Rákóczi Zoltánné

A gyermek megismerésének-fejlesztésének egy lehetséges rendszere és eszköztára egy nyolckötetes könyvcsalád gyakorlati használatának tükrében

 24 rakoczi z

„Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idő alatt, mint születésünktől az iskolakezdésig tartó időszakban”

Francz Sedlak, Brigitte Sindelár

Intézményünk bemutatása

Óvodánk a város keleti részén, a Csapókert peremén a szomszédos iskolával egy épülettömbben található, csendes, nyugodt környezetben a város zajától távol. A pavilonos épületszárnyban 6 vegyes életkorú gyermekcsoport működik.

A nagy udvaron a gazdag növényzet, a zöld terület, a változatos terepviszonyok, a természetes alapanyagú játékeszközök gazdag mozgáslehetőséget kínálnak gyermekeink számára. A csoportszobákban többnyire természetes alapanyagú fejlesztő játékeszközök és konstrukciós játékok gazdag kínálata áll gyermekeink rendelkezésére. A meghitt játéklehetőséget, együttlétet a kuckók és mobil elemek (pl.: paravánok) biztosítják, melyeket a gyermekek szükségleteiknek megfelelően átalakíthatják, variálhatják.

A törvényi változások (pl. rugalmas beiskolázás lehetősége), a szülői elvárások, a képességek tudatos fejlesztésének szükségessége arra ösztönzött bennünket, hogy kidolgozzuk a fejlettségi szint ismeretén alapuló egyéni képességfejlesztő programunkat.

 

A program specifikumai:

 • A tevékenységek eszközként kezelése.
 • A képességterületek egyforma súllyal történő kezelése.
 • Folyamatosság.
 • Kötetlenség.
 • Szenzitív időszakok, egyéni fejlettségek, szükségletek figyelembe vétele.
 • Reális sikerélmény biztosítása, pozitív értékelés.
 • Egyéni, kiscsoportos foglalkoztatási forma.
 • Individuális, kooperatív, kompetencia alapú tanulásszervezés.
 • Együttnevelés a szülőkkel.

Megjelent kiadványaink:

 • Feladatgyűjtemény a képességszintek megállapításához (1993)
 • Feladatgyűjtemény a képességek fejlesztéséhez (1997)
 • Az óvodáskorú gyermekek megismerésének, fejlesztésének rendszere és eszköztára című kiadványsorozat
 1. A gyermek megismerésének első lépései.
 2. Testi érettség, motoros képességek.
 3. Értelmi képességek.
 4. Érzelmi, akarati képességek.
 5. Szocializációs képességek.
 6. Anyanyelvi képességek.
 7. Iskolakészültség megállapítása.
 8. Fejlesztést segítő módszer- és eszközgyűjtemény képességterületenként (Megjelenése folyamatban).

Az 1-7. kötet teljes körűen segítheti az óvodától az iskolába lépésig a gyermek megismerését, a 8. kötet a gyermek fejlesztéséhez ad eszközeiben és fejlettségi szintjében gazdag útravalót.

Példaértékűnek tekintjük abból a szempontból is, hogy lefedi a képességek, részképességek teljes rendszerét, átölelve a személyiség egészét. Ezek a kötetek önállóan is használhatóak, de a gyermek megismeréséről és fejlesztéséről csak a többi kötet együttes használatával kapunk teljes képet.

Előadásomban a gyermek megismerésének–fejlesztésének rendszerét, eszköztárát mutatom be a 8 kötetes könyvcsalád használatának tükrében.

A megismerés és fejlesztés stratégiai lépései, az óvodapedagógus feladata

 1. Adatgyűjtés – Megismerés:
 • tervszerű, rendszeres, célirányos megfigyelés,

bizonyos esetekben – óvodába lépés

bizonyos gyermekeknél, bizonyos területen,

 • más mérőeszköz alkalmazása is- elsősorban saját könyveink /méréssel szembeni követelmények /

 

Eszköz: A gyermek megismerésének első lépései, 1-6. kötet

a képességek, fejlettségi szintek rendszere

(a megfigyelés és nyilvántartás eszköze)

Felelős: óvodapedagógus, problémás esetben Belső Gondozó (BG)

Idő: mérési rend szerint – óvodába lépéskor, majd 3 havonta

 1. Elemzés: Fejlett-lemaradott képességterületek megállapítása (egyéni adatok feldolgozása, elemzése, ok-keresés, csoport-óvodai összesítés, átlag, eltérés-számítás)

 

 1. Tervezés: Adott gyermek aktuális fejlettségi szintjének megfelelően egyéni fejlesztési terv elkészítése, csoport, óvodai feladatok meghatározása

Idő: adatgyűjtés után, fejlesztés előtt

 1. Megvalósítás

Fejlesztés: program specifikus

tevékenységek eszközként kezelése

 • Évszakhoz, jeles naphoz kapcsolódó ütemterv szerinti, napi fejlesztés (mit, mivel, fejlesztő hatás, kinél)
 • Speciális képességfejlesztő tevékenységek

 

Feladat: individuális, kooperatív tanulásszervezési modell kialakítása (kompetencia alapú tanulásszervezés)

Idő: program szerint - év során napi gyakorisággal

 

 1. Értékelés, beavatkozás
 • Egyéni, csoport és óvodai szintű eredmények.
 • Az elért eredményekre épített újabb, magasabb szintű tervezés, folyamatkövetés a PDCA- SDCA logika szerint

Idő: program szerint -3 havonta és június 30- ig

Szint: egyéni, összesítés alapján csoport, óvodai


Képességek rendszere

A képességek rendszere minden kötetben azonos

 1. Testi érettség, motoros képességek.
 2. Értelmi képességek.
 3. Érzelmi- akarati képességek.
 4. Szocializációs képességek.
 5. Anyanyelvi képességek.

A megfigyelés és a nyilvántartás eszköze.

Például:

Vizsgált képességterületek
II. Értelmi képesség területén

Bemenet

Folyamatkövetés

Kimenet

2.1. A környező valóság érzékelése

2.1. Szemfixáció

2.2. Taktilis (tapintásos) észlelés

2.3. Vizuális ritmus

2.4. Vizuális időrendiség

2.5. Vizuális zártság

2.6. Vizuális memória – globális észlelés

2.7. Tapintásos – vizuális integráció

2.8. Auditív – vizuális integráció

2.1. Szenzoros integráció

3.1. Eszközhasználat

3. Emlékezet

3.1 Rövidtávú emlékezet

3.1.1 Rövid távú emlékezet – vizuális

3.1.2 Rövid távú emlékezet – auditív

3.1.3 Rövid távú emlékezet – verbális

3.1.4 Rövid távú emlékezet – sorrendiség

3.2 Hosszú távú emlékezet

3.1. Szeriális emlékezet

 

Részképesség területek
II. Értelmi képességek területén - folyamatkövetés

1.1. Az érdeklődés iránya

2.1. Szemfixáció

2.2. Taktilis (tapintásos) észlelés

2.4. Vizuális időrendiség

2.5. Vizuális zártság

2.6. Vizuális memória – globális észlelés

2.7. Tapintásos – vizuális integráció

2.8. Auditív – vizuális integráció

3.1. Rövid távú emlékezet

3.1.1. Rövid távú emlékezet – vizuális

3.1.2. Rövid távú emlékezet – auditív

3.1.3. Rövid távú emlékezet – verbális

3.1.4. Rövid távú emlékezet – sorrendiség

3.2. Hosszú távú emlékezet

4.1. Szándékos figyelem

4.2. Figyelemátvitel

4.3. Figyelemmegosztás

5.1. Kreativitás

6.1. Gondolkodási szint

6.2. Gondolkodási műveletek

6.2.1. Analízis – szintézis

6.2.2. Általánosítás

6.2.3. Konkretizálás

6.2.4. Összehasonlítás, differenciálás

6.2.5. Összefüggések felfogása

7.1. Számsor ismerete

7.2. Számfogalom ismerete

Fejlettségi szintek rendszere
II. Értelmi képesség

2. Érzékelés- észlelés - Rummel által képviselt 5-ös skála

2.4. Vizuális időrendiség

 1. Egy képet sem képes sorba rendezni
 2. 2- 3 képet képes sorba rendezni
 3. 4- 5 képet képes sorba rendezni
 4. 6- 7 képet képes sorba rendezni
 5. 8 képet képes sorba rendezni


2.5.Vizuális zártság

 1. Egyszerű forma kiegészítésére nem, vagy pontatlanul képes
 2. Egyszerű forma kiegészítésére pontosan képes
 3. Bonyolultabb forma kiegészítésére pontatlanul képes
 4. Bonyolultabb forma kiegészítésére pontosan képes
 5. Összetett forma kiegészítésére képes

2.1 Vizuális észlelés (szemfixáció)- III/38.-méréssel szembeni követelmények betartásával

 1. A fixálásra nem képes
 2. A fixálásra rövid ideig képes (fény fixálása 3-4 mp)
 3. A fixálásra képes (fény fixálása 5-7 mp)
 4. A fixálásra képes (fény fixálása 8-10 mp)
 5. A fixálásra mozgásban is képes (fény fixálása 10 mp-en is túl)

2.2 Taktilis észlelés – III/38.

 1. A formákat nem ismeri fel
 2. 1-2 formát nevez meg
 3. 3 formát nevez meg
 4. 4 formát nevez meg
 5. 5 formát nevez meg

A könyvcsalád bemutatása

8 kötetből áll

 1. Bemenet (1. kötet)
  • anamnézis
  • beilleszkedési tapasztalatok
 2. Folyamatkövetés (2-6. kötetek) az önmagához viszonyított fejlődés nyomon követése
  • képességek rendszere /minden kötetben azonos számozás/
  • fejlettségi szintek rendszere
  • módszer, eszköz a fejlődés nyomon követésére
 3. Kimenet (7. kötet) az iskolakészültség megállapítására
 4. Fejlesztést segítő módszer- eszköz gyűjtemény (8. kötet)

Egy-egy kötet önállóan is használható, de a 8 kötet együttes használata ad teljes képet a gyermekről.

 

Felépítése (egységes)

 • Előszó, bevezető
 • Elméleti megközelítés: a megismerés, elemzés, fejlesztés, a megismerés-fejlesztés stratégiája, vizsgált képességterületek, mérési naptár
 • Adott terület elméleti háttere, útmutató, képességek és fejlettségi szintek rendszere, módszer-eszközgyűjtemény
 • Kitöltött minta az anyag használatához
 • Ajánlott irodalom
 
A könyvcsalád használatának előnyei
 • Felöleli a képességek teljes rendszerét
 • Bemenettől kimenetig nyomon követi a gyermek fejlődését
 • Tartalmazza a képességek fejlettségi szintjének rendszerét (árnyalt megjelölést biztosító 5-ös, hármas felosztásban)
 • A képességek, fejlettségi szintek rendszere:
  • a megfigyelés eszköze
  • a gyermekek nyilvántartó eszköze
  • közös monitor a gyermek fejlődésének nyomon követéséhez
  • önellenőrzés, ellenőrzés eszköze
 • A megismeréshez általában elegendő az irányított megfigyelés, bizonyos gyermekek esetében, bizonyos területen alkalmazzuk a könyveinkben található más mérőeszközöket.
 • Leegyszerűsíti a nyilvántartást, csak a változást jelöljük /x-el/
 • Erősíti a rendszer szemléletet, ezáltal segíti az óvodapedagógust az eligazodásban
 • Bármely programhoz használható

A könyvsorozat az azonos szemlélettel végzett megismerő, fejlesztő munkáról, a témáról való közös gondolkodást is elindíthatja.

„Keresem minden gyermek sajátos titkát,

és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban,

hogy önmaga lehessen”

Janus Korczak