Benczúr Katalin

A pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok
ellátásának tapasztalatai, fejlesztési irányai

258 sz3 Benczúr Katalin

Az elmúlt években a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményrendszer több alkalommal is jelentősen átalakult. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, továbbá a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendelet életbe lépésével kezdődött meg ez a változás.

bk22012. szeptember 1. és 2015. március 31. között az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a megyei pedagógiai intézetek, valamint a fővárosban működő kerületi pedagógiai kabinetek nyújtották.

2015. április 1-től a feladatellátására a jogszabály az Oktatási Hivatalt (továbbiakban: OH) jelölte ki.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében megalakultak az OH helyi szervei, a Pedagógiai Oktatási Központok (továbbiakban: POK), amelyek illetékességi területükön biztosítják és koordinálják a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, ezen belül gondoskodnak a szaktanácsadói hálózat működtetéséről. Országosan 15 POK kezdte meg működését, közülük heten két megyében, a többiek egy-egy megyében látják el a jogszabályban előírt feladatokat. A 15 POK közül egy a nemzetiségi nevelést-oktatást végző intézmények számára nyújtja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai a szakmai szolgáltatással összefüggő feladataikat országosan egységes igényfelmérés alapján végzik. Igényfelmérésre eddig két alkalommal (2015. június és 2016. január) került sor. A 2016. évre leadott intézményi igények száma jóval meghaladta az elsőt. Az igényfelmérő főbb tartalmi egységeit a pedagógiai-szakmai szolgáltatás jogszabályban előírt területei alkották. Az igényfelmérés során összesen 63 799 szolgáltatási igény érkezett a kitöltő feladatellátási helyekről, ebből a legtöbb igény 17 014 a tantárgygondozói szaktanácsadásra vonatkozóan érkezett.

bk3A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatellátásának fontos szereplői a szaktanácsadók. Jelenleg a szaktanácsadói névjegyzéken szereplő szaktanácsadók száma valamivel meghaladja a 4000 főt, közülük a mesterpedagógus szaktanácsadók száma nem éri el a 2000-t, közelít az 1000-hez azon mesterpedagógus szaktanácsadók száma, aki a szakértői (tanfelügyelő/minősítő szakterületen) jegyzéken is szerepel. Ők jellemzően szakértői feladatokat látnak el, szaktanácsadóként csak a fennmaradó szabad szakértői/szaktanácsadói alkalmak során kerülhetnek bevonásra.

A szaktanácsadói névjegyzék adataiból megállapítható, hogy a szaktanácsadók területi eloszlása a megyék lélekszámához viszonyítva arányos ugyan – nagyobb megyékben jellemzően magasabb a szaktanácsadók létszáma –, de nem egyenletes. A szakterületek szerinti bontás is aránytalanságokat mutat.

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjainak megalakulása óta a legdinamikusabban a pedagógiai tájékoztatás szolgáltatási terület fejlődött. Minden megyében sor került a szakmai tanévnyitóra, rendszeressé váltak a szakmai tájékoztató értekezletek, és hagyománnyá kívánjuk tenni minden megyében a pedagógiai szakmai napok rendezvénysorozatát is.

A POK által 2016-ban szervezett tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megyei fordulóin résztvevő tanulók létszáma megközelíti a 18 000 főt. 2016. első félévében a POK-k által szervezett pedagógus-továbbképzéseken 3541 pedagógus kapott tanúsítványt, míg a második félévben várhatóan közel 4000 fő vesz majd részt továbbképzéseken.

bk4

A továbblépés lehetőségei a pedagógiai-szakmai szolgáltatásban

A szaktanácsadás területén 2017-től megkezdik tevékenységüket a vezető szaktanácsadók. A vezető szaktanácsadók pályázat útján kerülnek kiválasztásra. A POK-k azokra a szakterületekre írták ki a pályázatokat, amelyen legalább öt fő szaktanácsadóval rendelkeznek. Reményeink szerint a vezető szaktanácsadói rendszer a szaktanácsadás minőségbiztosítási rendszerének meghatározó eleme lesz. Ugyancsak a szaktanácsadást érinti, hogy 2017-től a mesterpedagógus szaktanácsadók számára rendszeresen rövid időtartamú – hat kontaktóra és távoktatási szakasz – továbbképzéseket szervezünk több témakörben (intézményi önértékelés, hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók nevelésének-oktatásának támogatása stb.)

A pedagógus-továbbképzések területén jelentős módosulás várható, a pedagógusképző felsőoktatási intézmények hangsúlyosabb szerepvállalásával. Az Oktatási Hivatal a POK-k bevonásával 2017-ben újra megszervezi az Országos Kompetenciamérés értelmezésének támogatását szolgáló ötórás pedagógus-továbbképzését. Megújul az érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására felkészítő továbbképzés, illetve az OH és Pénziránytű Alapítvány együttműködéseként 2017-től az általános iskolai tanárok számára is elérhető lesz – a jelenleg csak a középiskolákban tanítók számára megszervezett – a pénzügyi tudatosságot támogató „Pénzügyek a hétköznapokban – a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei az általános iskola felső tagozatán” elnevezésű 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés.

A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása szolgáltatási területen a Nemzeti Tehetség Program támogatásával kidolgozásra kerül a tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez tartozó tanulmányi versenyek minőségbiztosítási és monitoring eljárása, amely várhatóan 2017. szeptemberétől kerül bevezetésre. A 2016/2017-s tanévben a tanulmányi versenyek szervezése során az OH POK-k nagyobb szerepvállalása várható, jelentősen – mintegy másfélszeresére (52-ről 87-re) nő – a POK-k által meghirdetett és megszervezett, elsősorban járási/kerületi és megyei színtű tanulmányi versenyek száma.

2016. novemberében a területileg illetékes POK-k szervezésében lebonyolításra kerülnek a megyei diákparlamentek, és ezzel a tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat is intenzívebb szakaszba lép. A megyei diákparlament szervezését – korábban megszerzett szakmai tapasztalataival – az Országos Diákparlament Szervező Bizottsága támogatja. A két Országos Diákparlament közötti időszakban a tanulói jogok érvényesülését, a tudatos és aktív állampolgári létre történő felkészítést a POK-k a pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretében a tanulótájékoztató, tanácsadó és a pedagógiai tájékoztatás szolgáltatási területek ellátásával segítik: járási/kerületi, illetve intézményszámtól függően – középiskolák esetén – megyei szinten az illetékes POK tanulótájékoztató, tanácsadó szolgáltatásért felelős referense összefogja az intézményi küldötteket és a megválasztott póttagokat. A POK biztosítja a küldöttek rendszeres tájékoztatását, igény esetén továbbképzéseket szervez a számukra. A POK a fenti feladat ellátásába – szükség szerint – bevonja a szaktanácsadókat is.

2017-től megkezdődik az OH POK bázisintézményi hálózatának a kialakítása. A hálózat kialakításához olyan intézmények bevonását tervezzük, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést. A bázisintézményi hálózat kialakítására fokozatosan kerül sor, a bevont intézmények kiválasztása pályázat útján történik.