Dr. Polonkai Mária

Tutorhálózat kialakítása

336 sz7 Polonkai Mária

A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) idén kezdte meg az EFOP 3.2.1-15-2016-00001 Tehetségek Magyarországa című kiemelt európai uniós projekt megvalósítását.

A következő években, 2020-ig különféle szakmai tevékenységek kapnak a programban kiemelt szerepet:

 • komplex tehetségfelismerő szűrőrendszer kidolgozása (ÚNK);
 • társadalomtudományi kutatások, pályafejlődés egyéni arculatának feltárása, tehetségtámogató környezet jellemzőinek megismerése, nemzetközi és hazai kutatási eredmények disszeminációja (ÚNK-MATEHETSZ);
 • tehetségtámogató környezet kialakítása, tanórai és tanórán kívüli egyéni és csoportos fejlesztési programok kidolgozása, népszerűsítése hagyományos és webes lehetőségekkel, valamint szakemberek, pedagógusok, pedagógiai szakszolgálati munkatársak, szülők továbbképzése (ÚNK-MATEHETSZ);
 • tömbösített fejlesztő rendezvények, speciális egyéni támogatások (ÚNK-MATEHETSZ);
 • Minősített Tehetséggondozó Műhelyek kiválasztása és támogatás (ÚNK);
 • a tehetségsegítés regionális rendszereinek, koordinációja, fejlesztése, egyenlő hozzáférések és esélyek megteremtése, tehetséghálózatok továbbfejlesztése és összekapcsolása (ÚNK-MATEHETSZ);
 • a tutorhálózat kialakítása (MATEHETSZ);
 • ösztöndíj támogatások biztosítása a projektbe bevont tehetséges tanulók/fiatalok számára((MATEHETSZ).

A tutorhálózat kialakítása a MATEHESZT tevékenységei közé tartozik, nem előzmény nélkül. A Nemzeti Tehetség Program keretében 2010 óta a Tehetségpont hálózat folyamatos szakmai támogatást kapott, koordináció mellett végezték a munkájukat, munkájuk nagy része az, hogy a helyi tehetséggondozó értékeket közvetítsék, a máshonnan érkező értékeket befogadják és alkotó módon használják a tanulók/fiatalok tehetségsegítése érdekében. Ugyanez a feladata a Tehetségsegítő Tanácsok által kialakított tehetséghálózatnak is, és rendkívül sikeresen befejezett Tehetséghidak Program megvalósításához hasonlóan a tehetséghálózat csomópontjait és kapcsolódási pontjait szeretnénk kialakítani a Tehetségek Magyarországa projekt megvalósítása során a tutorrendszer kiépítésével, működtetésével, hogy a különböző hálózatokkal egyre „sűrűbbé fonjuk hálót”, megteremtsük az esélyeket a tehetséges gyerekek/fiatalok képességeinek fejlesztéséhez, a fejlesztő programokhoz való egyenlő hozzáféréshez, a tehetségek fejlődéséhez.

A tutorálás a kiemelkedő képességű gyermek/fiatal tehetségének kibontakozását segítő, készségek, képességek fejlesztését szolgáló sajátos tevékenységi forma. A tutorálási tevékenységekből kiépülő a fent említett Tehetséghidak Programra épülő, az egész országot lefedő személyes tehetségtámogató rendszerből épül ki a tutorrendszer. Két nagyon fontos szereplője és ezen szereplőkből kialakuló csoportjai vannak a tutorrendszernek. Az egyik fontos szereplő a tutor, akik egymással formális és informális kapcsolatba kerülnek, illetve a másik szereplő a tutorált, a tanuló/fiatal, akik egy tutorhoz tartozva csoportot alkotnak, különböző csoportok, illetve tagjaik más-más tevékenységekben szintén csoportokat alkothatnak, így „feszül”a háló a tutorrendszerben, ami védelmet, támaszt, segítséget nyújt a tehetségfejlesztésben.

A tutorrendszer célkitűzéseinek szakmai tartalmát jellemzi, hogy:

 • a tutorhálózat a tehetségsegítésnek kiegyensúlyozott területi lefedettséget biztosít, hatóköre a kiemelt projektnek a konvergencia régiók, a KMR régió tutorhálózatát az Nemzeti Tehetség Program támogatásával biztosítjuk;
 • fontos a rendszer kiépítése során a tutor szerep tartalmának kimunkálása, általánossá tétele az egész országban;
 • a tutorrrá válás a szakemberek (pszichológusok, pedagógusok, pedagógus végzettséggel nem rendelkező szakács, művész stb.) kiválasztásával kezdődik, képzésével, továbbképzésével és szupervíziójával egészül ki;
 • a tutorok segítik a rájuk bízott tutorálandó tanulók/fiatalok egyéni fejlesztési terveinek kidolgozását;
 • a tutor részt vesz a tehetségfejlesztés szakmai és társadalmi beágyazottságának erősítésében;
 • a tutor részt vesz a kiemelten tehetséges tanuló/fiatal rendszerszintű együttműködése szempontjainak a kidolgozásában;
 • a tutor bevonja a tutorrendszer működésébe a tutoráltak szüleit, családtagjait a tanulók/fiatalok hatékonyabb előmenetele érdekében;
 • a tutor részt vesz a tutorrendszer működésének, eredményeinek kommunikálásában, a jó gyakorlatok bemutatásában, rendezvényeken, elektronikus portálokon, szakirodalomban megosztja tapasztalatait másokkal.

A tutorrendszer célkitűzéseinek megvalósítását tudatos tevékenységével a tutor segíti leginkább. A tutor elkötelezett, de a köznevelési intézményektől független pártfogó, a tutorrendszer tartópillére. A tutor a saját szakterületén, tehetségterületén, valamilyen tehetséggondozó tevékenységet végzett/végez, felismeri a tehetségeket, fejleszti őket, tanácsokat ad a tutoráltaknak, szüleiknek. Megfelelő információk birtokában ismeri a tutorált erősségeit, fejlesztendő területeit, céljait, iskolai hátterét, szaktanárait, osztályfőnökét, kortársait. A tutor segíti, támogatja a tutoráltat az egyéni fejlesztési terve megvalósításában, építő kritikai érzékkel mindig a megoldást keresi a tutorált problémáira, képes építő, asszertív visszajelzéseket adni a tutoráltnak.

A tutor feladatai:

 • derítse fel a helyi szinten tehetséggondozással foglalkozó személyeket, szervezeteket, gondoskodjon a zavartalan munkához szükséges feltételekről (terem, eszközök, időbeosztás);
 • folyamatosan tájékozódjon a tutorált iskolai munkájáról, eredményeiről;
 • a tutorálás megkezdésekor kiscsoportos tájékoztatót, motiváló beszélgetést tartson a tutoráltak számára;
 • a tapasztaltak alapján, konzultálva a tanuló osztályfőnökével, szaktanárával, szülőivel (a tanulót legjobban ismerő pedagógusokkal együttműködve) elkészítteti, összeállítja a tutorált egyéni fejlesztési tervét, ennek teljesülését segíti;
 • a szükséges időközönként írásos és telefonos kapcsolatot tart a tutorált köznevelési intézményének tanáraival, családjával, illetve személyesen felkeresi őket;
 • szakmai véleménye alapján, illetve az egyéni fejlesztési tervnek megfelelően segíti a tutorált célzott fejlesztését, tehetséggondozását a Tehetségek Magyarországa Program vagy további programok lehetőségeinek igénybevételével;
 • folyamatosan ellenőrzi a tutorált iskolai munkáját, és rendelkezésre áll a havonta minimum 1 × 2 vagy 2 × 1 órás (vagy összességében minimum kétórányi) személyes konzultációra, egyéni megbeszélésre és kéthavonta minimum kétórás, az általa tutoráltaknak szervezett csoportos találkozóra;
 • folyamatosan kapcsolatot tart a tutorálttal, a tutorált osztályfőnökével, mentorával (ha van), szaktanárával, szülőjével. A tutorálás során felmerülő kérdéseket problémákat megkonzultálja velük, és tájékoztatja őket a tutorálás eredményeiről, szükség esetén módosíttatja a tutorált egyéni fejlesztési tervét;
 • folyamatos kapcsolatot tart fenn a hazai tehetséghálózat tagjaival, tehetséggondozást támogató intézményrendszerrel;
 • a tutor negyedévente beszámol a MATEHETSZ-nek a tutori tevékenységéről, az általa tutoráltak fejlődéséről;
 • a tutor részt vesz a szakmai team által kezdeményezett csoportos szupervízióban és folyamatos kapcsolatot tart a rendszerben működő tutortársakkal, valamint a projektgazdával;
 • lezárja a közös munkával töltött egy évet, egy, a folyamatban érintett szereplők (tutorált, szülő, osztályfőnök, mentor, szaktanár) bevonásával csoportos záró beszélgetés formájában;
 • az első év után további egy éven át kíséri a tutoráltat, információt és adatokat gyűjt és továbbít a projektgazda felé, szükség esetén javaslatokat fogalmaz meg a tutorálttal kapcsolatban;
 • intézményváltás esetén, ha a tutorált a tutorrendszerben marad, a tutor a projektgazdával közösen keresnek megoldást a megváltozott helyzetre.

A tutorrendszerben, a tutorált egyéni fejlesztési tervének megvalósítására kerül sor, a tutor ebben a folyamatban állandóan jelen lévő közvetítő személy lesz, aki megteremti a kapcsolatot a tehetségsegítő személy(ek), tanárok, a programokat biztosító szervezetek között.

A tutor lehet az összekötő személy, aki információkat adhat másoknak és kérhet tőlük, megteheti észrevételeit, az elért eredményekre, a tutorált egyéni fejlesztési tervre megvalósítására/módosítására.