Metka Katalin

Az EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés a köznevelésben
című kiemelt projekt szakmai céljai és tevékenységei

Metka Katalin.jpg

 

A projekt általános bemutatása

A projekt előzménye: A kiemelt projekt előzménye a TKKI által megvalósított, TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 azonosítószámú, Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló című kiemelt projekt.

Ennek keretei között létrejött egy pedagógiai-szakmai szolgáltatási háló, amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének és előrehaladásának segítése érdekében biztosított szolgáltatásokat a leghátrányosabb helyzetű térségekben és köznevelési intézményekben.

A projekt célja:

  • az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése, ezáltal a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése;
  • az esélyteremtő módszertant alkalmazó köznevelési intézmények gyakorlóintézménnyé válásának támogatása;
  • az iskolarendszeren kívüli hátránykompenzációt elősegítő programok (Tanoda, Második esély, Roma lányok korai iskolaelhagyásának csökkentése című programok) egymáshoz illeszkedésének, eredményességének és nyomon követhetőségének fejlesztése.

A szakmai megvalósítás területei:

  • Intézményfejlesztés, amelynek a keretén belül 120 intézmény fejlesztése történik az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Módszertan (ETIPE) szempontjait figyelembe véve. A fejlesztés megvalósítását szupervizor, mentor, támogató szakértő, pszichológus és gyógypedagógus segíti.
  • A Módszertani gyakorlóintézményi hálózat kialakításába és fejlesztésébe 30 általános iskolát vontunk be, ahol cél, hogy a leendő pedagógusok megismerkedjenek az esélyteremtő oktatással.

Metka Katalin_1.png

  • Az EFOP-3.3.1-15 „Tanoda programok támogatása” című pályázatban nyertes 286 tanoda szakmai támogatása, amelyet 25 tanácsadó lát el, akik segítenek a be- és a kimeneti mérések elvégzésében, egyéni fejlesztési tervek írásában, a tanodák megfelelő működtetésében, valamint képzések, műhelymunkák szervezésében, megtartásában. A tanodák szakmai támogatása kiemelt jelentőségű, mert a projektidőszak végére ki kell emelni azokat az intézményeket, amelyeknek a működése valóban hatékonynak bizonyul, hogy ők a továbbiakban állami támogatásból tudják biztosítani folyamatos működésüket.

Metka Katalin_2.png

A második esély iskolák egyfajta alternatív iskolai szemléletet alkalmaznak, amely a megcélzott réteg számára kidolgozott speciális módszerekkel igyekszik a formális oktatás keretei között tartani a fiatalokat.

A második esély iskolák a közoktatásból lemorzsolódó hátrányos helyzetű fiatalok tartós munkanélkülivé válását és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célozzák meg. Elsődleges célcsoportjuknak a hátrányos helyzetű fiatalokat tekintik. A második esély iskolák az oktatás egy sajátos formáját valósítják meg olyan pedagógiai megközelítések alkalmazásával, amelyekben a tanulás és a gyakorlati tevékenység összekapcsolása, a fiatalok szociális és egzisztenciális problémáira való fokozott odafigyelés, a tanulás iránti igény felkeltését célzó újszerű megoldások alkalmazása, az iskola és a helyi közösségek közötti kapcsolatok erősítése, valamint a szociális gondoskodás és a foglalkoztatás felé való nyitottság jellemző.

  • Az EFOP-1.4.4-17 „BARI SHEJ - NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ” című, a roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentését célzó program szakmai támogatásának keretein belül a képzés, a műhelymunkák szervezése, lebonyolítása, valamint a leendő mentorok számára hasznos Kézikönyv készítése a munkatársak feladata.

Metka Katalin_3.png

A „Nagy Lány/Bari Shej” projektek társadalmunk egyik legsérülékenyebb csoportját célozzák meg. A 10–16 éves roma lányokat fokozottan érinti a korai iskolai lemorzsolódás veszélye. Ennek megakadályozására, megelőzésére hivatottak a „Bari Shej” projektek, amelyek komplex támogatással, illetve mentorálással igyekeznek a célcsoportot a köznevelési intézményben tartani vagy visszaintegrálni az intézménybe. A komplex támogatás keretében a fejlesztésbe bevont roma lányok a mentor, az anyagi, és tárgyi juttatások mellett lelki és mentális támogatást is kapnak. Mindemellett kiemelten fontos eleme a „Bari Shej” projekteknek a szülők bevonása, hiszen a család aktív részvétele nélkül a lemorzsolódás megelőzése ellehetetlenül. Intenzív személyes találkozások mentén, egyéni fejlesztési terv kísére-tével történik a mentorálás, előre meghatározott keretek és célok alapján. A mentor személyiségétől és felkészültségétől függ az elérni kívánt célok eredményessége, sikeressége. A törekvések teljesülése érdekében projektünk teljes körű szakmai háttértámogatást nyújt közel 400 mentornak.

  • „Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása” az EFOP-3.1.9-16 projekt keretében. A kiemelt projekt a 16 nyertes pályázó intézmény vezetőinek, vezetőhelyetteseinek és a projekt szakmai vezetőinek 60 órás, folyamatba ágyazott akkreditált továbbképzést biztosít. Emellett szakmai műhelymunkákkal és a hálózatosodást támogató műhelymunkák szervezésével kívánja segíteni a be- és kimeneti mérések és a jó gyakorlatok megosztásának magas szintű megvalósítását. A hálózatosodásához, a folyamatos szakmai konzultációhoz és az iskolák együttműködéséhez a kiemelt projekt által fejlesztett online felület is hozzájárul.
  • A projekt feladata az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Program és Eszközrendszer (ETIPE) hatásvizsgálata, ennek függvényében a módszer tökéletesítése. Az ETIPE módszerét a következőképpen foglalnám össze:

Metka Katalin_4.png

Metka Katalin_5.png

Metka Katalin_6.png