Dr. Barlai Róbertné – Tóth Géza

Vezetők szakértői szakmai támogatása
új képzési formában – vezetői klubok működtetése

Dr. Barlai Róbertné.jpg Tóth Géza.jpg

Honnan kap szakmai segítséget a vezető a folyamatos fejlődéséhez?  

A fenntartó rendszeres vezetői értekezletet tart annak érdekében, hogy az intézmények törvényes működését támogassa. Ilyenkor sor kerül például a legfontosabb jogszabályváltozások közvetítésére, arra, hogy az intézmények hogyan járulnak hozzá a különböző fenntartói adatszolgáltatásokhoz, a bemeneti adatok felméréséhez, a felmerült ad hoc problémák megbeszélésére, valamint az anyagi erőforrások intézményi lehetőségeire, kezelésére.

De ki foglalkozik a vezető kompetenciáival?

Az országosan javasolt Önértékelési rendszer vezetőre vonatkozó elvárás rendszere felvázolja az ideális vezető jellemzőit – egy európai vezetői keretrendszer, a Central 5 alapján – és az értékelés során a vezető önmagát hasonlítja ehhez a rendszerhez, a külső visszajelzéseket is felhasználva.

Centrál 5 = Közép-Európai Kompetencia Keretrendszer alapján készült a Vezetői önértékelési és tanfelügyeleti rendszer.

Vezetői kompetenciaterületek:

 • A tanulás-tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
 • A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
 • Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
 • Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
 • Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

Az öt vezetői kompetenciaterületen a 62 elvárás egyike-másika komoly kihívást jelent a vezetőnek, hogyan tud megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Ebben nem lehet magára hagyni a vezetőt.

Néhány példa az elvárásokra az oly fontos területen, mint a belső tudásmegosztás irányítása az intézményben:

 • Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (projektcsoport például intézményi önértékelésre), szakjának és vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a teammunkában.
 • Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket.
 • Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit.

A Független Pedagógus Fórum (FPF) pedagógus szakmai civil szervezet. Ebből a szervezetből indult el az a kezdeményezés, hogy a vezetők számára egy-egy tanévben 5-6 alkalommal tegyük lehetővé a továbbképzésnek egy irányítottan kötetlenebb formáját, a vezetői klubok néven elindított képzési formát, ahol az egymástól való tanulás, a tapasztalatcsere is beépül az elméleti ismeretek mellé, sőt nagyobb hangsúlyt kap.

A vezetői klubok elindításánál célként fogalmazódott meg a közös gondolkodás műhelyének biztosítása néhány órára, melyben felkészült klubvezető-páros irányításával együttműködő tanulás valósul meg a közös problémák megoldásának és jó gyakorlatok megosztása érdekében. Ezek az alkalmak a vezetői önértékelési rendszer elvárásainak való minőségi megfelelés felé való elmozdulást is hivatottak szolgálni.

Számos nemzetközi tapasztalat (kutatások, sikeres oktatási rendszerek gyakorlata) és az OFI-ban lezajlott TÁMOP 3.1.1 projekt 2. alprojektjének 2. témájában tapasztaltak azt mutatják, hogy létezik a pedagógusok együttműködésének olyan formája, amely biztosíthatja folyamatos szakmai fejlődésüket és ezen keresztül a gyerekek tanulásban való sikerességének növelését. Ez a forma a tanuló szakmai közösség (TSZK). Ez adta az ötletet, hogy ezt a kidolgozott módszertant alkalmazzuk a tervezett vezetői klubokra.

A Vezetői Klub irányító csapata

Az FPF keretében kilenc szakértő összefogásával született meg a Vezetői Klub koncepciója. A csoport tagjai jelenleg is működő, vagy korábban hosszú ideig intézményvezetői feladatokat ellátó és/vagy szakértőként tevékenykedő szakemberek.[1]. A csoportnak összesen 138 év vezetői gyakorlat van a háta mögött.

A „Kilencek csoportja” egy éven keresztül önkéntes munkában elkészítette a Vezetői klub (VK) koncepcióját, tárgyaltak döntéshozókkal, megkeresték a lehetőséget a koncepció kipróbálására. A Klebelsberg Központ adott szabad utat ahhoz, hogy nyolc tankerület igazgatói közössége számára meghirdethessük a vezetői klubokat. A pilot program keretében a nyolc Tankerületi Központ 12 helyszínén, összesen 26 klubfoglalkozást tartottunk. A műhelyfoglalkozásokon összesen 520 intézményvezető kollégát tudtunk bevonni a munkába a „kilencek”, azaz a kilencfős fejlesztő szakértői csapat irányítása mellett.

Nagyon nagy hitünk volt végig ennek a szakmai fejlődési formának a beválásában és hasznosságában.

Részletek a koncepcióból

„A Vezetői Klubok működtetésének kettős fókusza van:

 • egyrészt a vezetőkkel szemben támasztott elvárás rendszernek való megfelelés szakmai támogatása,
 • másrészt a TSZK építésének megkezdése és terjesztése a vezetői körben különféle csoportmódszerek, technikák alkalmazásával.

A klub tehát nem klasszikus vezetői továbbképzés, hanem a tapasztalatcsere, a tudásmegosztás, az egymástól való tanulás, illetve a közös tudáskonstruálás fóruma. Ez a tanulási folyamat példaként szolgálhat arra is, hogyan lehet a vezetőknek a tanárokkal együttműködni az intézményi tanuló szervezet építéséért.”

A kitűzött alapelvek:

 • nyitottság,
 • önkéntesség,
 • nyilvánosság,
 • hasznosság.

Az elképzelés szerint a tagok az általuk birtokolt ismeretek, tapasztalatok megosztására törekszenek, azzal segítik a tanulást. Valódi vita zajlik az eltérő megoldások, gondolkodási módok mentén. A tagok nem minősítik a gyakorlati tapasztalatok ismertetőjét, és alapvető feltétel a nyitottság.

A vezetői műhelyeken a részvétel nem kötelező, és a tanulás különböző formáinak felhasználásával az önfejlesztés része. Az intézményi gyakorlatok, problémák megosztása önkéntes alapon történik. A résztvevők tanulási eredményessége elsősorban maguktól a résztvevőktől, de a klubfoglalkozást vezető személyétől is függ. A nyilvánosság úgy érvényesülhet, hogy a foglalkozás szakmai megállapításai, az ott szerzett tapasztalatok felhasználhatók az egyes intézményi gyakorlatokban. A hasznosság azt jelenti, hogy a problémaközpontúság helyett a megoldás-fókusz a meghatározó. A saját szervezet működésének elemzése lehetőséget ad az intézményi szervezet fejlesztésére, és egyben lehetőséget nyújt a vezetői képességek fejlesztésére.

A koncepciót alakító csoport saját belső fejlesztő munkája ennek a közös alapnak a kialakításával és elfogadásával kezdődött, hiszen köztudott, hogy ha az alapok szilárdan állnak, ha szemléletében és szándékaiban egységes a fejlesztő csoport, akkor az erre épülő tevékenységek szükségszerűen időtállóvá, maradandóvá válnak. A megalapozás során a csoport fontosnak tartotta ennek a formának az eddig ismertektől való lehatárolását:

A vezetői klub, mi nem?

A vezetői klub, mi igen?

értekezlet

irányítottan kötetlen műhely

jogszabályi ismertetés

továbbképzés

felülről jövő kommunikáció

leginkább tapasztalatcsere, egymástól való tanulás

a panaszkezelés helye

egyéni és közös problémákra közös megoldás keresése

mellébeszélés

szakmai, elméleti háttérrel irányított beszélgetés

kötelező

önkéntes részvétel

klubvezetői előadás

klubvezetés a háttérben marad - facilitálás

kényszerű ülés és jegyzetelés

aktív részvétel, közös gondolkodás, miközben mindenki érezze jól magát

megfelelés a fenntartó felé

vélemények cseréje, ütköztetése, őszinte beszélések helye

média nyilvános beszélgetés

problémafelvetések helyszíne, lehetősége, az együttgondolkodás terepe

kívülállás érzése, kívülmaradás, külső szemlélődő attitűd

flow élményt adó, vezetői öntudatot, önismeret fejlesztő műhely, motivál és a felelősségérzést felébreszti

„ugyanaz a személy megy ki, mint aki a műhely foglalkozásra bejött”

pozitív változást idéz elő a vezető attitűdjében, kompetenciáinak fejleszthetőségében új dimenziókat ébreszt

személytelen jelenlét

kapcsolatépítés, bizalomépítés és -erősítés helye,

informatikai felületek bemutatása

tartalom- és gondolkodásfejlesztés, értelmezések megosztása

megmondja a tutit

az aktív résztvevő összegyűjthet jó gyakorlatokat, adaptálható megoldásokat

kötöttség, merevség

módszertani sokszínűség, változatosság, rugalmasság

addig tart, amíg ott vagyunk

foglalkozások utóélete a nevelőtestületben, a témák továbbgondolása

Ahogyan azt fentebb jeleztük, nagyon nagy hitünk volt végig ennek a szakmai fejlődési formának a beválásában és hasznosságában. A hitünk nem csökkent, ellenkezőleg, nőttön-nőtt, mert folyamatosan láttuk és tapasztaltuk munkánk hasznát, eredményességét, és a vezetők részéről megnyilvánuló töretlen igényt.

Ennek megfelelően a foglalkozási témák körét is bővítettük a felmerült igények összegyűjtése alapján:

Témafelvetések a vezetői klubfoglalkozásokhoz

 • Változás-változtatás.
 • A vezetői önértékelés, önfejlesztés gyakorlata.
 • Az intézményi önértékelés, fejlesztés gyakorlata.
 • A tanulási folyamatok támogatása, fejlesztési lehetőségek a vezetői munkában – tanulási eredmény-alapú megközelítés.
 • A tantestület/nevelőtestület, mint csoportfejlesztési lehetőségei – belső tudásmegosztás, intézményen belüli együttműködések.
 • Időgazdálkodás, munkamegosztás, delegálás.
 • Döntés-előkészítés, döntéshozatal, a döntések megvalósítása.
 • Szervezeti és vezetői belső és külső kommunikáció – hatékony értekezlet vezetése, szülőkkel való kapcsolat.
 • A pedagógussal való egyéni bánásmód és a hatékony vezetési stílus: erősségek a fókuszban, fejlesztő értékelés, motiváció, kreativitás fejlesztése.
 • Tanuló szakmai közösség kialakításának, működtetésének vezetői támogatás.

Az első nyolc téma foglalkozási terve kidolgozásra került, a további felvetések befogadására és azok kidolgozására a fejlesztő munkacsoport továbbra is nyitott.

Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogyan tovább Vezetői Klub?

Erre vonatkozóan úgy gondoljuk, hogy egy átfogó, a vezetők képzését, továbbképzését komplex módon kezelő, központi támogatást igénylő felsővezetői döntésen alapuló koncepció elfogadására van szükség.

Javaslatunk arra vonatkozik, hogy a Vezetői Klub mellett több más továbbképzési, fejlesztési lehetőség is rendelkezésre álljon, amelyeket egységes keretben kezelve kínáljunk vezetőink számára.

Nevezzük ezt a komplex megoldást: Vezetői Kosárnak.

A Vezetői Kosár egy olyan kínálat, amelynek feltöltése a mindenkori oktatási kormányzat feladata, a kosárban található „termékek” kiválasztása pedig a vezetők számára egyszerre lehetőség és kötelezettség. A vezetők munkájának tudatos és folyamatos támogatásához, a Vezetői Kosár kialakítása és használata érdekében az alábbiakat javasoljuk:

 • Legyen 120 kredit/év igazolt, kötelező önfejlesztési, képzési programokon való részvétel a kezdő vezetők számára (az első és a második vezetői ciklus idejére).
 • Legyen legalább 60 kredit/év igazolt, kötelező önfejlesztési, képzési programokon való részvétel minden vezető számára.
 • Legyenek minden vezető számára elérhetőek a fenntartó által jóváhagyott és támogatott önfejlesztési, képzési programok (az anyagi támogatás fenntartói, vagy intézményi költségvetésből valósuljon meg).
 • Legyen a vezetői munka eredményességének és hatékonyságának tervezett és folyamatos fenntartói vizsgálata.
 • Legyen egy évente frissülő, nyilvános, a fenntartó által felkínált, lehetőségekkel teli Vezetői Kosár minden vezető számára felkínálva.

A Vezetői Kosár tartalmára vonatkozóan pedig az alábbiakat javasoljuk:

 • évente kerüljenek frissítésre a kínálati elemek (a gyakorlati tapasztalatok, igények és szükségszerűségek vizsgálata alapján);
 • legyenek az egyes tartalmi elemek „beárazva” (a kredit pontok egységes „piaci” elvárások alapján legyenek megállapítva);
 • legyen nyilvános minden vezető számára elérhető módon;
 • a fenntartó által történő szakmai jóváhagyás mindig előzze meg az egyes tartalmi elemek kosárba történő megjelenését (pl. stratégiához illesztés);
 • az igénybe vevő vezetők egymás közti rendszeres és kötelező tudásmegosztása feltételét képezze a „kosárból” történő választásnak.

Javasoljuk, hogy a Vezetői Kosár tartalommal való feltöltése, a kínálati elemek összeállítása és „beárazása” az alábbi példa szerint valósuljanak meg:

 • Mesterpedagógusok Sonkádi Szabadegyetemén való részvétel – 30 kredit (3 nap)
 • Országos Közoktatási Szakértői Konferencia – 30 kredit (3 nap)
 • Szakmai konferencia – 20 kredit (2 nap)
 • Szakmai konferencia – 10 kredit (1 nap)
 • Akkreditált pedagógus továbbképzés – 30 kredit (30 óra)
 • Vezetői Klub – 5 kredit/alkalom (6 alkalom/év = 30 kredit)

A fentiek alapján, ha egy vezető részt vesz a két fenti országos konferencián, továbbá egy 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen, valamint éves szinten hat Vezetői klub foglakozáson, akkor évi 120 kredit pontot teljesített.

A javaslat lehetőséget ad a fenntartók számára a Kosár tartalmának folyamatos felülvizsgálatára, a kínálat bővítésére, a vezetők munkájának szakmai segítésére, a vezetői kompetenciák fejlesztésére, az ellenőrzések tervezett megvalósítására, a tanfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatainak értékelésére.