Petránné Képes Gizella

A pedagógusértékelés gyakorlati tapasztalatai

25 petranne k g 1

Az elkövetkező, rendelkezésemre álló 45 percben az előadás címének megfelelően, szeretném Veletek óvodavezetői gyakorlati tapasztalataimat megosztani.

30 éves óvodapedagógusi és több, mint 10 éves közoktatási szakértői múlttal rendelkezem. Szakterületeim: hátrányos helyzetű gyermekek integrált együttnevelése, nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés-oktatás, óvodai nevelés, szervezet- és minőségfejlesztés, tanügyigazgatás, cigány kisebbségi nevelés-oktatás, óvodai minőségfejlesztés.

 

Mielőtt előadásomat elkezdem, szeretném röviden bemutatni óvodánkat:

Intézményünk Miskolc városában található. Aki ismeri Miskolcot, talán tudja, hogy a Diósgyőri Vár környezetében helyezkednek el tagintézményeink.

Óvodánk 2004. szeptember 1. óta integrált szervezetként működik. Jelenleg 4 tagóvoda 5 telephelyen, 15 óvodai csoporttal.

Még az integrálás előtt a székhelyen, a Vasgyári Napközi Otthonos Óvodában építettük ki minőségfejlesztési rendszerünket az Oktatási Minisztérium támogatásával.

E rendszerhez csatlakoztak tagintézményeink.

Az általam bemutatott rendszert az Oktatási Minisztérium „Megfelelt” minősítéssel értékelte.

Az előadásra való felkészülés során nagyon sok gondolat kavargott a fejemben, hiszen a téma nagyon aktuális, illetve azt is világosan kell látnunk, hogy

 • ma még gyermekcipőben jár a pedagógus értékelés gyakorlati megvalósítása, illetve
 • nagyon sok óvodában (közoktatási intézményben) még idegenkedve fogadják az ezzel kapcsolatos tennivalókat.

Amikor ez év tavaszán – több tanfolyamon – próbáltuk a kollégákkal e témát feldolgozni és a szabályzatokat kialakítani, azt tapasztaltuk, hogy az óvodapedagógus társadalom eléggé visszautasítóan fogadja, hogy a jövőben hangsúlyos elemként jelenik meg az intézmények életében a pedagógus értékelés.

Az alábbi dilemmákat fogalmazták meg:

 • Hangulati tényezők (alacsony pedagógus bér, magas csoport létszám, stb.) és a pedagógusok teljesítményértékelésének viszonya.
 • Vezetők leterheltsége és a közvetlen tapasztalatszerzés viszonya (időhiány: foglalkozáslátogatások, szakmai értékelések, elemzések, beszélgetések, stb.).
 • Teljesítményértékelés és az anyagi– erkölcsi elismerés lehetőségének ellentmondása (Hogyan változik, illetve változik-e a Kjt.?).
 • A fenntartói értékelés központilag elrendelt kötelező mérések nélkül hogyan valósul meg nálunk?
 • ÖMIP indikátorok hiánya (Ott, ahol nincs.).

Persze a dilemmákon túl kell magunkat tenni, és végezni kell a törvény adta feladatunkat.

Óvodánkban több éves múltra tekint vissza a pedagógus értékelés rendszere, melyet igyekeztünk úgy kidolgozni, hogy a kollégák ne teherként, hanem munkájuk támogatásaként, illetve egész évi nevelő- fejlesztő munkájuk minőségi elismeréseként, megerősítéseként éljék meg az értékelést.

Több éves értékelő gyakorlatunkat szabályozhattuk le a jogszabályi elvárásoknak megfelelően.

Röviden szeretném bemutatni intézményünk pedagógus értékelési rendszerét – kivonat az Intézményi Minőség Irányítási Programból:

„Az Intézményi munkát érintő értékelések:

 • Irányított önértékelés (Teljes körű intézményi Önértékelés. Ezen Program 3. 1. 5. fejezete részletesen tartalmazza).
 • Intézményi Minőségirányítási Program éves értékelése (10. sz. Melléklet).
 • A Pedagógusok teljesítményértékelése (1. sz. Melléklet).
 • Az óvodában vezetői feladatot ellátók teljesítményértékelése (11. sz. Melléklet).
 • Külső fenntartói, szakhatósági, szakértői és szaktanácsadói értékelések.

Az értékelések folyamatszabályozása nagyon részletes, ezért most én röviden tájékoztatást tudok csak adni, de bárki számára szívesen rendelkezésre bocsátom a részletes szabályzatokat.

 

A teljesítményértékelésünk alapelvei

 • Az értékeltek által elfogadott normarendszer alapján történjen.
 • Az értékelést tényanyag támassza alá.
 • Személyre szóló legyen.
 • Ösztönző hatású legyen.
 • A fejlesztés, a korrekció követhető legyen (intézményi értékelés – éves munkaterv kapcsolata) .
 • A munka értékelése humánus légkörben történjen.

Nagy gondot jelentett – jelent ma is – számunkra az értékelés technikája, módja:

 • az esszé jellegű értékelés preferált szerepet töltött be értékelési rendszerünkben (pedagógusok önértékelése, értékelése) – ez továbbra is jelenlegi rendszerünk alappillérét jelenti,
 • osztályozó, értékelő skálák – hagyományos módszer, a munka mennyisége, minősége, a tudásszint, az együttműködés, a lojalitás, a kezdeményezés, a jelenlét megítélése – beépültek rendszerünkbe. Sok fejtörést okozott ennek „pontos” meghatározása. A numerikus osztályozást egyhangúan elutasítottuk és a „Megfelelt”, „Fejlesztendő” minősítést fogadtuk el, melyet a következő évben kibővítünk a következők szerint: „Megfelelt – Jól megfelelt – Kiválóan megfelelt”. Ez árnyaltabb értékelést biztosít a jövőben.

Az indikátorok kidolgozása során a következőket vettük figyelembe:

 

Formai indikátornak tekintettük:

a törvényes munkaidő kitöltése, adminisztrációs kötelezettség, részvétel a nevelőtestület munkájában, munkakörhöz kapcsolódó elvárások és megbízások, részvétel a helyi nevelési program értékelésében és a folyamatok dokumentálásában, a saját tevékenység értékelhetővé tételében, folyamatos rendelkezésre állás, kezdeményezőkészség a nevelőtestületben, az intézmény képviselete, bizalom, megbízhatóság.

 

Tartalmi indikátornak tekintettük:

szakmai tudás, a tevékenység mennyisége – minősége, a csoport életének hatékony szervezése, kialakítása, módosítása, a gyermeki fejlődés nyomon követése, szülők tájékoztatása, munkatervi célok szembesítése, döntéshozatali bekapcsolódás az ellenőrzési, értékelési feladatokba, szakmai publikációk, előadások, kreativitás, rugalmasság.

A teljesítmény értékelés alappillérei:

 • az értékelés alapja az óvodapedagógus munkaköri leírása,
 • minden óvodapedagógust évente értékelünk,
 • az írásbeli értékelést szóbeli megbeszélés követi,
 • a teljesítményértékelés a munkáltató kötelezettsége: az intézmény vezetése végzi (Hogyan? Válasz: a bemutatott eljárásrendekben).

 

A teljesítmény értékelés bevezetése nagy körültekintést igényelt, folyamatosan szem előtt tartottuk, tartjuk ma is, hogy érvényesüljön:

 • a komplexitás – legyen összhangban az óvoda emberi erőforrás stratégiájával,
 • a tervezhetőség – bevezetés üteme, munkaköri leírások aktualizálása, vezető felkészülése, érintettek tájékoztatása,
 • a fokozatosság – egyszerűtől haladni a bonyolultabb formák felé, folyamatosan értékelve a tapasztalatokat,
 • a teljeskörűség–valamennyi pedagógust érinteni kell, beleértve a vezetőket is.

 

Miért tartjuk jónak teljesítményértékelési rendszerünket:

 • a nevelőtestület „saját alkotásának” érzi (szempontsorok, értékelés rendje)
 • megfelelő információkra, közvetlen tapasztalatokra épül (pl. ellenőrzések, foglalkozáslátogatások, sikerek, kudarcok, mérések, szakértői elemzések)
 • kerüli a túlzott szubjektivitást, az objektív tényezőkre épít
 • pozitívumokra építve segíti az óvodapedagógusok szakmai és emberi fejlődését
 • jelzi a problémákat is, tanácsot ad annak kezelésére a további szakmai fejlődés érdekében
 • perspektívát, feladatokat, célkijelöléseket is tartalmaz
 • a pedagógus aktívan részt vesz az értékelési folyamatban, lehetősége van reagálni (önértékelés)
 • a pedagógusok tapasztalják, hogy véleményük beépül az óvoda értékelő, tervező, megvalósító ( PDCA/SDCA ciklus ) folyamatába.

A teljesítményértékelés sikere nagymértékben attól függ, hogy az érintettek mennyire fogadják el az erre kialakított rendszert és eszközeit.

HOZADÉKOK

 

 • Az óvoda dolgozói sokkal tudatosabban vesznek részt a Helyi Óvodai Nevelési Programunk cél, - feladat és – tevékenység rendszerének megvalósításában: a feladatvállalás rendszere egyre finomabbá válik. Mivel minden nevelési év végén számot vetünk az egyéni eredményekről, az esetleges fejlesztendő területekről, így egyre intenzívebbé válik a feladat-ellátási rendszer működése (Önértékelés).
 • A szervezeti kultúra folyamatos fejlődése: munkatársi kapcsolatok, demokratikus intézményi működtetés folyamatos fenntartása, stb.
 • Az intézményvezetés elkötelezettségének szinten tartása: vezetői klímatesztek, vezetői önértékelés, értékelés.
 • Az óvoda folyamatos zavartalan működése: az óvodapedagógusok önértékelésének, a klímatesztek eredményei beépülnek az intézményi folyamatokba: éves munkaterv, feladatelosztási terv.
 • PDCA/ SDCA ciklus működik.

 

LÉNYEG: az értékelés bárhogyan is történik, az csak akkor lesz eredményes, ha az érintett azt el tudja fogadni, tevékenységébe a változtatásra irányuló elképzeléseket beépíti.

Most pedig a szabályzatok végig tekintésével szeretném bemutatni értékelési rendszerünk működését.

A részletes szabályzatok több oldal terjedelműek.

Az olvasó számára, kérésre szívesen eljuttatom: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Köszönöm szíves figyelmüket!