Nagy Regina – Jánossy Zsolt

Az intézményi digitális átállás támogatása
Intézményi digitális fejlesztési terv és szaktanácsadás

Nagy regina_ped_gyak_szek.jpg Jánossy Zsolt_ped_gyak_szek.jpg

 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) szakmai implementációját támogató szervezet. Feladata a köznevelés digitális átalakításának módszertani támogatása, szakmai hátterének és szakértői bázisának biztosítása, valamint a DOS megvalósításához kapcsolódó pályázatok és kiemelt projektek szakmai támogatása (https://dpmk.hu/). 

A Digitális Oktatási Stratégiáról[1]Ján_Nagy_ped_gyak_1.jpg

A DOS pillérszerkezete követi a tanulási életutat a közneveléstől a felnőttkori tanulásig, horizontális pillérként tekintve az esélyteremtésre és az akadálymentesítésre, a biztonsági kérdésekre, illetve a tanulási életút nyomon követését támogató rendszerek fejlesztésére.

A DOS kiterjed az oktatás minden szintjére és tényezőjére:

 • alkalmazott módszertan (tanárképzés és továbbképzés, valamint intézményi fejlesztések);
 • pedagógusok digitális felkészültsége és attitűdjei;
 • fizikai infrastruktúra, hozzáférés, belső hálózatok;
 • oktatási intézmények eszközellátottsága;
 • digitális tartalom;
 • oktatásirányítás.

Ján_Nagy_ped_gyak_2.jpgAz átálláshoz egyaránt szükséges az infrastruktúra, a támogató szolgáltatások, valamint a pedagógusok digitális módszertani gyakorlatának fejlesztése.

Egyik fontos célkitűzés az, hogy a köznevelési intézményekben az informatika tantárgy oktatásán kívül is legyen lehetőségük a tanároknak jól felszerelt tanteremben megtartani a tanórát, valamint hogy a digitális tartalomkínálat, módszertani támogatás, tudásmegosztás tegye lehetővé, hogy az IKT eszközök használata minden tantárgy esetében beépüljön a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába. További fejlesztési cél, hogy létre kell hozni az „intézményi digitális minimum” követelményrendszerét, amelyet intézményi kompetencia-keretrendszer támogat.

Kapcsolódó tevékenységeink

Az intézmények támogatása

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) támogatja a köznevelési intézmények digitális átállását, többek között azt, hogy felmérhessék hol tartanak ezen a területen, milyen további támogatásokat igényelnek. Ehhez kapcsolódóan kialakítjuk az intézményi „Digitális névjegy” rendszerét, mely visszajelzést adhat egy intézmény digitális felkészültségéről (infrastruktúra, vezetés, szolgáltatás, humán erőforrás, módszertan) mind az intézményvezetésnek, mind pedig a fenntartóknak. Az elkészült rendszert teszteljük és szakmai támogatást nyújtunk annak bevezetéséhez. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alapján az intézmények digitális átállásának támogatásához ajánlások, módszertani segédletek készülnek, a digitális iskola új típusú működtetési mechanizmusai, infrastrukturális fejlesztései vonatkozásában.

Közreműködünk az intézményvezetők, valamint az intézményi digitális átállást segítő, illetve az átállást követően a digitális pedagógia támogatását végző szakemberek (digitális szaktanácsadók, szakértők, mesterpedagógusok, mentorok) speciális felkészítéséhez szükséges képzési- és felkészítő programok kidolgozásában. Ehhez kapcsolódóan meghatározásra kerül a digitális pedagógiai asszisztens feladata, valamint a munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák köre is, együttműködésben konzorciumi partnerünkkel az egri Eszterházy Károly Egyetemmel.

2017. október 3-án jelent meg a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása, melyben a tantárgygondozó szaktanácsadó típuson belül, önálló típusként jelent meg a digitális szaktanácsadó. A szaktanácsadás koordinációját végző Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben fog elindulni a szaktanácsadói terület kipróbálása, felkészítések, valamint újabb továbbképzések kidolgozása, támaszkodva a területhez kapcsolódóan már létező képzésekre és felkészített szaktanácsadókra.

Tanácsadói és támogatói tevékenységet is végzünk az intézmények digitális átállását támogató pályázatokhoz kapcsolódóan, a közelmúltban ilyen tevékenységünk volt a Digitális környezet a köznevelésben című, EFOP-3.2.3-17, illetve VEKOP-7.3.3-17 pályázatok beadásának szakmai támogatása.

Ez a pályázat kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy a fenntartók néhány intézményükben pilot programként elindítsák, támogassák az iskolai digitalizáció folyamatát.

A pályázati kiírás több szempontból is újszerűen közelít az iskolák digitális fejlesztéséhez. Más pályázatokkal együtt lehetőséget teremt a digitális tanítás és tanulás színtereként elképzelt digitális tantermek infrastrukturális előkészítésére. Így a beszerzendő eszközök olyan tantermekbe kerülhetnek, amelyek megfelelő módon elő vannak készítve a modern technológia fogadására. Az intézményi eszközfejlesztés kipróbált és bevált tartalmak beszerzésével párosul. A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) honlapján[2] tett közzé ajánlást olyan digitális módszertani csomagokra, amelyek a hardver és szoftver együttes beszerzésével és a használatukhoz szükséges képzések ajánlásával, a módszertani háttér megteremtésével együtt kívánnak hozzájárulni a digitális oktatás hatékonyabbá tételéhez. A javasolt módszertani csomagok négy kompetenciaterületre ajánlanak változatos eszközöket, alkalmazásokat.

DIGITÁLIS MÓDSZERTANI CSOMAGOK

Kompetenciaterület

Általános iskola alsó/felső tagozat és középiskola számára

A kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása

sakk, robotok, Makerspace, adatgyűjtő és szimulációs szoftverek, 2D és 3D online és offline alkalmazások

A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása

A szövegértés fejlesztésének támogatása

A természettudományos megismerés támogatása

A közzétett digitális pedagógiai módszertani csomagok mellett az intézményeknek lehetőségük volt a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő, saját módszertani csomagjaik benyújtására is.

Természetesen önmagában az eszköz és a tartalom nem feltétlenül jelent garanciát az eredményes munkára. Így a pályázat jelentős anyagi forrásokat különít el az eszközök és tartalmak használatához szükséges pedagógusképzések megvalósításához is. Pályázati erőforrás áll rendelkezésre az iskolai rendszergazdai feladatok ellátására, továbbá kötelező elemként jelenik meg a pályázati tevékenységek során a pedagógusok napi munkáját mind technikai, mind pedig módszertani szempontból segítő digitális pedagógiai asszisztensek alkalmazása is.

A pályázat beadásának feltétele volt az intézmény egészét érintő intézményi digitális fejlesztési terv (DFT) elkészítése. A DFT elkészítésekor a pályázó intézményeknek az intézményi helyzetelemzés, a fejlesztési célok és a pályázati tevékenység összhangját kellett megvalósítani, majd ezekre alapozva a sikeresen megvalósuló pályázat víziójának felvázolását írta elő a pályázati dokumentáció. A DFT-ék színvonalas elkészítéséhez a DPMK segédanyagok összeállításával próbált meg segítséget nyújtani. Ezek a segédanyagok a DPMK honlapján jelenleg is elérhetők. Az elkészült fejlesztési terveket a DPMK által pályázat útján kiválasztott 23 felkészített szakember több fordulóban véleményezte. A pályázóknak lehetőségük volt arra, hogy a szakértők visszajelzései és javaslatai alapján kiegészítsék, módosítsák a terveket és visszaküldjék azokat újbóli értékelésre. A szakmailag megfelelő digitális fejlesztési tervekről a DPMK támogatói nyilatkozatot adott ki.

A 21. században egy oktatási-nevelési intézmény általános intézményi fejlesztési tervének elkészítése elképzelhetetlen a digitális oktatás területének feltérképezése nélkül. Mivel a DFT elkészítése tulajdonképpen az intézmény „digitális átvilágítását” jelenti, minden intézményvezető haszonnal forgathatja a DPMK által készített segédanyagokat, és talán az alábbi, vázlatszerűen összefoglalt szempontrendszer is hozzájárulhat a sikeres tervezés folyamatához.

A Digitális Fejlesztési Terv javasolt szerkezete

 • Helyzetelemzés, fejlesztési szükségletek bemutatása elterjesztése
 • A gyakorlatban alkalmazott digitális pedagógiai eszköztár bemutatása, fejlesztési szükségletek;
 • Az intézményi szervezeti és humán feltételek bemutatása, fejlesztési szükségletek;
 • A rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközpark bemutatása, fejlesztési szükségletek;
 • Vízió.
 • Intézményi fejlesztési célok meghatározása
 • A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén;
 • Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása;
 • Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó célok;
 • Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok;
 • Lehatárolás, szinergia;
 • A fenntarthatóságra vonatkozó cél.
 • A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása
 • A digitális pedagógiai-módszertani csomag meghatározása;
 • Adaptáció és felkészítés;
 • Bevezetés és alkalmazás;
 • Az infrastrukturális feltételek biztosítása;
 • A humánerőforrás biztosításának tervezése.
 • Disszemináció
 • Fenntarthatóság

Az intézményi digitális fejlesztési tervek elkészítésének legnagyobb eredménye, hogy több száz intézményben gondolták át a digitális pedagógiai eszköztár bevezetéséhez szükséges feltételeket, rögzítették terveiket, valamint ezek megvalósításához meghatározták az érintett pályázatokkal kapcsolatos elképzeléseiket. Örömteli tény, hogy kiemelkedő arányt képviselnek azok a módszertani elemek a pályázatokban, amelyek a megelőző évek fejlesztési eredményeiként váltak elérhetővé a hazai pedagógiai gyakorlatban.

Az intézmények nagy érdeklődést mutattak a pályázat iránt, fejlesztési tervek sokasága érkezett a DPMK szakértőihez. Az alábbi táblázat a digitális fejlesztési tervet benyújtó pályázók intézménytípus szerinti eloszlásáról nyújt információt.

Intézmény típusa

EFOP

VEKOP

alapítvány

2

2

állami felsőoktatási intézmény

5

0

egyesület

0

2

egyházi felsőoktatási intézmény

1

0

egyházi jogi személy

58

10

korlátolt felelősségű társaság

1

0

tankerületi központ

172

48

A táblázat adataiból látható, hogy milyen nagy népszerűségnek örvendett a pályázat a közép-magyarországi régióban.

A területi eloszlást ábrázolja a következő ábra, amelyből látszik, hogy sajnos maradtak „fehér foltok” az országban.

Ján_Nagy_ped_gyak_3.jpg

Fontos tapasztalatnak és a kiírás céljával megegyezőnek tartjuk, hogy az előző fejlesztési időszak intézményi innovációra építő fejlesztéseivel szemben jelen pályázat nem az új fejlesztésekre, hanem a bevált, a pedagógiai célokat valóban szolgáló módszertani jó gyakorlatok alkalmazására, elterjesztésére koncentrál. Ezzel a jelen pályázat hozzájárul a korábbi fejlesztések közül azoknak a fenntarthatóságához, amelyeket az intézmények – megfelelő beválási igazolásokat követően – arra érdemesnek, hatékonynak és az iskolai munkában eredményesen használhatónak minősítettek. Hosszú idő óta talán az első olyan lehetőséget kapják az oktatási intézmények, amely együtt és egy időben teszi lehetővé az eszközfejlesztést, a tartalombeszerzést, a képzést és a működtetéshez szükséges humán erőforrás finanszírozását. Az intézményekben megvalósuló pályázatok minden valószínűség szerint példaértékű pilot programként készíthetik majd elő a várva-várt további fejlesztéseket.

[1]  http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf
Az ábra forrása: http://ivsz.hu/hirek/elkeszult-a-digitalis-oktatasi-strategia/

[2] https://dpmk.hu