Fülöp Mária

A tehetséggondozás és a felzárkóztatás lehetőségei
az Újgenerációs matematika könyvekkel

Fülöp Mária.jpg

 

Napjaink iskoláiban az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az azonos osztályba járó tanulók képességei között jelentős eltérések vannak. Egyre több a kiemelkedő képességekkel rendelkező tehetséges gyerek, azonban egyre több a lemaradók száma is. Sokkal nagyobb különbségek vannak a tanulók között, mint akár 20 évvel ezelőtt. Emiatt nagyon nagy szükség van a tanórai differenciálásra, az egyéni fejlesztésre, a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra.

Fontos, hogy a diákok a nekik megfelelő oktatásban részesüljenek. E nélkül a gyerekeknek kudarcok sorozatát kell átélniük, amely a motivációjuk csökkenéséhez, a teljesítményük romlásához vezet.

Mindannyian tudjuk, hogy a differenciálással lényegében a tanítási-tanulási folyamatot igazítjuk hozzá a tanulókhoz. Sikereket azonban csak akkor érhetünk el, ha ismerjük a diákjaink készség- és képességszintjét, tudásuk tartalmát, mélységét, munkaintenzitásukat és az egyéni sajátosságaikat. Például a differenciálás egyik legfőbb munkaformája az önálló munkavégzés. Hiába akarjuk önállóan dolgoztatni a gyerekeket, ha hiányoznak ehhez a feltételek, vagyis fejletlen a feladatmegoldó műveleti képességük vagy nem megfelelő a feladatértési képességük szintje. A differenciálás csoportos formáit az is befolyásolja, milyen fejlettek az egyes tanulók szociális képességei. Tehát nagyon összehangoltan célszerű kiválasztani a differenciálás formáit és eszközeit.

A Nemzeti alaptanterv kiemelt fontosságúnak tartja a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálást a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben és az értékelésben egyaránt.

Oktató-nevelő munkánk során a differenciált tanulásszervezés hatékonyságának biztosításában fontos szerepet kapnak a különböző taneszközök, amelyek az egyéni különbségekhez alkalmazkodó fejlesztésben nélkülözhetetlenek.

A tanítás-tanulás folyamatát a diákok egyéni sajátosságainak figyelembevételével kell megszervezni, de nagyon nehéz a tanulócsoport minden tagja számára az adott időpontban megfelelő tartalmú, formájú és szintű feladatot kiválasztani.

Az újgenerációs taneszközök segítségével könnyen megszervezhető a tanórai differenciálás, illetve az egyéni vagy csoportos feladatokhoz megfelelő példák választhatók ezekből a kiadványokból. Nemcsak a feladatok mennyisége, hanem azok összetettsége is segítheti a differenciálást. Ha egy feladat több feladatrészből áll, máris megsokszorozódik a választható feladatok mennyisége.

A tankönyvcsaládban az egyes témaköröket bővebb, a felzárkóztatásra vagy a tehetséggondozásra is lehetőséget adó feladatok szélesítik. Ezek a Megállók és a Kitekintők, amelyek feladatai a differenciásra mutatnak példákat az elsős Matematika tankönyv I. kötetéből.

Fülöp Mária_1.jpg Fülöp Mária_2.jpg

Fülöp Mária_3.jpg

A tanórákon arra kell törekedni, hogy minden tanuló a saját fejlettségi szintjének megfelelő feladatot kapjon. Azonban nemcsak így lehet differenciálni. A differenciálás egy másik lehetséges módja, ha ugyanazt a feladatot adjuk mindegyik diáknak, csak éppen az egyik elvont síkon, míg a másik tevékenységgel oldja meg azt.

A következő feladat háromszintű differenciálása könnyen megoldható. (Matematika 1. tankönyv I. kötet 29. oldal: Számosságok megállapítása, összehasonlítása, a jelölések helyes használata.)

Fülöp Mária_4.jpg

  • Lesznek olyan tanulók, akiknek ez a feladat éppen megfelelő szintű. Ők akár önállóan is dolgozhatnak.
  • Amelyik diáknak szüksége van segítségre, az vegye elő a korongját, és minden gombára rakjon rá közülük egyet. Ha a korongokat a lapon egymás fölé rakja, akkor könnyen összehasonlítható, melyik oszlopban van több korong.
  • A feladaton nehezíteni is lehet. A diákok a relációs jelbe azt is beleírhatják, mennyivel van több gomba az egyik képen, mint a másikon.

Mivel a tanulók tudása között jelentős különbségek lehetnek, így a meglévő taneszközök bizonyosan nem tudnak teljes mértékben minden gyerekhez alkalmazkodni. A pedagógusok tapasztalata, felkészültsége, kreativitása azonban megtöbbszörözheti a taneszközökben található feladatok mennyiségét, alkalmazhatóságát.