a gyerekeknek minél több tevékenységet kell biztosítani ahhoz, hogy képességeinek megfelelően fejlődjenek.

Programunk az Országos óvodai alapprogramra épül, de a KONELI módszer előnye, hogy egyformán segíti a hagyományos ismeretszerzést, valamint a társas kapcsolatok és az önismeret fejlődését.

Konstruktív életvezetés: olyan életvezetés, amely szociálisan értékes, vagyis közösségfejlesztő jellegű és egyben önfejlesztő, azaz nem önromboló irányultságú.

Komplex módon segítjük a kognitív, a mozgás, a kommunikációs és a szociális képességek, készségek fejlesztését. Pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy pozitív emberi értékeket közvetítsük már óvodáskorban is a gyermekek számára. Küldetésnyilatkozatunkat is ennek a szellemiségnek megfelelően határoztuk meg. Mindezt olyan képességek és készségek fejlesztésével kívánjuk elérni, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy az iskolába lépés pillanata a legtermészetesebb módon menjen végbe és a társadalomban való helytállás is biztos alapokat kapjon.

Küldetésünknek tekintjük a boldog, kiegyensúlyozott érzelmi biztonságot nyújtó gyermekkor biztosítását, hogy minden gyermek boldog óvodás legyen. Amikor jelentkeztünk a Boldog Óvoda cím elnyerésére, célunk volt, a gyermekek pozitív életszemléletének megalapozása. A gyerekek többek között megismerkednek a hála fogalmával, a társas kapcsolataikban figyelnek egymásra, észreveszik, ha társuk szomorú, megkérdezik, hogyan tudnak segíteni. Arra törekszünk, hogy a boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.

A családi nevelést, a családdal való együttműködést nagyon fontosnak tartjuk a nevelőmunkánkban, mert ahhoz, hogy eredményeket tudjunk elérni a gyermek nevelésénél, fontos, hogy együtt tudjunk működni a családokkal. Közös rendezvények szervezésével segítjük a partneri kapcsolat elmélyítését.

Az emberi értékeknek, erkölcsi normák továbbításának megőrzésének programunkban kiemelt jelentőséget tulajdonítunk (közösségi magatartási szabályok, empátia, tolerancia, másság elfogadását stb.). A magyarságtudat megalapozását, a nemzeti értékeink megismerését, átadását, megőrzését hagyományainkon keresztül éreztetjük meg a gyerekekkel (népzene, néptánc, népi hagyományok, szokások stb.).

Mindezt élménygazdag, cselekvő tapasztalatszerzéssel. Fontosnak tartjuk a hatékonyan együttműködő, egységes és pozitív szemléletű, nyitott és kreatív, szakmailag felkészült nevelőtestülettel a magas színvonalú nevelő-fejlesztő munka biztosítását, és egy olyan szülői, pedagógusi közösség létrehozását, akiknek tagjai egymást kölcsönösen támogatva, megsegítve, pozitív emberi magatartásnormákat közvetítenek.

Célunk, hogy a nálunk nevelkedő gyermekek, a társadalmunk teljes értékű tagjaivá válva, pozitív önértékelésű, elégedett emberekké fejlődjenek, nyitottak legyenek az őket körülvevő világra, a természet értékeinek megőrzésére, a környezettudatos szemléletmódra.

Nevelési alapelveink

Óvodánkban a gyermeki személyiség leghatékonyabb megismerése, feltérképezése után a sokoldalú, harmonikus fejlesztésre, az egészséges életmódra, gondozásra, az anyanyelvi nevelésre, az erkölcsi nevelésre – mint kulcskompetencia -, valamint a szocializációra és a kooperációra helyezzük a hangsúlyt.

Nevelőmunkánkat meghatározó legfontosabb pedagógiai alapelv: az életkori, egyéni sajátosságok, figyelembevétele. Óvodánkban az egyéni fejlesztésre fókuszálunk, az életkori sajátosságok, egyéni fejlődési ütemre és szükségletekre, értelmi–érzelmi fejlettségük, készségeik, képességeik figyelembevétele alapján biztosítjuk az egyéni fejlesztést.

Képesség- és személyiségfejlesztés: az értelmi nevelés, fejlesztés mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a szociális erkölcsi- és társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítását, a társas aktivitást, az érzelmi intelligencia fejlesztését.

Azt tapasztaljuk, hogy rohanó világunkban a szülők stresszes, feszített élettempója miatt gyengül a családi élet harmóniája, a szülőknek nincs elég ideje és energiája a gyermekekkel való kommunikációra, élményeik megbeszélésére, így a szokások, értékalapok megteremtésére. A gyermek pedig még igényli az irányítást azoktól, akikhez érzelmileg kötődik, ez ad neki biztonságot, nyugalmat. Azok a gyermekek, akik olyan családokban nevelkednek, ahol nincsenek állandó értékek, következetes szabályok, szokások, nehezebben tudnak megfelelni a közösségi, társadalmi elvárásoknak. Intézményünkben ezért tartjuk kiemelkedően fontosnak az erkölcsi nevelést, melynek során formáljuk a gyermekek erkölcsi tudatát, hozzáállását és magatartását, hogy majd pozitív értékekkel rendelkező, konstruktív felnőttként tudjon élni, beilleszkedni a társadalom minden területén.

Az óvodába lépés első napjától kezdve szokásokat alakítunk ki, amelyek következetes betartásával, betartatásával a helyes viselkedésmintákat erősítjük. A szokások kialakításánál nagyon fontos, hogy a követelmények felállítása világos, pontos, érthető, ugyanakkor egyénre szabott legyen. Olyan értelmes szabályokat állítunk a gyerekek elé, melyet elfogadnak, és megértik, hogy a saját biztonságuk érdekében történik. Öncélú tiltás és korlátozás helyett, nyugodt magyarázattal kísért, belátáson alapuló határokat szabunk. Óvodáskorban, a gyermekekben erős érzelmi kötődések élnek bizonyos személyek, tárgyak, helyzetek iránt. Ahhoz, hogy az erkölcsi fejlesztés sikeres legyen, fontos, hogy a pedagógusok megértő, türelmes attitűddel rendelkezzenek, azonosulni tudjanak a gyermekek érzelmi motívumaival. Az érzelmi átéléssel társult erkölcsi ismeret segíti a gyermekeket abban, hogy a helyes viselkedést már belső késztetés hatására válassza.

Az érzelmi – erkölcsi nevelésben fontos szerepe van a pedagógusok által nyújtott nevelői modellnek. Ahhoz, hogy a gyermekek a jót meg tudják különböztetni a rossztól, szükségük van egy mintára, melyet követhetnek, utánozhatnak. Az óvodapedagógusok saját viselkedésükkel vezetik rá a gyermekeket az elfogadó társas viselkedés, a konstruktív együttműködés megélésére, átélésére. Az utánzáson alapuló gyakorlás, megtapasztalás, és a hozzá társuló verbális kommunikáció és megerősítés alapozzák meg az értékrend belsővé válását.

Differenciálás: pedagógusaink a differenciálás módszereit alkalmazzák, amelyek támogatják a gyermekek erősségeit, illetve előmozdítják képességeik fejlődését. Fontosnak tartjuk a különböző differenciálási technikák alkalmazását ahhoz, hogy az egyéni fejlesztés még hatékonyabb legyen.

Tehetségfejlesztés: óvodánkban fontosnak tartjuk a tehetségfejlesztést, ami a tehetségígéretek megtalálásával kezdődik. Minden csoportban van legalább 2-3 olyan gyermek, akiknek a képességeik többet mutatnak az átlagosnál, ezért fontos, hogy ezeket a képességeket tovább erősítsük, fejlesszük. A tehetségazonosítás, majd fejlesztés része a mindennapi nevelőmunkánknak.  

Személyes tapasztalatszerzés biztosítása: pedagógiai munkánk során a megismerési, felfedezési vágy felkeltése, a személyes tapasztalatszerzés felértékelődik, hiszen annak a gyermeknek, aki saját érzékelésén keresztül tapasztalja meg a környezetét, sokkal intenzívebb lesz a megismerés folyamata. A saját tapasztalatok, önálló ismeretek megszerzése elmélyítik a tudást. Nagyon sok helyre visszük a gyerekeket pontosan azért, hogy különböző helyekről még több élménnyel gazdagodjanak, ami később alapul szolgálhat egy-egy tanulási helyzet feldolgozásakor.  

Játékosság: fontosnak tartjuk a gyermek és az óvodapedagógus által kezdeményezett játéktevékenységek szerepét a mindennapokban, az egyensúlyt fenntartva, a gyermek életkorához, egyéni játékszükségletéhez mérten, szabad játék mellett, párhuzamos tevékenységek megszervezésével. Az senki előtt nem újdonság, ha azt mondom, hogy az óvodás gyermek legfőbb tevékenysége – a játék – a gyerekek játszva tanulnak. Sajnos manapság kevesebbet játszanak a gyerekek, mint akár egy évtizeddel ezelőtt. Hiszen az okos eszközök térhódításával, sok gyerek jobban tudja a tabletet kezelni, mint egy puzzle kirakót rakosgatni. Ezért tartjuk fontosnak, hogy megtanítsuk a gyerekeket játszani, mindezt olyan játékokkal, a társas-, szerep-, és kártyajátékok - amellett, hogy nagy élvezetet jelentenek - a szociális készségeket, a logikát is fejlesztik, javítják a kezek finom mozgását, és ezzel közvetve elősegítik az írás, olvasás, számolás elsajátítását. A játék fejlesztő hatása az egész gyermekkoron végig ível. Nagyon fontos tehát, hogy engedjük játszani a gyerekeket, sőt ösztönözzük őket a valódi, élményszerű játékra!

A „mi” – tudatot a születésnapok megünneplésével, a közösségi ünnepek hagyományos cselekvéseivel is erősítjük. Az ünnepkörök hagyományainak átörökítésével fejlődik a gyermekek közösségi és nemzeti identitástudata, hazaszeretete, szülőföldhöz való kötődése. Bábok segítségével is tudatosíthatjuk a helyes viselkedést, magatartást, amikor is egy bábu személyesíti meg a helytelen, illetlen viselkedést, s a gyermekek maguk intik a jóra, javítják ki, magyarázzák el, mutatják be a bábunak a megfelelő viselkedési formákat.

Az adott életkorban elvárható és az adott közösséghez kötődő erkölcsi szabályok, viselkedési normák kialakításához a konstruktív módszereket alkalmazzuk.

Beszélgetés: fontos meghallgatnunk a gyerekek véleményét, hogy egymást meghallgassák, egymás véleményére reagáljanak. Mindig megtörtént, konkrét eseményről beszélgetünk velük annak érdekében, hogy tudatosodjon bennük a közvetíteni kívánt helyes viselkedés.

Gyakorlás: olyan helyzeteket teremtünk (például drámajátékok során), ahol többször megismételhetik, gyakorolhatják az erkölcsi normákat. Nagyon fontos a cselekvő aktivitás, a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalatszerzés.

Példaadás: a pedagógusok a mindennapok során minden helyzetben mintát közvetítenek viselkedésükkel a gyermekek számára.

Megerősítés: lehet helyeslés vagy helytelenítés. A pozitív megerősítés nagyon fontos, legyen az dicséret, kiemelés, vagy akár jutalom.

A döntés, a próbálkozás, az önállóság lehetősége, sikerélményhez való jutás, kudarc tévedés lehetősége. Az akkor és ott tanulás lehetőségének biztosítása, ami azt jelenti ,hogy a gyermek belső késztetése és a külső inger ott, abban a helyzetben egymásra találnak. Nagyon fontos a nevelőmunkánkban, hogy az élethelyzetekben adódó tapasztalásra akkor kell lehetőséget biztosítani, amikor azok felmerülnek.

Konstruktív módszerek: amelyek a gyermekek előzetes tudását és magatartásformáit figyelembe véve, életközeli helyzetek kialakításával, valósághű megközelítésekkel, sokféle elképzelés szerint dolgozza fel az adott szituációt, erkölcsi értéket.

Minden gyermek külön egyéniség, ezért hisszük, hogy a differenciált, egyedi képesség-és készségfejlesztés lehet csak igazán hatékony.

Bizonyított tény, hogy a gyermekek fejlettsége a 6. életév környékén, az iskolakezdés előtt akár 3–4 év különbséget is mutathat. Így nem minden kisgyermek számára megfelelő, ha hatéves korában kezdi meg iskolai tanulmányait.

Ezért 2017 szeptemberétől, az országban egyedülálló módon, iskolaelőkészítő óvodai csoportot indítottunk. Iskolaelőkészítő csoportunk átmenetet biztosít az óvoda és az iskola között. A tanodai csoportban az alapkészségek (kognitív-mozgás-beszéd-szociális) megalapozása, mélyítése történik, melyek elengedhetetlenek a sikeres iskolakezdéshez.

Az utóbbi két nevelési évben már két iskolaelőkészítő csoportot is tudtunk indítani, ami jelzi az elmúlt évek szakmai munkájának sikerét. De nézzük is, hogy miben más, miben különbözik ez a program egy hagyományos nagycsoporttól.

Projektmódszert alkalmazunk – a projekt alapú, tömbösített foglalkozások már az iskolára hangolják a gyermekeket;

Az iskolaelőkészítő csoportban a következő tanulásszervezési módokat alkalmazzuk:

 • problémamegoldó tanulás,
 • kooperatív feladatvégzés,
 • differenciált rétegmunka – hosszabb időegységet biztosító komplex foglalkozások keretén belül valósul meg.

Varázshíd iskolaelőkészítő csoportunk programjában különös figyelmet szentelünk a gyakorlati jellegű, tevékenykedtetésre alapuló foglalkozásokra.

Olyan nevelési hatásokat biztosítunk, amely a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges képességekben eltérő területekre intenzív fejlesztő hatást gyakorol.

A módszerünk lényege nem kizárólag az, hogy a gyerekek egy-egy problémára megoldást találjanak, hanem az, hogy a lehető legtöbb összefüggést és kapcsolódási pontját is felfedjék. A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett biztosítjuk a gyerekeknek, hogy lehetőségük legyen a saját meglévő képességeiknek, viselkedési formáiknak kipróbálására és újak kialakítására. 

A projekt módszeren keresztül, hogy a gyerekek egy olyan tanulási folyamat részesei legyenek, ahol a megismerés fő forrását önálló és csoportos tapasztalás útján el tudják sajátítani,

Ami még egyedülálló a programban, hogy a két óvodapedagógus mellett plusz egy fő tanítónő biztosítja az óvoda és iskola közötti átmenetet.

Egyedi a programunkban, hogy a napirendbe illesztve az írás előkészítését is megkezdjük, játékos formában. Előre felépített tematika szerint külön figyelmet fordítunk a helyes ceruzafogásra, a kéz izmainak erősítésére, a finommotorika fejlesztésére, a vonalrendszerben való tájékozódásra és a betűelemek helyes alakítására

Heti kétszer iskolaelőkészítő, valamint egy íráselőkészítő foglalkozást tart a tanítónő a gyerekeknek. Beszélgető körökkel indítjuk a napot, így fejlesztjük a gyermekek kommunikációs készségeit. A beszélgetőkörök során nem csak a kommunikációs készségüket fejlesztjük, hanem az önbizalmukat is. Ki mernek állni egymás elé, el merik mondani a gondolataikat, érzéseiket, amelyek később majd az iskolában segítik őket a bátor kiállásban.

Kulcskompetenciánknak tekintjük az iskolaelőkészítő csoportunkban is az erkölcsi nevelést. Pedagógusaink és az óvoda magatartása tükrözi azt a közösségi értékrendet, amire a gyerekeket is nevelni akarjuk.

Mindennap van angol foglalkozás a csoportokban. A hét minden napján van angol nyelvű foglalkozás. A pedagógus a heti- és napirendbe beillesztve különböző időpontokban beszélget a gyerekekkel. Azért tartjuk ezt fontosnak, mert teljesen más szókészletet használ egy reggeliztetéskor, vagy akkor, amikor a gyermekekkel játszik.

Tapasztalati élményszerzés fontosságát az előbb már említettem, mert tágítják és színesítik gyermekeink látókörét. Minden ilyen élményszerzés a megismerés, felfedezés élményét nyújtja.

Sakkjátszótér fejlesztés. A Polgár Judit által összeállított komplex képességfejlesztő programot alkalmazzuk napirendbe építetten. Figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait, egyéni képességeit, és komplex fejlesztéssel készíti fel őket az iskolára.

A gyermekek folyamatos cselekedtetésben vesznek részt, ezáltal fejlődik: kognitív, szociális, érzelmi és a motoros képességeik is.

Nagyon fontosnak tartjuk a mozgásfejlesztést, mert a mozgás az alap, hiszen a mozgás során az összes képesség rendkívül jól fejleszthető, ezért négyféle mozgásformával is fejlesztjük a képességeket.

Kelly törzs és vázizom erősítő mozgásprogram.

 • erős alapokat ad;
 • minden más jellegű mozgásforma alátámasztását szolgálja;
 • egészséges életmódra nevel, megszeretteti a mozgást;
 • erősíti a vázizomzatot;
 • növeli a koncentrációs képességet;
 • segít a koordináció, erő, rugalmasság, állóképesség, gyorserő, egyensúly fejlesztésében.

Mozgáskotta: komplex készség és képességfejlesztő program. Nagyon hatékonyan alkalmazható már hároméves kortól.

Úszás – Mattesz Csilla módszere alapján:

 • Heti kétszer úszunk 40 percet.
 • A gyerekek képességeik szerint vannak csoportra bontva, egyéni képességeik alapján kapnak feladatot.
 • A játékos mondókák és mozdulatok fejlesztik a gyerekek figyelmét, koncentrációját, elősegíti a mozgás helyes kivitelezését.
 • A víz megszerettetésére, a vízbiztonság megszerzése elsődleges szempont, de az iskola előkészítő csoportosak év végére több úszásnemben is megtanulnak úszni.

Labdás torna, futsal: heti egyszer bontott csoportban tartunk labdás tornát a gyermekeknek. A gyermekek számára nagyon vonzó, ha valamilyen eszközzel dolgozhatnak. A labda nem csak a fiúk, hanem a lányok egyik kedvenc eszköze is. Így nem volt kérdés számunkra, hogy a vízi és a szárazföldi edzések mellett labdás tornát tartunk a gyermekeknek.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évek visszajelzései alapján a tőlünk iskolába menő gyerekek maximálisan megállják a helyüket, bármilyen iskolába is mennek. Legyen az állami vagy magániskola.

Összefoglalás

Óvodánkban a gyermek érdeke mindenek felett áll. Gyermekeink szeretetteljes, derűs, érzelmi biztonságot nyújtó, optimális feltételeket biztosító környezetben élik mindennapjaikat, így természetes körülmények között fejlődnek. Nevelőtestületünk minden tagja elkötelezett amellett, hogy a gyermekekre odafigyelő, egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, differenciált fejlesztésre, felzárkóztatásra épülő nevelőmunkát folytassunk. Tervszerű, tudatos pedagógiai munkával fejlesztjük a gyermekek képességeit, a közösségben végezhető sokszínű tevékenységeken, műveltségtartalmakon keresztül közvetítjük számukra az egyetemes emberi kultúra értékeit, elvárt szabályait. A Konstruktív Életvezetés Intézményeiben olyan gyerekeket nevelünk, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, másokkal együttműködve érvényesülnek majd az életben.

im358.png