Milánkovics Ibolya

Tematikus informális és nemformális tanulási alkalmak

MI

 

Az Oktatási Hivatal valósítja meg az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” címűkiemelt projekten belül az informális és nemformális tanulási alkalmak című alprojektjét (továbbiakban: TNFTA). Az alprojekt legfőbb célkitűzése a felnövekvő nemzedékek fizikai, érzelmi és társas fejlődésének előmozdítása, az élményalapú tanulás módszertani megalapozása, a tanulás közösségi élménnyé formálása. Mindehhez a pedagógusok módszertani továbbképzésével, pedagógiai szemléletváltásának szakmai támogatásával járul hozzá az alprojekt az alábbi tevékenységekkel:

 • komplex rendszerbe illeszt nyolc tematikus modult az 1–11. évfolyamon, napközis és bentlakásos rendszerben;
 • ötvözi a tanulást, a személyiség- és a közösségfejlesztést;
 • integrálja és kiterjeszti az informális és nemformális tanulás szemléletét;
 • a szálláshely-szolgáltatók minősítésével elősegíti az egységes szolgáltatási színvonalat;
 • komplex informatikai szakmai portál létrehozásával és üzemeltetésével támogatja a szakmai tartalmak elérhetőségét, a tervezési folyamatot és a visszacsatolásokat;
 • országos mentorhálózat kialakításával személyes támogatást nyújt.

Tartalomfejlesztés

A program célja a tanórán kívüli differenciált, személyiségközpontú, informális és nemformális módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitott tanulási környezet pedagógiai és módszertani eszköztárának fejlesztése, valamint szakmai támogató környezet kialakítása. A kifejlesztett tartalmak építenek a tanulók sokszínűségére, egyediségre, az individuális képességek társas interakciókon keresztül történő kibontakozására. Alkalmazásuk során a tanulók személyiségének és kompetenciáinak fejlesztése mellett kiemelt fontossággal jelenik meg az egész életen át tartó tanulást támogató egyéni és közösségfejlesztés. Nyolc témamodulba szerveződve 352 téma egyhetes tevékenysége került kidolgozásra a tematikus informális és nemformális tanulási alkalmak keretében.

Nomád kaland, közlekedés

A témamodul tevékenységei szabadtéri helyzetekben, fizikailag és pszichikailag egyformán biztonságos, kontrollált körülmények között valósulnak meg, maximálisan kiaknázva a szituációkban rejlő tanulási, nevelési és fejlesztési lehetőségeket. A tevékenységek során a problémamegoldó helyzetek aktív, cselekvő módon, a tapasztalatok tudatosításán keresztül segítik elő a főként szociális kompetenciák fejlődését.

KRESZ, sport, egészségre nevelés

A témamodul az alapvető szükségletekhez tartozó mozgásos tevékenységekkel, egészséges táplálkozással, a sport, a hobbi, a rekreáció lehetőségeivel, az önismeret és a társas készségek fejlesztésével, a biztonságos közlekedés szabályainak megismerésével fejleszti a tanulók kompetenciáit.

Idegen nyelv

A témamodul tartalma hozzájárul az idegennyelv-tudás bővítéséhez és más kultúrák megismeréséhez, amely egyúttal elősegíti a saját nemzeti identitás kialakítását és erősítését is. A diákok a tanóra keretein kívül szabadabban, életszerűbb szituációkban fejleszthetik nyelvtudásukat.

Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás

A témamodul holisztikus szemléletű, kiterjed a mentálhigiénés egészség területére, a pszichés egyensúly és harmónia létrejöttének nevelési lehetőségeire, a fenntartható gazdálkodás, a tudatos fogyasztói magatartás fontosságának felismerésére, a környezettudatos döntéshozatal képességének kialakítására.

Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás

A témamodulban hangsúlyos szerepet kap a nemzeti kultúra több eleme, mint például a viselet, táncok, zenei elemek, ünnepi hagyományok, mesék, ételek, anyanyelvápolás. A tanulók a közösségi programokon való részvétellel – a helyi adottságoknak megfelelően – a lakókörnyezet vagy a település kulturális, hagyományőrző, karitatív tevékenységeibe is bekapcsolódhatnak. A közösségi program az azonosságtudat felépítésében és az identitás őrzésében fontos szerepet tölt be.

Művészeti nevelés, ének–zene

A témamodul a művészetek sokoldalú alkalmazási lehetőségeivel a tanulók személyiségét társas környezetben fejleszti. A napközis és bentlakásos témaegységei olyan módszereket, tartalmakat ajánlanak a pedagógusoknak, amelyek alkalmazásával művészeti tevékenységek közben képesek a tanulók intra- és interperszonális képességeit célzottan formálni.

Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás, életvezetés

A témamodulon belül nagy hangsúlyt kap a felfedezéses és más tevékenységekbe ágyazott tanulási módszer, amely során a tanulók élményszerűen sajátítják el az IKT-műveltség kompetenciaelemeit. A kínált tartalom által megtapasztalják a hiteles források fontosságát, megismerkednek a relevancia és a hasznosság szempontjaival, a szelektálás módszereivel, valamint az etikus eszközhasználat alapelveivel is.

Családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás

A napközis és bentlakásos témaegységei olyan módszereket, tartalmakat adnak közre a pedagógusoknak, amelyek alkalmazásával komplex – kognitív, affektív, szociális – hatások érik a tanulót, ezáltal fejlődnek az életben hasznosítható ismeretei, tapasztalati, életvezetési kompetenciái.

A témák megvalósítását 692, portálon elérhető játék és 917 ötlet támogatja.

Szolgáltatás

Az Iskolai Közösségi Programok vezetésére „Élmény tanulni” címmel 30 órás, akkreditált képzést dolgoztunk ki, amely elősegíti a pedagógusok szakmai szemléletváltását, az informális és nemformális tanulási alkalmak megvalósítását támogató módszertan megismerését. 2018-ban 3169 fő (2827 vezető pedagógus, 342 animátor) képzése valósult meg.

A szálláshely-minősítési rendszer kialakításával jelenleg 157 helyszínen minősített szálláshely érhető el a szakmai támogató portálon, amely 19 741 férőhelyet jelent.

A közösségi alkalmak színesebb, élménygazdagabb megvalósítását és a szakmai tartalmak támogatását jelenleg 126 minősített programszolgáltató elérhetősége biztosítja.

A tartalmi beépülés szakmai támogatása

A projektben meghatározott szakmai célok megvalósulást országos mentorhálózat, műhelymunkák és szakmai informatikai portál támogatja. A mentorok 778 intézményben:

 • támogatják a képzésen elsajátított ismeretek gyakorlatba való átültetését;
 • támogatják a tematikus informális és nemformális tanulási alkalmak, élményalapú programok megvalósítását (Iskolai Közösségi Program);
 • ösztönzik a nyitott nevelési-oktatási környezetben megvalósuló tanulási-tanítási módszertanok megalapozását;
 • ösztönzik a tanulást közösségi élménnyé formálás céljainak beágyazódását;
 • a szakmai webes tervező és információs tesztfelület használatát a programtervezéshez, szervezéshez és visszacsatoláshoz;
 • támogatják az Iskolai Közösségi Programok megvalósításába bevont további pedagógusokat, önkénteseket és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákokat.

Az informatikai támogató felület jelenleg zártkörű, csak a programba bevont 4442 felhasználónak van belépési jogosultsága. A felületen érhető el az Iskolai Közösségi Program megvalósítását támogató programtervező felület, játék- és ötletgyűjtemény, a kidolgozott egyhetes közösségi alkalmak, az igénybe vehető szálláshelyek, programszolgáltatók. A portál támogatja továbbá az intézményfenntartók adatszolgáltatását, szakmai visszajelzések gyűjtését, feldolgozását, műhelymunkák szervezését és a mentorok munkáját.

Pilot

A TNFTA alprojekt által fejlesztett tartalmakat 2018 és 2019 júniusában próbáltuk/próbáljuk ki. 2018-ban 65 981 tanuló és 8810 pedagógus, önkéntes és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanuló bevonásával valósult meg.

Visszacsatolás

2018 második felében – a 2018. június 3. és 4. heti helyszíni tapasztalatoknak, a megvalósító vezető pedagógusok (2645 fő) visszajelzéseinek, a mentorok közléseinek és az eredményeknek a figyelembe vételével – megkezdődött a program továbbfejlesztése.